Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2005/92041 İhale Kayıt Numaralı "Niğde İl Jandarma Komutanlığı Eski Hizmet Binasının Komple Tadilat, Onarım ve Çevre Düzenlenmesinin Yapım İşi" İhalesi - Tarih: 21.11.2005 - No: 2005/UY.Z-2164
Toplantı No: 2005/084
Gündem No: 15
Karar Tarihi: 21.11.2005
Karar No: 2005/UY.Z-2164

Şikayetçi:
Tezgel İnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. Hamidiye Mah. Kurtuluş Cad. Çağlar 2 Apt. No:11/22 68100 AKSARAY
İhaleyin Yapan İdare:
Niğde İl Jandarma Komutanlığı NİĞDE
Başvuru Tarih ve Sayısı:
/
Başvuruya Konu İhale:
2005/92041 İhale Kayıt Numaralı "Niğde İl Jandarma Komutanlığı Eski Hizmet Binasının Komple Tadilat, Onarım ve Çevre Düzenlenmesinin Yapım İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
14.11.2005 tarih ve 06.0569.0085/2005-41E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Niğde İl Jandarma Komutanlığı nca 26.08.2005 tarihinde Açık İhale Usulü ile yapılan "Niğde İl Jandarma Komutanlığı Eski Hizmet Binasının Komple Tadilat, Onarım ve Çevre Düzenlenmesinin Yapım İşi" ihalesine ilişkin olarak Tezgel İnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. nin 16.09.2005 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 30.09.2005 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 07.10.2005 tarih ve 54393 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 07.10.2005 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesinden;

Başvuruya konu ihalenin, 4734 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesi uyarınca ihale yetkilisi tarafından 31.08.2005 tarihinde iptal edildiği ve iptal işleminde herhangi bir mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından, 4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri ile ihale dosyası incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından 26.08.2005 tarihinde ihale edilen Niğde İl Jandarma Komutanlığı Eski Hizmet Binasının Komple Tadilat, Onarım ve Çevre Düzenlemesi işinin ihalesinde ihale komisyonunca Oybirliği ile kendilerinin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak belirlendiği, ancak söz konusu ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylanmayarak ihalenin iptal edildiğinin kendilerine 05.09.2005 tarihinde bildirildiği, ihalenin iptal kararının gerekçelerinin idareye 05.09.2005 tarihli yazı ile sorulduğu, idarenin 06.09.2005 tarihli yazı ile gerekçeleri bildirdiği, açıklamalı iptal kararı gerekçeleri üzerine idareye şikayet başvurusunda bulunulduğu, idarenin 30.09.2005 tarihli yazısı ile şikayet başvurularının cevaplandığı, idarenin adı geçen ihale ile ilgili olarak idareye yapılacak şikayet başvurusu süresini beklemeden aynı işi tekrar ihaleye çıkarttığı, 2005/132756 ihale kayıt numarası ile Kamu İhale Bülteninde ihale edilecek işi ilan ettiği, ihalenin iptal gerekçelerinin hiçbir gerçeğe ve mesnete dayanmadığı iddia edilerek, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa uygun olmayan iptal kararının iptal edilmesi,

Talep edilmiştir.
İptal gerekçeleri ile sınırlı olarak inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:
Niğde İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Niğde İl Jandarma Komutanlığı Eski Hizmet Binasının Komple Tadilat, Onarım ve Çevre Düzenlenmesi Yapım İşinin 26.08.2005 tarihinde ihale edildiği, söz konusu ihaleye ilişkin 8 adet ihale dokümanının satın alındığı, ihaleye 5 isteklinin katıldığı, ihale komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Dursun TEMİZ in geçici teminatının tutarının idarece istenen asgari tutarı sağlamaması ve anahtar teknik personele ilişkin meslek odası kayıt belgesinin eksik olması nedeniyle, K.Kaya Tem. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. nin geçici teminatının yeterli olmaması nedeniyle ihalede değerlendirme dışı bırakıldığı, 31.08.2005 tarihli ihale komisyonu kararı ile Tezgel İnş. Turizm San. Tic. Ltd. Şti. nin ekonomik açıdan en avantajlı teklif sahibi olarak, Gündoğdu İnşaat Tic. San. Ltd. Şti. nin ise ekonomik açıdan avantajlı ikinci teklif sahibi olarak belirlendiği, 31.08.2005 tarihli ihale komisyon kararının ihale yetkilince onaylanmayarak, ihalenin 31.08.2005 tarihinde iptal edildiği anlaşılmıştır.

İdarenin isteklilere gönderdiği ihale iptal kararı bildiriminde, söz konusu ihalenin "yaklaşık maliyete göre kırımın az olması ve tekliflerin birbirlerine yakın olması" sebebiyle ihale yetkilisi tarafından 31.08.2005 tarihine iptal edildiği belirtilmekle birlikte idareye yapılan 16.09.2005 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarenin 30.09.2005 tarihli yazısında; ihaleye giren ve ihalede ikinci avantajlı teklif sahibi olarak belirlenen Gündoğdu İnşaat Limited Şirketi adındaki firmanın sahibi olarak gözüken Hamza Gündoğdu isimli şahsın kendisi veya adamlarının ihaleye katılan diğer firma sahiplerini tehdit ederek ihaleden çekilmeleri konusunda baskı yaptığı ihbarlarının alınmış olduğu, bunun üzerine yapılan araştırma sonucunda bu durumun doğruluğunun tespit edildiği, bu tür tehditlerin ihalenin yapıldığı sırada yeterli bir rekabet ortamının oluşmasını engellediği ve kamu yararını olumsuz etkilediği sonucuna varıldığı ifade edilmiştir.
4734 sayılı Kanununun "İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması" başlıklı 40 ıncı maddesinde; " İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek, ihale yetkilisinin onayına sunar. Kararlarda isteklilerin adları veya ticaret unvanları, teklif edilen bedeller, ihalenin tarihi ve hangi istekli üzerine hangi gerekçelerle yapıldığı, ihale yapılmamış ise nedenleri belirtilir.
İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder.
İhale; kararın onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır." hükümleri yer almaktadır.
İdare tarafından söz konusu ihalenin iptaline ilişkin belirttiği gerekçeler ile sınırlı olarak yukarıda belirtilen tespitler ve 4734 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde, ihale yetkilisi tarafından ihale komisyon kararının onaylanmayarak iptal edilmesinde mevzuata aykırılık bulunmamıştır.

Açıklanan nedenlerle;

4734 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinin (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun uygun bulunmadığına,

Oybirliği ile karar verildi.
 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9344
 - Bu Hafta (18.06-21.06): 0
 - Geçen Hafta(11.06-17.06): 8
 - Bu Ay (Haziran): 25
 - Geçen Ay (Mayıs): 40
Kategori: 151
Haberler: 406
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

18 misafir ve 10 abone bağlı
Abone Sayısı: 7484
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,44
  - Bronz (3 ay): % 1,88
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 38,13
  - Kamu Altın (12 ay): % 55,63
Ziyaretçi Sayısı: 7.884.095
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri