Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2013/87794 İhale Kayıt Numaralı "Mülkiyeti Belediyemize Ait Emek Hizmet Binasına Değişken Debili Çok İç Üniteli Klima" İhalesi - Tarih: 23.10.2013 - No: 2013/UY.III-4017
Toplantı No: 2013/067
Gündem No: 10
Karar Tarihi: 23.10.2013
Karar No: 2013/UY.III-4017

Şikayetçi:
Detay Yalıtım İnşaat Isıtma Ve Soğutma Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti., CEVİZLİDERE MAH. CEYHUN ATUF KANSU CAD. NO:143/19 ANKARA
İhaleyi Yapan Daire:
Çankaya Belediye Başkanlığı, Ziya Gökalp Caddesi No:11 B1 Blok Kat 6 06420 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
13.09.2013 / 29208
Başvuruya Konu İhale:
2013/87794 İhale Kayıt Numaralı "Mülkiyeti Belediyemize Ait Emek Hizmet Binasına Değişken Debili Çok İç Üniteli Klima" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Çankaya Belediye BaşkanlığıFen İşleri Müdürlüğü tarafından 05.08.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Mülkiyeti Belediyemize Ait Emek Hizmet Binasına Değişken Debili Çok İç Üniteli Klima Alımı” ihalesine ilişkin olarak Detay Yalıtım İnşaat Isıtma ve Soğutma Taah. Tur. Tic. Ltd. Şti.nin 02.09.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 04.09.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 13.09.2013 tarih ve 29208 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 13.09.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/3315 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle,

1- İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin ticaret odası belgelerinin 2013 tarihli olmadığı,

2- İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektuplarını imzalayan kişilerin yetkili olmadığı, imza sirküleri ve yetki belgelerinin ve/veya vekaletnamelerinin sürelerinin dolduğu, imzaya yetkili kişilerin son durumlarının Ticaret Sicil Gazetelerinde tespit edilemediği,

3- İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin sundukları iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı, diploma kullanılması durumunda sunulması gereken ortaklık durum belgelerinin ihale tarihinden önce olduğundan geçersiz olduğu,

4- İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin sundukları birim fiyat teklif mektuplarının standart forma uygun olmadığı,

5- İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin ve ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklamasının uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin 1’inci iddiasına ilişkin olarak:

İhaleye ait İdari Şartname’nin “ihale konusu işe ilişkin bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1.İhale konusu işin

a) Adı:Mülkiyeti belediyemize ait Emek hizmet binasına değişken debili çok iç üniteli klima.” düzenlemesi yer almaktadır.

Anılan Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde,“7.1.İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası ya da esnaf ve sânatkar odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.”düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin İstanbul Ticaret Odası’ndan alınan 29.05.2013 tarihli Faaliyet Belgesi’ni (Sicil Kayıt Sureti) sunduğu görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin Ankara Ticaret Odası’ndan alınan 16.07.2013 tarihli Oda Kayıt Sicil Kayıt Suretini sunduğu görülmüştür.

Her iki isteklinin de ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belgeyi sundukları görüldüğünden başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2’nci iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri” başlıklı 7’nci maddesinde“…

b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.”düzenlemesi yer almaktadır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin teklif mektubu ekinde Beşiktaş 19. Noteri tarafından düzenlenen 10.08.2012 tarih ve 18425 yevmiye numaralı İmza Sirküleri’ni sunduğu, sunulan imza sirkülerine göre Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Par ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ayhan Alço’ya (A) grubu imza yetkisi verilmesi ve A grubu imza yetkisi sahiplerinin şirkete ait her türlü iş ve işlemde şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınması bilgisinin yer aldığı görülmektedir.

Söz konusu imza sirkülerinin müstenidatı olan 11.07.2013 tarih ve 8109 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 343’üncü sayfasında “2- Şirket Yönetim Kurulu üyeleri, Yönetim Kurulu Başkanı Serpil Par ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ayhan Alço’ya (A) grubu imza yetkisi verilmesine, muhasebe müdürü Dilber Çakır’a (B) grubu imza yetkisi verilmesine,

A grubu imza sahiplerinin şirkete ait her türlü iş ve işlemde şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınmasına” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Anılan isteklinin teklif mektubunun A grubu imza yetkisine sahip Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Ayhan Alço tarafından imzalandığı anlaşılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektubu ekinde Ankara 57. Noteri tarafından düzenlenen 19.07.2013 tarih ve 31280 yevmiye numaralı İmza Sirküleri’ni sunduğu, sunulan imza sirkülerine göre şirket ortağı ve müdürü Murat Özen’e imza yetkisi verilmesi, dilediği kişi veya kişilere vekalet verip vekil tayin edebilmesine ve şirkete ait her türlü iş ve işlemde şirketi münferiden temsil ve ilzama yetkili kılınması bilgisinin yer aldığı görülmektedir.

Söz konusu imza sirkülerinin müstenidatı olan 11.03.2011 tarih ve 7770 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 8’inci sayfasında; “ şirketi en geniş manada ahzu kabza temsil ve ilzama yetkili ve mezun olmak üzere münferiden şirketi 10 (on) yıl süreyle tek imza ile Murat Özen’in müdürlük hizmetini Oybirliği ile karar verilmiştir.” ifadesinin yer aldığı görülmüştür.

Anılan isteklinin teklif mektubunu imza yetkisine sahip şirket ortağı ve müdürü Murat Özen tarafından imzalandığı anlaşılmıştır. Bu çerçevede ihale üzerinde kalan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin teklif mektuplarının yetkili kişilerce imzalandığı anlaşıldığından, başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

3 ) Başvuru sahibinin 3’üncü iddiasına ilişkin olarak:

İdari Şartname’nin “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler” başlıklı 7.5’inci maddesinde“7.5.1. İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 80'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80?ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20?sini sağlaması zorunludur. Ancak ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde ettiği iş deneyim belgesi sunulması halinde pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.5.2.Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.3. Bu bent boş bırakılmıştır.

7.5.4. Bu bent boş bırakılmıştır.düzenlemesi bulunmaktadır.

Anılan Şartname’nin 7.6’ncı maddesindeBu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan"(B) Üst Yapı Bina İşleri III.Grup,(C) Sıhhi Tesisat ve Mekanik Tesisat İşleri/II.Grup:Isıtma-Soğutma,Havalandırma ve İklimleme Tesisatı İşleri ve (D) Elektrik İşleri" benzer iş olarak değerlendirilecektir.

7.6.1.Mezuniyet belgeleri/diplomalar: İnşaat, Makine ve Elektrik Mühendisliği”düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İdarelerce uyulması gereken diğer kurallar” başlıklı 62’nci maddesinin (h) bendinde “İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işi ihalelerine başvurularında, toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, yüzyirmiikibinüçyüzseksenyedi Yeni Türk Lirası (yüzaltmışüçbin sekizyüzyetmişbeş Türk Lirası)* olarak hesaplanmak üzere 10 uncu madde kapsamındaki benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır. Bu süre iş deneyimi bulunan mimar ve mühendisler için uygulanmaz. Bu bent kapsamında elde edilen deneyim mühendis ve mimarın beş yıldır en az % 51 hissesine sahip olduğu veya her iki ortağın da mühendis olup % 50-% 50 ortak olduğu tüzel kişiler tarafından da kullanılabilir.” hükmü,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Değerlendirmeye ilişkin esaslar” başlıklı 48’inci maddesinde“(8) Mühendis veya mimarların, aldıkları lisans eğitimine uygun yapım işleri ihalelerinde, iş deneyimi olarak mezuniyet belgelerini sunmaları durumunda;

a) İş deneyimi bulunmayan mühendis veya mimarların; toplam süresi onbeş yılı geçmemek kaydıyla mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl, Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

b) İş deneyimi bulunan mühendis veya mimarların; onbeş yıllık sınırlamaya tabi tutulmaksızın, mezuniyetlerinden sonra geçen her yıl Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde belirtilen tutar kadar,

benzer iş deneyimi olarak dikkate alınır.” hükmübulunmaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin ekinde yer alan KİK031.3/Y nolu standart formun “Mezuniyet belgesi kullanılacak olan ortağın, başvuru sahibi şirketin en az yüzde ellibir hissesine sahip olması zorunludur.” şeklinde düzenlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan istekli Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. tarafından 4 adet iş deneyim belgesi sunulduğu, 3 adedinin kamu kuruluşu tarafından, 1 adedinin özel sektöre yapılan iş karşılığında özel sektör tarafından düzenlediği görülmüştür.

Kamu kurum ve kuruluşları tarafından düzenlenen 3 adet iş deneyim belgesinin 2 adedinin PTT Genel Müdürlüğü ve 1 adedinin ise belgenin düzenlendiği tarih itibariyle kamu kuruluşu olan Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından düzenlendiği anlaşılmıştır.

PTT Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen iş deneyim belgelerinin sözleşme tarihinin 10.11.2008, kabul tarihinin 10.02.2012 ve toplam tutarının ise 319.922,30 USD olduğu, diğer iş deneyim belgesinin sözleşme tarihinin 02.10.2007, kabul tarihinin 19.06.2008 ve toplam tutarının ise 924.569,00 USD olduğu anlaşılmıştır.

Türk Telekomünikasyon A.Ş. tarafından düzenlenen iş deneyim belgesinin sözleşme tarihinin 16.10.2001, kabul tarihinin 23.09.2002 ve toplam tutarının ise 217.545,00 USD olduğu anlaşılmıştır.

Söz konusu iş deneyim belgelerinin tutar ve içerik olarak ihalede istenilen benzer işe uygun olduğu ve şirkete ortak kişilerin sunulan Ticaret Sicil Gazetesinde yer aldığı görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. iş deneyimini tevsik etmek için şirket ortağı ve müdürü Murat Özen’e ait 1994 yılı makine mühendisliği diplomasını ve ekinde KİK.031.3/Y standart formunu sunduğu görülmüştür. Sunulan standart formun 29.07.2013 tarihli olduğu ve ihale ilan tarihi 12.07.2013’ten sonra düzenlendiği anlaşıldığından mevzuata uygun olduğu sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle başvuru sahibi isteklinin bu iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

4 ) Başvuru sahibinin 4’üncü iddiasına ilişkin olarak:

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 54’üncü maddesinde “(1) Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

(2) Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

(3) Ortak girişim olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir.

(4) Konsorsiyumlarda, konsorsiyum ortakları teklif mektubunu, işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedeli ayrı ayrı yazmak suretiyle imzalarlar. Konsorsiyum ortaklarının işin uzmanlık gerektiren kısımları için teklif ettikleri bedellerin toplamı, konsorsiyumun toplam teklif bedelini oluşturur.

(5) Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (12.07.2013) geçerli olan standart formun dipnotsuz hali olduğu anlaşılmakla birlikte, bu teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (12.07.2013) geçerli olan standart teklif mektuplarındaki asli unsurları ihlâl eder nitelikte olmadığı, sadece dipnotların bulunmadığı bu nedenle söz konusu teklif mektubundaki eksikliğinin bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek mahiyet taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından sunulan birim fiyat teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (12.07.2013) geçerli olan standart formun dipnotsuz hali olduğu anlaşılmakla birlikte, bu teklif mektubunun ihale ilan tarihinde (12.07.2013) geçerli olan standart teklif mektubundaki asli unsurları ihlâl eder nitelikte olmadığı, sadece dipnotların bulunmadığı bu nedenle söz konusu teklif mektubundaki eksikliğinin bu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasını gerektirecek mahiyet taşımadığı sonucuna varılmıştır.

Bu nedenle başvuru sahibinin bu hususa ilişkin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5’inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 38’inci maddesinde “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.”hükmü yer almaktadır.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 60’ıncı maddesinde de benzer hükümler yer almaktadır. Kamu İhale Genel Tebliği’nin 38’ inci maddesinde; “İdare, yaklaşık maliyetin hesaplanması sırasında her bir iş kalemi/grubunun yaklaşık maliyete oranını tespit edecektir. Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemleri/grupları tutarlarının büyükten küçüğe sıralandığı ve oranların kümülatif toplamının da gösterildiği “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” ile iş kalemleri/gruplarına ait ayrıntılı analizler ve analiz girdilerinin tutarları itibarıyla küçükten büyüğe sıralanmış halini gösteren “sıralı analiz girdileri tablosu” hazırlanarak yaklaşık maliyet hesap cetveli kapsamında ihale onay belgesine eklenecektir. Sıralı iş kalemleri/grupları listesi oluşturulurken, iş kalemleri/grupları tutarlarının yaklaşık maliyete oranları, en yakın dört ondalık basamaklı sayıya getirilecek biçimde yuvarlanacak ve bu oranların toplamının, yuvarlama nedeni ile 1 den farklı olması dikkate alınmayacaktır.” açıklaması yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin “Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı 45’inci maddesinde“45.1.5.İsteklilerin iş kalemleri/iş grupları için kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış cari yıl birim fiyatları veya bu fiyatlardan daha yüksek fiyatları teklif etmeleri ve söz konusu iş kalemleri/grupları için; hangi kamu kurum ve kuruluşunun birim fiyatını kullandıklarını, birim fiyat poz numarasını da yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları durumunda analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda; isteklilerin, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış “kar ve genel gider içermeyen birim fiyatların” üzerine, kendi belirledikleri “kar ve genel gideri” ilave ederek birim fiyatlarını oluşturmaları durumunda da; hangi kamu kurum ve kuruluşunun “kar ve genel gider hariç birim fiyatını” kullandıklarını ve kendi belirledikleri “kar ve genel gider” tutarını yazmak suretiyle liste halinde belirterek açıklamaları kapsamında sunmaları halinde de, söz konusu iş kalemleri/iş grupları için analiz düzenlemeleri zorunlu değildir. Bu kapsamda isteklilerin analiz düzenlemeleri zorunlu olmayan söz konusu iş kalemleri/grupları için (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı (Ek: O-5, O-6, O-7) ve stok tespit tutanağı (Ek: O-8) sunmalarına da gerek bulunmamaktadır.

İş kalemleri/grupları için, kamu kurum ve kuruluşlarınca yayımlanmış birim fiyatlar esas alınarak teklif sunulmuş olmakla birlikte; yukarıda belirtildiği şekliyle liste halinde belirtilmemesi durumunda, söz konusu iş kalemleri/grupları için analiz sunulması zorunludur.

İlan veya davet tarihinde cari yıl birim fiyatın yayımlanmamış olması durumunda, istekli tarafından önceki yılın yayımlanmış birim fiyatları kullanılabilir.

45.1.6. Analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı tarafından belirlenerek yayımlanmış rayiçleri kullanan ve söz konusu rayiçleri poz numaraları da belirterek liste halinde sunan isteklilerin, söz konusu rayiçlere ilişkin olarak (45.1.14) maddesinde belirtildiği şekilde, proforma fatura, teklif alma yazısı, maliyet/satış tutarı tespit tutanağı ve stok tespit tutanağı sunmalarına gerek bulunmamaktadır.

45.1.7.İstekliler tarafından, inşaat iş kalemleri/iş grupları dışında yer alan sıhhi tesisat, kalorifer tesisatı, müşterek tesisat, havalandırma, brülör, asansör, elektrik tesisatı vb. iş kalemleri/iş gruplarına ait analiz sunulması yerine bu iş kalemi/iş gruplarına ait malzeme ve montaj bedelini ayrı ayrı gösterecek şekilde açıklama yapılması kabul edilecektir.

45.1.8.Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9.(Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.)İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.

45.1.13. Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada; sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklinin analizlerine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a.Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b.Fiyat teklifleri,

c.Çimento ve demir ürünleri için üreticinin ilan edilmiş fiyat tarifeleri

ç.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

d.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

e.Ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanakları,

f.Stoğunda bulunan mallara ilişkin stok tespit tutanakları,

g.İdarece istenmesi durumunda yardımcı analizler v.b. dir.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (45.1.13.1–45.1.13.8) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)(Ek: 20/8/2011-28031 R.G./ 17 md.)Yüklenicinin dışında üçüncü kişilerce inşaat mahalli dışında imal edilen ve esaslı başka bir işçilik veya malzeme katkısı yapılmaksızın yapıya monte edilen yapı elemanları için teklif edilen fiyatın, malzeme ve işçilik (gerekiyorsa nakliye de) fiyatlarının da belirtildiği proforma fatura veya fiyat teklifi ile belgelendirilmesi durumunda, bu iş kalemlerine ilişkin ayrıca analiz sunulması zorunlu değildir.

45.1.13.1.Tedarikçi veya imalatçılardan alınan ve birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.2.İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

İstekli tarafından teklif kapsamındaki harita, kadastro ve proje işlerine ilişkin olarak yapılacak açıklamalarda sadece bu işlere ilişkin fiyat tekliflerinin sunulması yeterlidir.

45.1.13.6.İsteklinin açıklamalarını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunulacaktır. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar,

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

İsteklinin satışlar üzerinden açıklama yapabilmesi için malın ticareti ile iştigal ediyor olması; maliyete dayalı açıklama yapabilmesi için ise, son geçici vergi beyanname döneminde ihale konusu işte kullanılmasını öngördüğü mal miktarının en az yarısı kadar alış yapmış olması gerekmektedir.

İsteklinin son geçici vergi beyanname döneminde 4734 sayılı Kanun kapsamındaki idarelere açıklama konusu mala ilişkin satış yapmış olması ve satılan malın idarece kabul edilmiş olması durumunda “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) sunmasına gerek bulunmayıp sadece söz konusu satışa ilişkin fatura suretleri ile de belgelendirme yapılabilecektir.

45.1.13.7.İstekliler tarafından yapılan açıklamada; malın ihale tarihi itibariyle stoklarda bulunduğunun belirtilmesi durumunda, stokta bulunan mala ilişkin “stok tespit tutanağı”nın (Ek-O.8) sunulması zorunludur. Stok tespit tutanağında ilgili malın ağırlıklı ortalama birim maliyeti gösterilecektir. İsteklilerce teklif edilen tutara ilişkin birim fiyatlar, stok tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyetin altında olamaz. Ayrıca stoklarda olduğu belirtilen söz konusu malın miktarının, ihale konusu işte kullanılacağı belirtilen miktardan az olması halinde eksik kalan miktar için bu Tebliğdeki diğer açıklama yöntemlerine uygun olarak açıklama yapılması gereklidir.

45.1.13.8.İsteklinin ortağı olduğu tüzel kişiye ait işletmeden mal çekmesi veya satın alması durumunda söz konusu malın emsal bedeli ile değerlenmesi gereklidir. Emsal bedelinin tespitinde Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri esas alınır. Bu durumda, Vergi Usul Kanununa göre hesaplanan emsal bedeli gösteren ve istekliyle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından hazırlanarak imzalanan ve kaşelenen beyanın verilmesi yeterlidir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

45.1.13.9.İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak stok tespit tutanağı veya proforma fatura ya da fiyat teklifi yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

Meslek mensubu proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 ve O-8 nolu tutanaklardaki beyanlarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine uygunluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura/fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

45.1.13.12.Maliyet/satış tutarı tespit ve stok tespit tutanaklarının son geçici vergi beyanname dönemine ilişkin olarak düzenlenmesi esastır. Ancak son geçici vergi beyanname döneminde, yasal defter ve belgelerde açıklama konusu mal veya hizmetlerle ilgili işlem bulunmaması durumunda, isteklinin kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) hariç, söz konusu tutanaklar bir önceki geçici vergi beyanname dönemi esas alınarak düzenlenebilir. Son geçici vergi beyanname döneminin tespitinde; 4734 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin (a), (d) ve (e) bentlerine göre pazarlık usulü ile yapılan ihalelerde ilk yazılı fiyat tekliflerinin alındığı tarih, diğer ihale usulleri ile yapılan ihalelerde ise ihale tarihi esas alınır.

Örneğin; 11.1.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Ekim-Kasım-Aralık 2009”, 15.7.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalede son geçici vergi beyanname dönemi “Nisan-Mayıs-Haziran 2010” dur.…” açıklaması bulunmaktadır.

Şikâyet konusu ihalede, idarece yapılan değerlendirme sonucunda sınır değer 2.175.479,48 TL olarak tespit edilmiştir. Bu tutarın altında teklif veren Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. ile Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nden 06.08.2013 tarihli yazıları ile aşırı düşük teklif açıklamalarını 15.08.2013 tarihine kadar idareye vermeleri istenmiştir. Söz konusu her iki isteklinin de aşırı düşük teklif açıklamasını idarenin istediği süreye uygun olarak sunduğu görülmüştür.

İdare tarafından isteklilere açıklama istenilecek ve istenilmeyecek sıralı iş kalemleri ve analiz girdilerinin ihale dokümanı içerisinde verildiği ve 12 adet iş kalemine ilişkin açıklama istenildiği görülmüştür.

Açıklama istenilecek iş kalemlerinin,

Sıra No

Poz No

İş Kalemi Adı

1

280.2105

Soğutma Kapasitesi (NOM):5,5 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):6KW Duvar tipi iç ünite

2

280.2104

Soğutma Kapasitesi (NOM):4 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):4,5KW Duvar tipi iç ünite

3

280.1117

Soğutma Kapasitesi (NOM):110KW., Isıtma kapasitesi (NOM):120 KW. Dış Ünite veya grubu

4

280.1113

Soğutma Kapasitesi (NOM):89KW., Isıtma kapasitesi (NOM):99 KW. Dış Ünite veya grubu

5

280.2101

Soğutma Kapasitesi (NOM):2 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):2,5KW Duvar tipi iç ünite

6

ÖBF-3

Soğutma sistemi bakır borularının (L tipi) alçıpan levhalarla gizlenmesi

7

280.1121

Soğutma Kapasitesi (NOM):134KW., Isıtma kapasitesi (NOM):149 KW. Dış Ünite veya grubu

8

280.2106

Soğutma Kapasitesi (NOM):7 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):7,5KW Duvar tipi iç ünite

9

ÖBF-1

Drenaj pompası

10

280.1115

Soğutma Kapasitesi (NOM):100KW., Isıtma kapasitesi (NOM):112

KW. Dış Ünite veya grubu

11

ÖBF-4

Soğutma sistemi bakır borularının (U tipi) alçıpan levhalarla gizlenmesi

12

281.301

Kablolu uzaktan kumanda cihazı

şeklinde olduğu görülmüştür.

İhale üzerinde bırakılan Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.’nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında aşağıdaki tabloda yer verilen iş kalemlerine ilişkin maliyetleri,

Sıra No

Poz No

İş Kalemi Adı

Açıklama şekli

1

280.2105

Soğutma Kapasitesi (NOM):5,5 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):6KW Duvar tipi iç ünite

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.’nden alınan fiyat teklifi ile,

2

280.2104

Soğutma Kapasitesi (NOM):4 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):4,5KW Duvar tipi iç ünite

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

3

280.1117

Soğutma Kapasitesi (NOM):110 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):120 KW. Dış Ünite veya grubu

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

4

280.1113

Soğutma Kapasitesi (NOM):89KW., Isıtma kapasitesi (NOM):99 KW. Dış Ünite veya grubu

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

5

280.2101

Soğutma Kapasitesi (NOM):2 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):2,5KW Duvar tipi iç ünite

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile

6

ÖBF-3

Soğutma sistemi bakır borularının (L tipi) alçıpan levhalarla gizlenmesi

Malzeme ve işçilik gideri için Era Yapı İnş. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.den alınan fiyat teklifi ile,

7

280.1121

Soğutma Kapasitesi (NOM):134 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):149 KW. Dış Ünite veya grubu

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

8

280.2106

Soğutma Kapasitesi (NOM):7 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):7,5 KW Duvar tipi iç ünite

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

9

ÖBF-1

Drenaj pompası

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

10

280.1115

Soğutma Kapasitesi (NOM):100 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):112

KW. Dış Ünite veya grubu

Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan fatura ve gümrük giriş beyannamesi ve işçilik için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

11

ÖBF-4

Soğutma sistemi bakır borularının (U tipi) alçıpan levhalarla gizlenmesi

Malzeme ve işçilik gideri için Era Yapı İnş. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

12

281.301

Kablolu uzaktan kumanda cihazı

Malzeme ve işçilik gideri için Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat teklifi ile,

açıkladığı görülmüştür.

İşçilik giderleri ile ilgili olarak çalıştırılacak teknik elemanların çalışma süresi dikkate alınarak ücret tahakkuk ettirildiği ve genel giderleri ( SSK, Sözleşme giderleri, karar pulu, şantiye giderleri, muhtasar giderleri, kurum payı, sigorta giderleri vs.) teklifine yansıttığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından açıklama yapılan iş kalemlerine ilişkin olarak malzeme ve işçilik tutarlarının ayrı ayrı gösterildiği belirlenmiştir.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Gürler Tek. İnş. Turz. Taah. Tic. Ltd. Şti.nden ve Era Yapı İnş. Dek. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınan fiyat tekliflerini sunduğu ve sunulan fiyat tekliflerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliği’ne göre söz konusu fiyat tekliflerinde “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim” veya “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibarelerinden herhangi birisinin bulunması gerekmekte ise de satışlar üzerinden açıklama yapılması halinde hazırlanması gereken satış tutarı tespit tutanaklarının (Ek-O.5 ve Ek-O.6) içerik olarak aynı olduğu göz önüne alındığında bu durumun esasa etkili olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklama ekinde sunulan faturaların Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi tarafından Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. adına düzenlendiği görülmüştür.

Diğer yandan 280.1113, 280.1115, 280.1117, 280.1121, 280.2101, 280.2104, 280.2105, 280.2106 ve ÖBF-1 poz nolu iş kalemlerine (malzeme) ilişkin olarak Contek Klima San. ve Tic. A.Ş. İstanbul Deri ve End. Serbest Bölgesi Şubesi’nden alınan faturalar ve gümrük giriş beyannamesinin sunulduğu anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin 45.1.13’üncü maddesinde teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanun’un 38’inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamada sorgulamaya konu iş kalemlerine/gruplarına ilişkin analizler ile bu analizlere dayanak teşkil eden bilgi ve belgelerinin sınırlı şekilde sayıldığı, bu bilgi ve belgelerle açıklama imkanı bulunmayan durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabileceği (Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabileceği) hususlarına yer verildiği görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin45.1.13.9’uncu maddesinde sadece alış faturası ile açıklamanın kabul edilmeyeceği düzenlemesine yer verildiği, malzemelerin anılan Tebliğ’in 45.1.13’üncü maddesinde sayılan belgelerle açıklama imkânı bulunmayan durumlarda ise yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gerekçesi belirtilmek suretiyle gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabileceğinin ifade edildiği ancak fatura ve gümrük giriş beyannamesi ile açıklama yapılan iş kalemlerine ilişkin istekli tarafından herhangi bir gerekçe belirtilmediği görülmüştür. Diğer taraftan, fatura ile açıklaması yapılması halinde sunulması gereken kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mala ilişkin maliyet /satış tutarı tespit tutanağının (Ek-O.7) ya da stoklarında bulunduğuna ilişkin stok tespit tutanağının (Ek-O.8) sunulmadığı görüldüğünden anılan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı, bu nedenle başvuru sahibi isteklinin iddiasının yerinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci istekli Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında aşağıdaki tabloda yer verilen iş kalemlerinin maliyetlerine ilişkin olarak,

Sıra No

Poz No

İş Kalemi Adı

Açıklama şekli

1

280.2105

Soğutma Kapasitesi (NOM):5,5 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):6KW Duvar tipi iç ünite

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı,

2

280.2104

Soğutma Kapasitesi (NOM):4 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):4,5KW Duvar tipi iç ünite

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı

3

280.1117

Soğutma Kapasitesi (NOM):110 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):120 KW. Dış Ünite veya grubu

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı,

4

280.1113

Soğutma Kapasitesi (NOM):89KW., Isıtma kapasitesi (NOM):99 KW. Dış Ünite veya grubu

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı,

5

280.2101

Soğutma Kapasitesi (NOM):2 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):2,5KW Duvar tipi iç ünite

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı,

6

ÖBF-3

Soğutma sistemi bakır borularının (L tipi) alçıpan levhalarla gizlenmesi

Ankara Panel İnş. Turz. Nak. Otom. San. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nden alınan işçilik gideri dahil fiyat teklifini yansıttığı,

7

280.1121

Soğutma Kapasitesi (NOM):134 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):149 KW. Dış Ünite veya grubu

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı,

8

280.2106

Soğutma Kapasitesi (NOM):7 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):7,5KW Duvar tipi iç ünite

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı,

9

ÖBF-1

Drenaj pompası

Yılmaz Soğutma firmasından alınan işçilik gideri dahil fiyat teklifini yansıttığı,

10

280.1115

Soğutma Kapasitesi (NOM):100 KW., Isıtma kapasitesi (NOM):112

KW. Dış Ünite veya grubu

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı,

11

ÖBF-4

Soğutma sistemi bakır borularının (U tipi) alçıpan levhalarla gizlenmesi

Ankara Panel İnş. Turz. Nak. Otom. San. San. ve Tic. Ltd. Şti.nden alınan işçilik gideri dahil fiyat teklifini yansıttığı,

12

281.301

Kablolu uzaktan kumanda cihazı

Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura ve işçilik gideri için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının resmi rayiç ve miktarını yansıttığı

açıkladığı görülmüştür.

Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekli tarafından işçilik giderleri ile ilgili olarak çalıştırılacak teknik elemanların çalışma süresi dikkate alınarak ücret tahakkuk ettirildiği ve genel giderleri ( SSK, Sözleşme giderleri, karar pulu, şantiye giderleri, muhtasar giderleri, kurum payı, sigorta giderleri vs.) teklifine yansıttığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından açıklama yapılan iş kalemlerine ilişkin olarak malzeme ve işçilik tutarlarının ayrı ayrı gösterildiği görülmüştür.

Aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında Ankara Panel İnş. Turz. Nak. Otom. San. San. ve Tic. Ltd. Şti.ve Yılmaz Soğutma firmasından alınan fiyat tekliflerinin sunulduğu ve sunulan fiyat tekliflerinde; ““Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

Anılan istekli tarafından sunulan fiyat tekliflerinin mevzuatta öngörülen şekil şartlarına uygun olduğu görülmüştür.

Diğer yandan, Asal İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.den alınan proforma fatura sunulduğu ve sunulan proforma faturada; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yer aldığı görülmüştür.

Oysa söz konusu proforma faturada “Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.”ibarelerinden herhangi birisinin bulunması gerekmektedir.

Anılan istekli tarafından sunulan proforma faturanın mevzuatta öngörülen şekil şartlarına uygun olmadığı, bu nedenle aşırı düşük teklif açıklamasının kabul edilmesinin mevzuata aykırı olduğu sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Contek Klima San. ve Tic. A.Ş.nin ve Ekoterm Mühendislik. Sis. Çöz. Mek. İnş. Taah. San. Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.068 Karar
 - Bu Hafta (20.03-25.03): 0
 - Geçen Hafta(13.03-19.03): 10
 - Bu Ay (Mart): 30
 - Geçen Ay (Şubat): 40
Kategori: 159
Haberler: 667

Abone İstatistiği

30 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8626
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,73
  - Bronz (3 ay): % 1,24
  - Gümüş (6 ay): % 2,48
  - Altın (12 ay): % 34,16
  - Kamu Altın (12 ay): % 58,39
Ziyaretçi Sayısı: 2.533.079
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri