Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2006/139372 İhale Kayıt Numaralı "Konya Çeltik Gökpınar II.Ks. Yağmurlama Sulama Projesi" İhalesi - Tarih: 08.01.2007 - No: 2007/UY.Z-12
Toplantı No: 2007/001
Gündem No: 15
Karar Tarihi: 08.01.2007
Karar No: 2007/UY.Z-12

Şikayetçi:
Kılınç-Taş İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti., Serçeönü Mah. Ahievran Cad. Güner İşhanı No:407 Kocasinan / KAYSERİ
İhaleyin Yapan İdare:
Konya Valiliği İl Özel İdaresi Köy Yönelik Hizmetler Müdürlüğü, İstanbul Yolu Üzeri No:250 Selçuklu / KONYA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
27.11.2006 / 37369
Başvuruya Konu İhale:
2006/139372 İhale Kayıt Numaralı "Konya Çeltik Gökpınar II.Ks. Yağmurlama Sulama Projesi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
04.01.2007 tarih ve 06.07.38.0111/2006-49E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Konya Valiliği İl Özel İdaresi Köy Yönelik Hizmetler Müdürlüğü nce 18.10.2006 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan "Konya Çeltik Gökpınar II.Ks. Yağmurlama Sulama Projesi" ihalesine ilişkin olarak Kılınç-Taş İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. nin 14.11.2006 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 21.11.2006 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 27.11.2006 tarih ve 37369 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.11.2006 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

İhale sürecinde yapılan ve mevzuata aykırılıkları tespit edilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu saptandığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale konusu işi firmalarının ihale dokümanına uygun olarak yapacağının aşikar olduğu, teklif bedelini oluşturan iş kalemleri, iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetvelini idareye sundukları halde tekliflerinin aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda değerlendirme dışı bırakıldığı iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:
Söz konusu ihaleye 10 isteklinin teklif verdiği, geçerli olduğu belirlenen 10 teklife ilişkin olarak; ihale komisyonu kararı ile Kamu İhale Genel Tebliğinde yayımlanan formüle göre aşırı düşük teklif sınır değerinin 295.360,46 YTL olarak tespit edildiği, teklif fiyatları sınır değerin altında kalan 3 istekliden 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi hükmü gereğince aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmasına ve ihale ilanındaki hususlara uygun olarak belgelendirmek suretiyle yazılı açıklama istenilmesine karar verildiği, 06.11.2006 tarihli ihale komisyonu kararı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapılan isteklilerden Kılınç-Taş İnş. Taah. ve Tic. Ltd. Şti. nin aşırı düşük teklif açıklamasında analizlerde gösterilen işçi ücretlerinin 31.12.2006 tarihine kadar geçerli olan asgari ücretin saatlik ücretine göre düşük olduğu, çelik boru proforma faturasının uygun olmadığı, sözleşme yapmadan önce ödeyeceği KİK payı, damga vergisi, karar pulu bedelleri ile ilgili bilgi bulunmadığı ve Funda Yıldız Algür İnşaat ın aşırı düşük teklif açıklamasında teklif birim fiyat cetveli ile aşırı düşük teklif sorgulamasındaki analizlerinin birbiri ile uyuşmadığı, sulama vanaları, kırdöküm malzemeler, vanalar, kalıp kereste, çimento, PVC ek parçaları, çelik boru, kum-çakıl ve çek valflere ait proforma faturaların olmadığı, sözleşme yapmadan önce ödeyeceği KİK payı, damga vergisi, karar pulu bedelleri ile ilgili bilgi bulunmadığı ve Yağız İnş. San. Tic. Ltd. Şti. nin analizlerinde gösterilen işçilik ücretlerinde %19,5 luk SSK payı ve % 2 işsizlik sigorta fonunun dikkate alınmadığı, kereste ve kalıp ile ilgili proforma faturaların yer almadığı ve sözleşme yapmadan önce ödeyeceği KİK payı, damga vergisi, karar pulu bedelleri ile ilgili bilgi bulunmadığı gerekçeleriyle açıklamalarının yeterli görülmediği, teklifi aşırı düşük teklif sınır değeri üzerinde yer alan Ömer İslamoğlu İnş. Tic. Ltd. Şti. nin teklifinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif olarak belirlenerek ihalenin adı geçen istekli üzerinde bırakıldığı anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun "Aşırı Düşük Teklifler" başlıklı 38 nci maddesinde;"İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.
İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,
Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir." hükmü yer almaktadır.

Şikayetçinin aşırı düşük teklif açıklamasında; firmalarının 1997 yılından itibaren çok sayıda ve çok yüksek tenzilatlarla idarenin eski bölgesine bağlı Karaman-Aksaray ve Niğde İl Müdürlüklerinde iş yaptığı, söz konusu işlerin ilgili makamlardan soruşturulabileceği, firmalarına ait araç-gerecin bulunduğu, firmalarının aile şirketi olması vesilesiyle baba oğul tarafından gereken işçiliğin üstlenildiği, ihale konusu iş için Bayındırlık Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdarenin yapım şartnamesine uyacağını taahhüt ettiği, ihale konusu işle ilgili analizler, fiyat listeleri ile firmaya ait araç parkı listesinin ek olarak verildiği görülmüştür.

İdare tarafından 02.11.2006 tarihli ihale komisyonu kararında; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif savunmasında "a-Analizlerde gösterilen işçi ücretleri 31.12.2006 ya kadar geçerli olan asgari ücretin saatlik ücretine göre düşük, b-Çelik boru proforma faturası uygun değil, c-Sözleşme yapmadan önce ödeyeceği KİK payı, damga vergisi, karar pulu bedelleri ile ilgili bilgi yok." olduğu belirtilerek başvuru sahibinin teklifinin uygun sayılmadığı görülmüştür.

Başvuru sahibinin şikayet başvurusuna verilen cevapta; teklif birim fiyat analizlerinde işçilik saat ücretlerinin 1,25 YTL olarak hesaplandığı, oysa 2006 yılı Bayındırlık işçi saat ücreti rayici olan 2,39 YTL den düşük olamayacağı, şantiye giderleri ile ilgili bilgilerin yaklaşık bir rakamla ifade edildiği, detayına inilmediği, personel giderleri ile ilgili herhangi bir bilgiye rastlanılmadığı, teklif birim fiyatlı işler için uygulanan tip sözleşmenin 18 inci maddesine göre işyerinin sigortalanması ile ilgili olarak all risk sigortası gideri ile ilgili bir bilginin yer almadığı, sözleşmeden önce verilmesi gereken kesin teminat veya ek kesin teminat masrafı ile ilgili herhangi bir bilginin mevcut olmadığı, çelik borular ve kalıp keresteye ait bir teklife veya proforma faturaya rastlanılmadığı, teklif tutarı 172.560,00 YTL den fazla olduğu için sözleşmeden önce ödenmesi gereken Kamu İhale Kurulu payı ile ilgili bir bilginin bulunmadığı, bu sebeplerle istekli tarafından yapılan aşırı düşük teklif açıklamasının yeterli görülmediği belirtilmektedir.

Başvuru sahibinin teklif bileşenlerine ilişkin olarak yaptığı açıklama, ihale komisyonu kararı ile idarenin şikayet üzerine aldığı karar dikkate alındığında; başvuru sahibinin aşırı düşük teklif kapsamında değerlendirilen teklifine ilişkin yazılı açıklaması ve ekinde sunulan belgeler ile iş kalemine ilişkin yer vermiş olduğu malzeme bedellerini tevsik edici belgelerin eksik ve yetersiz olduğu, diğer taraftan açıklama ekinde yer alan analizlerde; işçilik ücretleri ile ilgili olarak öngörmüş olduğu bedellerin bir kısmının kar dahil yürürlükte olan asgari işçilik (saatlik) ücretinin altında kaldığı, diğer taraftan maliyet kalemlerine esas teşkil eden malzeme bedellerini tevsik edici belgelerin olmadığı görülmüş olup, idarece başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmıştır.

B- Şikayete konu ihalede iddia konularıyla bağlantılı olarak yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

02.10.2006 tarihinde Kamu İhale Bülteninde yayımlanan ihale ilanının "Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler" başlıklı 4.2.1 maddesinde "Teklif edilen bedelin %10 undan az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakit kredisini veya kullanılmamış teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler" düzenlemesi,

Anılan ilanın "İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler" başlıklı 4.3.2 maddesinde; "(a) Anahtar Teknik Personel Listesi ve İstenilen Belgeler
1 İnşaat veya Ziraat Mühendisi 1 adet 5 yıl deneyimli. Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir. Ancak bu kişilerin ihale tarihinden önce işe alınmış ve ihale tarihi itibariyle isteklinin bünyesinde bulunuyor olması gerekmektedir. Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası kayıt süresini gösteren belge ile kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesi ile; isteklinin bünyesinde bulunuyor olduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini veya ilgilinin işe alındığını gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personelin en az 5 yıl deneyimli olması yeterlidir." düzenlemesi bulunmaktadır.

İdari şartnamede ise söz konusu hususlara ilişkin hiçbir düzenlemenin yer almadığı, ilgili maddelerin boş bırakıldığı anlaşılmıştır.

İdarece ihale ilanı ve idari şartnamede bankalardan temin edilecek belgeler ile anahtar teknik personele ilişkin hususlarda; ilanda düzenleme yer alırken idari şartnamede boş bırakılması Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin "İhale ve ön yeterlik ilanlarının düzenlenmesi" başlıklı 28 nci maddesinde belirtilen;

"İhale ilanları, ihale dokümanında yer alan bilgiler esas alınmak suretiyle, ihale usulüne göre oluşturulan standart ihale ve ön yeterlik ilan formlarına uygun olarak hazırlanır (standart formlar KİK002.0/Y, KİK003.0/Y ve KİK004.0/Y).
İhale ve ön yeterlik ilanlarında yer alan bilgiler ile ihale veya ön yeterlik dokümanını oluşturan belgelerde idarece yapılan düzenlemelerin birbirine uygun olması gerekir.
İhale ve ön yeterlik dokümanında belirtilmeyen hususlara ilanlarda yer verilemez" hükmüne aykırılık teşkil etmektedir.

Bu hükümde idarece hazırlanan ilan metni ile diğer dokümanların birbirine uygun olması gerektiği belirtilmektedir.

İncelemeye konu ihalede yapılan bu aykırılık ihaleye katılımı ve rekabeti engelleyici nitelikte olduğu gibi dokümanda yer almayan hususlara ilanda yer verilemeyeceği yolundaki 4734 sayılı Kanunun 24 üncü maddesine de aykırılık taşımaktadır.

İdare tarafından ihale ilanında yer verilen ancak idari şartnamede yer verilmeyen düzenlemelerin ihalenin sonucuna etkili olduğu, bu düzenlemeler nedeniyle bazı isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği göz önüne alındığında idarece yapılan düzenleme tekliflerin değerlendirmesini doğrudan etkilemektedir.

Açıklanan nedenlerle;

İhale sürecinde yapılan ve yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte olduğu tespit edildiğinden, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesi (b) bendi gereğince, ihale işlemlerinin ve ihale kararının iptaline,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Karşı Oy:Karara konu ihalede; ihale ilanının bankalardan temin edilecek belgelere ilişkin 4.2.1. maddesi ile anahtar teknik personele ilişkin 4.3.2 maddesinde yer alan düzenlemelere idari şartnamede yer verilmeyerek bu maddelerin boş bırakılması hususu 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 24 üncü maddesine aykırı olmakla birlikte bu aykırılıkların rekabet ve katılım ile ihalenin sonucuna etkili olmadığı görüşünde olduğumdan ihalenin iptali yönündeki karara katılmıyorum.


Muzaffer EREN
Üye
 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9344
 - Bu Hafta (18.06-21.06): 0
 - Geçen Hafta(11.06-17.06): 8
 - Bu Ay (Haziran): 25
 - Geçen Ay (Mayıs): 40
Kategori: 151
Haberler: 406
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

19 misafir ve 10 abone bağlı
Abone Sayısı: 7484
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,44
  - Bronz (3 ay): % 1,88
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 38,13
  - Kamu Altın (12 ay): % 55,63
Ziyaretçi Sayısı: 7.884.111
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri