Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/198922 İhale Kayıt Numaralı "Aksaray Devlet Hastanesi 12 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti" İhalesi - Tarih: 06.05.2013 - No: 2013/UH.III-1996
Toplantı No: 2013/035
Gündem No: 19
Karar Tarihi: 06.05.2013
Karar No: 2013/UH.III-1996

Şikayetçi:
Mis Gıda Yemek Temizlik Taah. Tekstil Turizm San. Tic. Ltd. Şti., TOPTANCILAR SİTESİ 8.SOK. NO : 36/B KAYSERİ
İhaleyin Yapan İdare:
Aksaray Kamu Hastane Birliği, Zafer Mah. Nevşehir Cad. 117 68100 AKSARAY
Başvuru Tarih ve Sayısı:
29.03.2013 / 11171
Başvuruya Konu İhale:
2012/198922 İhale Kayıt Numaralı "Aksaray Devlet Hastanesi 12 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Aksaray Kamu Hastane Birliğitarafından 04.02.2013 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan “Aksaray Devlet Hastanesi 12 Aylık Malzemeli Yemek Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Mis Gıda Yemek Temizlik Taah. Tekstil Turizm San. Tic. Ltd. Şti. nin 14.03.2013 tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 18.03.2013 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 29.03.2013 tarih ve 11171 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 28.03.2013 tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2013/1284 sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle, ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

A) Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi”başlıklı 79 uncu maddesinde“79.4.İhale komisyonu tarafından, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti, sözleşme giderleri ve genel giderler ile varsa malzeme ve diğer maliyet kalemleri, bunlar dışında kalan hizmet alımı ihalelerinde ise ihale dokümanında belirtilen teklif fiyata dahil giderler dikkate alınmak suretiyle tekliflerin değerlendirilmesi yapılarak 4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi uyarınca teklifi aşırı düşük görülen isteklilerden işin niteliğine göre ihale komisyonunca belirlenen önemli teklif bileşenleri ile ilgili açıklama istenecektir. İdarelerce aşırı düşük tekliflere yönelik açıklama istenmesine ilişkin yazıda, teklifte önemli olduğu tespit edilen bileşenlerin belirtilmesi ve açıklama için isteklilere üç (3) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilmesi gerekmektedir.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, kar hariç yaklaşık maliyet tutarının üzerindeki teklifler aşırı düşük teklif olarak kabul edilmeyecektir.

79.4.1.İsteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamalar belgelere dayanmalıdır. Belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamalar kabul edilmeyerek söz konusu teklifler reddedilecektir.

79.4.2.İhale komisyonu tarafından yapılacak aşırı düşük teklif değerlendirmesinde aşağıdaki hususların dikkate alınması gerekmektedir.

79.4.2.1.İhale komisyonu, teklifin önemli bileşenlerine ilişkin olarak;

a)Verilecek hizmetin ekonomik olması,

b)Seçilen teknik çözümler ve hizmetlerin temininde kullanılacak avantajlı koşullar,

c)Teklif edilen hizmetin özgünlüğü,

hususlarında istekliler tarafından belgelere dayalı olarak yapılan yazılı açıklamaları da dikkate almak suretiyle aşırı düşük teklifleri değerlendirerek ihaleyi sonuçlandıracaktır.

79.4.2.2.Verilecek hizmetin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler, hizmetin yerine getirilmesinde kullanılacak avantajlı koşullar veya hizmetin özgünlüğü hususunda bir açıklamada bulunulması durumunda; sadece bu hususların neler olduğu değil, belirtilen çözüm, avantajlı koşul, özgünlük ya da hizmetin ekonomik olması sayesinde elde edilen maliyet avantajının da bilgi ve belgelere dayalı olarak açıklanması gerekmektedir.

79.4.2.3.Teklifi aşırı düşük bulunan isteklilerin, tekliflerinde önemli olduğu tespit edilen bileşenler ile ilgili olarak Kanunun 38 inci maddesi uyarınca yapacakları açıklamaya dayanak teşkil eden bilgi ve belgeleri sunmaları gerekmektedir.

İsteklilerin açıklamalarına dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler;

a.Tedarikçi veya üreticilerden alınan proforma faturalar,

b.Fiyat teklifleri,

c.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından sunulan mal ve hizmetlere ilişkin ilan edilmiş fiyat tarifeleri veya bunlardan alınmış fiyat teklifleri,

ç.Kamu kurum ve kuruluşları tarafından ilgili mala ilişkin ilan edilen asgari fiyatlar,

d.Perakende satış yapan zincir mağaza veya marketlerin yayımladıkları fiyat kataloglarında yer alan fiyatlar,

e.Ticaret borsalarına kayıtlı mallara ilişkin olarak 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 51 inci maddesinin (c) bendi uyarınca borsa idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

f.Yaş sebze ve meyve için, Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca faaliyet gösteren toptancı hali idaresi tarafından düzenlenen ilgili malın fiyatını gösteren belgeler,

g.İsteklinin ürettiği, aldığı veya sattığı mallara ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarıdır.

İstekliler tekliflerine ilişkin olarak yukarıda sayılan belgelerden kendileri için uygun olanları (79.4.2.4-79.4.2.13) maddelerine göre yapacakları açıklamalar kapsamında sunacaklardır.

Yukarıda sayılan belge ve bilgilerden hiçbiri ile açıklama yapılmasının fiilen mümkün olmadığının anlaşıldığı durumlarda istekli tarafından gerekçesi belirtilmek suretiyle ilgili mevzuatına göre son 12 ay içinde düzenlenen açıklamaya elverişli diğer belge ve bilgiler kullanılarak da açıklama yapılabilir. (Örnek: Yurt dışından ithal edilen mallara ilişkin olarak gümrük giriş beyannamesi kullanılarak açıklama yapılabilir.)

79.4.2.4.Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.5.İsteklilerce yapılan açıklamalarda; teklifin bir bölümünü oluşturan iş kalemlerine/gruplarına ilişkin olarak piyasada o alanda faaliyet gösteren kişilerden alınan fiyat tekliflerinin sunulması halinde, fiyat teklifinde belirtilen veya fiyat teklifine göre hesaplanan birim fiyat;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan toplam birim maliyet tutarının,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında (Ek-O.6) yer alan ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki toplam birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından fiyat teklifinin üzerine; “Birim fiyatın, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.

79.4.2.8.İstekli tarafından açıklaması yapılacak girdinin fiyatının, kamu kurum ve kuruluşlarınca ilan edilen ilgili mala ilişkin asgari fiyatlara uygun olması halinde sadece ilan/davet ile ihale tarihi arasında(ihaletarihihariç) geçerli olan asgari fiyatın belgelendirilmesi suretiyle açıklama yapılması yeterlidir.(Örnek: EPDK tarafından il bazında günlük olarak yayımlanan akaryakıt fiyatları vb.)

79.4.2.14. Proforma fatura ve fiyat tekliflerinin, proforma fatura veya fiyat teklifine konu alanda faaliyet gösterenlerden alınması gerekmekte olup bu belgelerin ihale tarihinden önce düzenlenmiş olması zorunlu değildir.

79.4.2.15.Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.

(79.4.2.4.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ve proforma fatura veren tedarikçi veya imalatçı tarafından, (79.4.2.5.) maddesine göre düzenlenen tutanak meslek mensubu ile istekliye fiyat teklifini veren kişi tarafından imzalanarak kaşelenecek ancak bu tutanaklar proforma fatura veya fiyat teklifi ekinde idareye verilmeyecek ve düzenleyen meslek mensubu tarafından muhafaza edilecektir.

(79.4.2.12.) maddesine göre düzenlenen tutanaklar ise meslek mensubu ile ihaleye katılan istekli tarafından imzalanarak kaşelenecek ve açıklama ekinde idareye sunulacaktır.

Meslek mensubu, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerindeki beyanı ile O-5, O-6, O-7 nolu tutanaklardaki beyanların doğruluğundan sorumludur.

Gerekli görülmesi durumunda ihaleyi yapan idare, proforma fatura ve fiyat tekliflerine ilişkin maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarını, incelemek üzere muhafaza eden meslek mensubundan isteyebilir.

İhale komisyonunun, gerek meslek mensubundan istenen tutanaklar gerekse istekliler tarafından açıklama kapsamında ihale komisyonuna sunulan tutanaklar üzerinde yaptığı inceleme sonucunda sunulan proforma fatura/fiyat teklifi ile bu belgeler arasında uyumsuzluk olduğunu tespit etmesi durumunda teklif reddedilerek uyumsuzluğun niteliğine göre söz konusu belgeler mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilir ve gerekli olması halinde Cumhuriyet Savcılığına bildirim yapılır.

İhale komisyonunca yapılan inceleme sonucunda, yukarıda belirtildiği şekilde bir uyumsuzluk olduğu tespit edilmemekle birlikte, belgelerde yer alan bilgilerin ticari hayatın olağan durumu ve ekonomik verilerle ilgili genel bilgilerle uyumlu olmadığının değerlendirilmesi durumunda isteklinin teklifi reddedilmeyecek ancak proforma fatura ve fiyat teklifleri ile maliyet/satış tutarı tespit tutanakları[1] mükellef ve/veya isteklinin bağlı olduğu vergi dairesine gönderilecektir.

79.4.2.16.İstekliler tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması kapsamındaki mallara ilişkin olarak proforma fatura yerine sadece alış faturası ile açıklamada bulunulması geçerli bir açıklama olarak kabul edilmeyecektir.

79.5.Aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda; (79.4.2.) maddesine uygun açıklamada bulunmayan, açıklamaları teknik şartnameye aykırı hususlar içeren veya teklif tutarı, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde asgari işçilik maliyeti ve % 3 oranındaki sözleşme giderleri ile genel giderleri, personel çalıştırılmasına dayalı olmamakla birlikte ihale dokümanında personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatinin tamamının idarede kullanılacağı hizmet alımı ihalelerinde ise asgari işçilik maliyeti ve ilgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak sözleşme giderlerini karşılamayan isteklilerin teklifleri gerekçeleri belirtilmek suretiyle reddedilecektir.…” açıklaması,

İdari Şartname’nin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25’inci maddesinde, “Madde 25 - Teklif fiyata dahil olan giderler

25.1.KDV hariç her türlü vergi,resim ,harç nakliye ,sigorta v.b. giderler teklif fiyata dahildir.

25.2.25.1. maddesinde yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilir. Yüklenici, bu artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

25.3.Teklif fiyata dahil olan diğer giderler aşağıda belirtilmiştir:

25.3.1. Hizmetin ifasında çalıştırılacak 40(kırk)işçinin yol,yemek iş kıyafeti ve özlük hakları teklif fiyata dahildir. Yol ücretleri ayni olarak karşılanacaktır.İşçilere en az Asgari ücret ödenecektir.

25.4.Sözleşme konusu işin bedelinin ödenmesi aşamasında doğacak Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde İdare tarafından yükleniciye ayrıca ödenir.

25.5. Kısa vadeli sigorta prim oranları belirtilecektir. 1 ” düzenlemesi,

Teknik Şartname’de “… İşçi Nitelikleri, Sayıları Ve Çalışma Saatleri

Madde -5:

5-1 : Hizmetin yürütülmesi için gerekli işçi sayısı ve nitelikleri aşağıda belirtilmiştir. (Müdür ve Diyetisyen bunların dışındadır)

Çalıştırılacak işçi sayısı en az 40 kişidir.

5-3 İşçi Nitelikleri ve Sayısı

işçilerin iş görme güçlerini herhangi bir şekilde kaybetmemiş olmaları gereklidir. İdare toplam personel içindeki bayan eleman sayısını belirleyecektir

1) Aşçıbaşı 2 Kişi Diplomalı

2) Aşçı 9 KişiDiplomalı

3) Aşçı Yardımcısı 8 Kişi Diplomalı

4) Bulaşıkçı 8 Kişi

5) Garson 13 Kişi

5-4 Çalışma Saatleri

Mesai Saati Mesai Saati Mesai Saati

07.00-15.00 15.00-23.00 23.00-07.00

28 Kişi 6 Kişi 6 kişi

Not: İdare istediği zaman işçilerin nitelikleri ve çalışma saatleri arasında değişiklik yapabilir.

5-5)Mutfak sorumlu aşçısının izni olmadan mutfak personeli mutfak dışında başka bir yerde çalıştırılamaz, mutfağı terk edemez.

5-6)İşçilerin mutfağa girmeden önce gerektiğinde duş ve kişisel temizlikleri için,kişisel bakım ürünlerini (şampuan, duş jeli, sabun, parfüm)yüklenici karşılayacaktır.

İstenilen Araç ve Gereç Sayıları:

Madde 6:

1 Adet Sanayi tipi Bulaşık Makinesi: 2000 tabak/saat, konveyörlü, kurutmalı, yıkama+durulama+kurutma ve 2 hızlı Kapalı büyük boy ekmek kabı 10 adet(Yemekhane ve arabalar için) Sanayi tipi bulaşık makinesi 3 adet Ekmek Sepeti(İdarenin tespit edeceği sayı kadar renk ve desende) Döner Ocağı 2 adet Elektrikli döner kesici 1 adet Cam baharatlık 30 adet 10 adet büyük boy pedallı çöp kovası 3 adet su soğutucusu Yemekhanedeki mevcut bulaşık makinesi için çatal,kaşık kaseti 20 adet Hasta tabakları için tepsi toplama arabası (10 adet en az 10 çelik raflı) 2 adet en az (115x18cm) ebadında çelik pilav tenceresi Çelik Baharatlık 50 Adet Yemekhanedeki mevcut bulaşık makinesi için tepsi ve tabak kaseti (10 adet) 8 adet çay makinesi ( en az 200 kişilik kapasiteli) 100 adet tuzluk takımı, 100 adet peçetelik Silindirik Tip 32 X 32 5 adet çelik tencere Yeterli sayıda en az porselen tabak(2500 adet), porselen kase(2500 adet), porselen pasta ve servis tabakları (2500 adet) kayık tabak((2500 adet)) çelik kaşık,(2500 adet) çelik çatal,(2500 adet), çelik bıçak (2500 adet), Muhtelif sayılarda gastronom küvetler GNL 1/1-200 Gastronom Küveti –10 Adet

GNL 1/1-200 Gastronom Küvet Kapağı- 10 Adet

2- GNL 2/1-200 Gastronom Küvet – 10 adet

GNL 2/1-200 Gastronom Küvet Kapağı - 10 Adet

3- GNL 1/2-100 Gastronom Küveti 10 Adet

GNL ½-100 Gastronom Küvet Kapağı – 10 Adet

20. Muhtelif boylarda tepsi ve tepsi kapakları

45 x 60 x 5 tepsi kapağı- 60 adet

45 x 60 x 5 kapaklı tepsi- 60 adet

21. 150 cmx60 cm boyutlarında polietilen et hazırlık tablası

22. Sebze doğrama makinesi 1 adet

23. Et, Ekmek ve sebze bıçakları (70 adet)

24. Sebze ve et doğrama tahtası (polietilen 20 Adet)

25.Yeterli sayıda ve muhtelif boylar da kepçe, kevgir, kabak oyucu ve tel süzgeç

26. Günlük gıdaları koymak için soğuk depo Difreeze ( küçük boy) 2 Adet

27. Büyük Boy yer ocağı (70x70x50) 5 Adet

28.Helvana tipi 50 X 20 10 adet çelik tencere

29. Yatan hasta için en az 700 adet Thermo B0X tepsi(ısıyı koruyan termos tepsi)

30.Bulaşık toplamak için servis arabası 15 adet

31. Yük taşıma arabası 1 Adet

32.Hasta yemek servislerinde ve personel yemeklerinde paslanmaz çelik çatal, bıçak, kaşık üçlü olarak kâğıt poşet içinde kapalı olarak sunulacaktır. Hastalara peçete, ıslak mendil, kürdan üçlü paket halinde her öğünde(Kahvaltı,Öğle Yemeği ve Akşam Yemeği) servisle birlikte verilecektir. Bulaşıcı hastalığı olup izole olan hastalar için her öğünde hasta sayısı kadar disposble (tek kullanımlık) bardak, tabak, kâse, kaşık, çatal, bıçak, çay kaşığı, kürdan (üçlü veya dörtlü paketler olacak) verilecektir.

33. Her iki mutfak girişine dezenfektan paspas yapılacaktır.

34. Tost makinesi 2 Adet

35. Elektrikli Şofben 5 Adet

36. Otomatik Havlu Dispenseri 10 Adet

37. Kahvaltı ve diyaliz ünitesi için 200.000 adet tek kullanımlık kapaklı köpük tabak

38.Binalar arası yemeğin taşınması için kullanılacak modern, ısı muhafazalı, kapalı kabinli 2 Adet motorlu araç.

39.Sıcak Dolaplı Benmarie (Dolaplı,Elektirikli,küvet kapak dahil) ebat:147*70*85 Cm 5 Adet

Kullanılacak bütün makine teçhizat ve diğer malzemeler standartlara uygun olacaktır.

7-22:Müteahhit firma çalışan personelinin yılda 2 kez yaptıracağı portör kontrollerinin (Gaita, boğaz kültürü, HBS, akciğer grafisi) sonuçlarına göre tedavilerin uygulanmasından yükümlüdür. İşçiler işe alınmadan önce sağlık kontrolünden geçirilecek. Verem, AIDS, Hepatit C olanlar işe alınmayacaktır.

7-25:Mutfak ve yemek salonlarının çevresinin temizliği, personelin hijyen kurallarına uygun çalışması ve besin sanitasyonu en üst seviyede olacaktır. Temizlik için gerekli olan araç ve gereç temizlik malzemelerinin temini(idarenin kabul edeceği şekilde) haşere ile mücadele için gerekli olan tedbirleri alacaktır. Ve her zaman hizmete hazır bulunduracaktır. Ayda bir kez mutlaka genel ilaçlama yapılıp belgelendirilecektir. Gerektiğinde (idarenin uygun gördüğü periyot dahilinde)daha sık aralıkla ilaçlama yapılacaktır.

7-29:Yemek pişirme servisinde çalışacak personelin giyeceği kılık kıyafet idare ve diyetisyenin belirlediği şekilde tam ve temiz olacak ve bu kıyafetler firma tarafından gerektiğinde değiştirilmek üzere temin edilecektir. Kılık kıyafeti uygun olmayan personel kesinlikle çalıştırılmayacaktır. (Çalışacak personelin tırnakları kesilmiş ayakkabıları boyalı saç ve sakalı tıraşı resmi dairede çalışmaya uygun olacaktır. )

Personelin Giyeceği Kıyafet Düzenlemesi: İdaresi ve firma tarafından ortaklaşa belirlenecektir. Kıyafetin yenilenmesi: Garson, 2 gömlek, 1 adet pantolon, 1 adet papyon, 1 adet süveter ve 1 çift ayakkabı. Aşçılar, aşçı yardımcısı ve bulaşıkçılar için kişi başına 6 ayda bir 2 takım iş kıyafeti, 2 çift terlik verilecek olup, bulaşıkçılara ayrıca 2 çit çizme ilave edilecektir. Kıyafetler ocak ve temmuz ayı içerisinde muayene komisyonu huzurunda teslim edilecektir.

7-46: İdarenin isteği doğrultusunda bütün personel yemekhanesi girişlerine hastanemizde kurulu sistemde yaka kartı okutulduktan sonra açılacak turnikeler kurulacaktır( toplam 3adet).

Kahvaltı Ve Yemek Tanımları, Miktarları, Saatleri Ve Diğer Hususlar.

Madde 8: Normal yemek yiyen hasta, refakatçi ve hastane personeli için 3 kap yemek çıkar. Hasta ve refakatçilerine sabah,öğle,akşam yemeği nöbetçi hastane personeline sabah,öğle,akşam yemeği ve gece kahvaltısı normal mesaisine gelen personel içinde 3 kaptan oluşan öğle yemeği verilir.Her öğün için 200 gram olmak üzere personel, refakatçi ve hastalara ekmek verilecektir.Ana öğünlerle (öğlen ve akşam yemeği öğün sayıları kadar) birlikte içme suyu ağzı kapalı,330 ml’lik disposable (tek kullanımlık) kaplarda personel ve hastaya bir adet olmak suretiyle verilecektir.

NORMAL KAHVALTI normal yemek yiyen hasta ve refakatçilere her sabah bir öğün kahvaltı verilir. Nöbetçi personele her gece( saat 22,00) bir öğün kahvaltı verilir. Örnek menü aşağıdaki gibidir.

HAFTALIK MENÜ ÖRNEĞİ

KAHVALTI

ÖĞLE YEMEĞİ

AKŞAM YEMEĞİ

Çay-Beyaz Peynir, Tereyağ,Reçel

Kağıt Kebabı, Mercimek Çorba, Kazandibi,

Etli T.Fasülye, Pirinç Pilavı, Çoban Salata

Çay, Yumurta, S.Zeytin, Reçel

Etli Yaz Türlüsü, Peynirli Kol Böreği, Ayran

Tas Kebabı, Tarhana Çorba, Tulumba Tatlısı

Süt, Kaşar Peyniri, Tereyağ, Bal

Kadınbudu Köfte,(salata) Spagetti, Şeftali

Etli Bamya, Dom.Pilav, Cacık

Çay, Karper Peynir, Y.Zeytin, Reçel

Yağ.Kıyma, Ispanak, Fırın Makarna, Kayısı Komposto

Bahçevan Kebap, Domates Çorba, Yeni dünya

Çay, Yumurta, Tereyağ, Bal

Pilavüstü tavuk kızartma, şehriye çorba meyve

Patlıcan Musakka Pirinç Pilavı, Çoban Salata

Süt, Kaşar Peyniri, S.Zeytin ,Reçel

Yoğurtlu Kabak Dolma, Mercimek Çorba,Revani

Terbiyeli Köfte, Spagetti , kiraz

Çay, Beyaz Peynir, Tereyağ, Bal

İzmir köfte, pirinç pilavı üzüm

Patates Oturtma, yayla çorba, puding

Diyet yemeği yiyen hastaların kahvaltı, öğle, akşam yemekleri ve ara kahvaltıları:

KAHVALTI:

Çay veya süt(Şekerli veya şekersiz)

Beyaz Peynir(Tuzlu, tuzsuz veya kaşar peyniri)

Reçel-Tereyağı veya Bal, Tereyağı veya Reçel-Zeytin veya Bal-Zeytin, Yumurta, Ekmek,

Kahvaltı menüsü yukarıda yazıldığı gibidir. Reçel-yağ veya Bal-yağ tek çeşit sayılır. İçecek olarak da çay, süt, ıhlamur, meyve suyu. Ancak hastanın diyetinin özelliğine göre bu çeşitler artırılabilir, diyet uzmanınca düzenlenir.

DİYET ÖĞLE AKŞAM YEMEĞİ:

1.Kap : Et ve etli sebze yemeklerinden veya tavuk vb.

2. Kap: Çorbalar

3.Kap: Pilav, börek veya makarnalar

4.Kap: Zeytinyağlı sebze yemekleri(ana yemek etli sebze yemeği olursa 2. grup verilebilir)

5.Kap: Salatalar, yoğurt, ayran, cacık, meyve vb.

Diyet hasta menüsünde rutin olarak yukarıda belirtilen 5 çeşit yemek yapılır. Ancak bu çeşitten diyet uzmanının hastaya uygun gördüğü 3 kap artı salatadan oluşan 4 kap yemek verilir. Özel diyet hastaları için ayrıca diyet menüsünde diyetisyenin belirlediği sayıda muhallebi, nişasta peltesi, püre, komposto, haşlama, patates vb. yemekler hazırlanır. Diyet hastaları için diyetisyenin öngördüğü bütün yemek ve yiyecekler hazırlanır. Yukarıda yazılı olan 5 kaptan oluşan menü tuzlu ve tuzsuz olarak diyet uzmanlığının belirlediği sayıda yapılacaktır. Özel diyet alması gereken ekstrem hastalar için hastaya verilecek yemek sayısı artırılabilir. Diyet hastalarına kase yoğurt verilecektir.Kase yoğurtlar kapalı ambalajda olacaktır.Kase yoğurtlar üzerinde firma adı adresi üretim tarihi ve son kullanım tarihi olacaktır.

ARA ÖĞÜN

Ara öğün örnekleri

1-Meyve,süt,yoğurt,peynir ve ekmek 2-Haşlama patates,yoğurt,meyve,ayran 3-Muhallebi,meyve suyu,ayran,meyve. Bu şekilde oluşturulan ara öğünler,gün içerisinde diyetisyenin öngördüğü hastalara bir defada ya da yine diyetisyenin belirlediği saatlerde bölünerek de verilebilir.

Çay

Süt

Meyve Suyu

Limonata(Normal ve Tatlandırıcılı)

Komposto (Normal ve Tatlandırıcılı)

Yoğurt

Peynir

Ayran

Meyve

Bisküvi

Poğaça

Kek

Meyveli Pay

Sütlaç

Muhallebi, vb.

Yukarıda yazılı olan yiyeceklerin çeşidi benzer yiyecekler eklenerek diyet uzmanlığında artırılabilir. Refakat, normal hasta ve beslenme diyeti alan hastalar öğle-akşam yemeğini normal menüden yerler bu nedenle bunların fiyatı normal menü üzerinden ödenir. Beslenme diyeti alan hastalar normal kahvaltıdan yerler.

SERVİS SAATLERİ

SABAH ÖĞLE AKŞAM ARA ÖĞÜN

06.00-07.00 12.00-13.00 18.00-19.00 Diyetisyenin öngördüğü

Saat

Ramazan ayında oruç tutan personel için iftar ve sahur yemeği çıkartılır.

Hastane idaresinde ve diyet uzmanlığında bir gün önceden en geç 15.30’a kadar normal yemek yiyecek kişi ve diyet yemeği sayıları yüklenici firmaya bildirilir. Müteahhit firma bu sayılara göre hazırlığını yapar ve yemekleri pişirir.

GRAMAJLAR: Kahvaltı, normal yemek ve diyet yemeklerinde uygulanan gramajlar T.C.Sağlık Bakanlığı, Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Yataklı Tedavi İşletme Yönetmeliğine bağlı kalınarak düzenlenmiştir. Yemekler hazırlanırken kullanılan gıda maddelerinde bu gramajlardan aşağıya inilmeyecektir. Hastanemizde yemek verecek müteahhit firmanın uygulayacağı gramajlar ve hastanemizde çıkartılacak yemek listesi aşağıda verilmiştir.

Ancak bu listede olmayan yemeklerde diyetisyenler ve idarece menüye yazıldığı taktirde, bu yemeklerde kullanılacak gramajlar verilen gramaj listesindeki benzer yemekler temel alınarak idare ve diyetisyenler tarafından belirlenir ve müteahhit firma tarafından itiraz edilmeden yapılacaktır. Gramaj listesinde verilen miktarlar çiğ malzeme miktarıdır. Et için (Dana, tavuk kemikli et miktarıdır. Salça konserve ve bunun gibi gıdalar net ağırlık üzerinden kabul edilmiştir. )

Kahvaltıda Kullanılacak Yiyecek ve İçeceklerin Gramaj Miktarları:

Çay Kuru.................................................... 1,5 gr

Süt (UHT).................................................. 200 gr.

Meyve Suyu............................................... 200 gr.

Beyaz Peynir............................................. 40 gr

Kaşar Peyniri.......................................... 30 gr

Poşet Reçel............................................. 20 gr

Poşet Bal.................................................... 20 gr.

Poşet Tereyağ........................................... 10 gr

Krem Peynir.............................................. 20 gr

Yumurta.................................................... 50-60 gr

S.Zeytin................................................... 25 gr

Y.Zeytin .................................................... 25 gr

Domates,Salatalık.................................... 100+100 gr.(Mevsiminde)

Fındık Ezmesi......................................... 20 gr

Toz şeker................................................ 20 gr

Ekmek.................................................... 200 gr

Simit- Pohaça....................................... 200 gr

1.KAP YEMEK

A) ETLİ YEMEKLER

Tas Kebabı Fırın Tavuk Yoğurtlu Kebap

Bahçıvan Kebap Sebzeli Haşlama Tavuk Tavuk Küftesi

Orman Kebap Sebzeli Fırın Tavuk Aksaray tava

Kağıt Kebabı Çiflik kebab KarişıkKebap

Patlıcan Kebap Tavuk Sote Et Sote

Sebzeli Güveç Izgara Tavuk Tavuk Kızartma

Çoban Kavurma piliç pane Elbasan Tava

Kadınbudu Köfte Ankara Tava Rosto

Şehriyeli Güveç Kuru Köfte Et Döner

Tepsi Köfte İslim Köfte İzmir Köfte

Kuzutandır RuloKöfte Haşlama Et

Terbiyeli Köfte Terbiyeli Haşlama Et

Macar Gulaş Çiftlik Köfte

Saray Köfte Balık kızartma

Fırında Balık

B) ETLİ SEBZE YEMEKLERİ

Kıymalı Ispanak Kıymalı Semizotu

Kıymalı Patates Oturtma Etli Yaz Türlüsü

Etli Bamya Etli Karnabahar

Etli Pırasa Kabak Kalye

Etli Kapuska Karnıyarık

Patlıcan Musakka Kabak Dolma,

Biber Dolma Lahana Sarma

Etli Taze Fasulye Etli Konserve Bezelye

Etli Konserve T.Fasulye Etli Konserve Türlü

Etli Konserve Bamya Kıymalı ve peynirli pide

C.ÇORBALAR

Mercimek Çorba Ispanak Çorba

Ezogelin Çorba Sütlü Bulgur Çorba

Yayla Çorba Yarma Çorba

Tarhana Çorbası Kremalı Mantar Çorbası

Şehriye Çorba Tavuklu Şehriye Çorba

Pirinç Çorbası Düğün Çorbası

Sebze Çorbası Domates Çorba

Patates Ezme Çorbası Kıymalı ve Peynirli Pide

D) KURUBAKLA VE YUMURTALI YEMEKLER:

Etli Kuru Fasulye Etli Nohut

Kıymalı Yumurta

Menemen Yumurtalı Ispanak

E) TAHILLI YEMEKLER

Pirinç Pilavı Şehriyeli Pirinç Pilavı

İç Pilav Bezelyeli Pirinç Pilavı

Nohutlu Pirinç Pilavı Buhara Pilavı

Özbek Pilavı Bulgur Pilavı

Soslu Makarna Peynirli Makarna

Kıymalı Makarna Fırın Makarna

Makarna Böreği Talaş Böreği

Peynirli Tepsi Böreği Kıymalı Tepsi Böreği

Ispanaklı Tepsi Böreği Kol Böreği

Sigara Böreği

F- ZEYTİNYAĞLI SEBZE YEMEKLERİ VE KIZARTMALAR

Zeytinyağlı Pırasa Zeytinyağlı Barbunya Pilaki

Zeytinyağlı Taze Fasulye Karnabahar Kızartma

Zeytinyağlı Bakla Sebze Graten

İmam Bayıldı Patates Ograten

Kabak Bayıldı Kabak Ograten

Zeytinyağlı Biber Dolma Zeytinyağlı Kon.Taze Fasulye

Patates Tava Havuç Kızartma

Karışık Kızartma

3.KAP YEMEKLER

A) SALATALAR

Marul Salatası Kıvırcık salatası

Çoban Salata Havuç Salata

Karışık Salata söğüş salata

Piyaz Turşu

Patates salatası

B) TATLILAR

Tel Kadayıf Kazan Dibi

Ekmek Kadayıfı İncir Tatlısı

Aşure Krem Şokola

Kemalpaşa tatlısı Tazemeyve hoşafı

Tulumba Tatlısı Şekerpare

Lokma Tatlısı Şambaba

İrmik Helva Cevizli Fıstıklı Baklava

Tahin Helva K.Kayısı Tatlısı

Sütlaç Karışık Hoşaf

Kakaolu Puding Kalbura bastı

Şöbiyet

Kabak Tatlısı

Revani

düzenlemesi yer almaktadır.

İhaleye 10 isteklinin katıldığı, karsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren 5 istekli olduğu, Çelikkan Yemek Pazar Lama San. ve Tic. Ltd.Şti. aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve neticede ihalenin Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerine bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı olmayan bir iş olduğu, idarece önemli teklif bileşeni olarak, yemek malzeme giderinin, işçilik giderinin, ilaçlama giderinin, elektrik, su, doğalgaz giderlerinin, elektronik kart sistemi giderlerinin, gıda zehirlenmelerine ve yangına karşı sigorta giderlerinin ve demirbaş giderlerinin belirlendiği anlaşılmıştır.

İhale üzerinde kalan istekli Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, gıda malzeme gideri için 1.059.597,11 TL öngörüldüğü, elektrik gideri için 18.280,80 TL, su gideri için 15.336,00 TL, doğalgaz gideri için 26.750,67 TL öngörüldüğü, araç yakıt gideri için 3.358,58 TL öngörüldüğü ve bu hususun tevsik edildiği, elektronik kart sistemi için 6.000 TL öngörüldüğü ve bu hususun 15.02.2013 tarihli Gold Endüstriyel firmasından alınan proforma fatura ile tevsik edildiği, amortisman giderinin 36.272, 59 TL öngörüldüğü, genel olarak amortisman oranının yüzde yirmi olarak alındığı, örnek menü üzerinden gramajların verildiği ve buna ilişkin tedarikçilerden proforma faturaların alındığı ve anılan giderlerin tevsikinde proforma faturaların kullanıldığı, malzeme ve demirbaşların mevzuata uygun tevsik edildiği ve buna ilişkin amortismanın ayrıldığı görülmüştür. İdarece tamir, bakım, onarım ve temizlik malzemeleri giderlerinin önemli teklif bileşenleri içinde görülmediği anlaşmıştır.

İdarece önemli teklif bileşenleri arasında yer verilen ilaçlama gideri için anılan isteklinin yine tedarikçisinin kendisi olduğu 15.02.2013 tarihli ve 75,00 TL lik bir proforma fatura sunduğu, proforma faturada yasal ibarenin ve meslek mensubu kaşesinin yer almasına rağmen proforma fatura üzerinde tedarikçisi ile proforma fatura düzenlenen isteklinin aynı olamayacağı, şayet isteklinin anılan giderin açıklamasını kendi ürettiği, aldığı veya sattığı mallara dayandırması durumunda ihale konusu işte kullanılması öngörülen mala ilişkin ağırlıklı ortalama birim maliyetin veya ağırlıklı ortalama birim satış tutarının belirtildiği “maliyet/satış tutarı tespit tutanağı” (Ek-O.7) ile tevsik edileceği değerlendirildiğinden anılan giderin tevsikinin mevzuata uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Mis Gıda Yemek Tem. Taah. Teks. San. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, işçilik gideri için 610.092,00 TL öngörüldüğü, temizlik malzemesi olarak 8.640,00 TL, elektrik gideri için 18.280,80 TL, su gideri için 15.336,00 TL, doğalgaz gideri için 26.393,76 TL, ilaçlama gideri için 3.600,00 TL, amortisman gideri olarak 28.415,00 TL, sigorta giderleri için toplamda 4.221,07 TL öngörüldüğü anlaşılmıştır. Açıklamanın idarece verilen örnek menü üzerinden yapıldığı ve bazı meyve ve sebzelerin fiyatlarını Adana Büyükşehir Belediyesi Haller Müdürlüğünden alındığı anlaşılan fiyat listesiyle tevsik ettiği ve yemek malzemelerinin tevsiki için tedarikçilerden alınan proforma faturaların sunulduğu, proforma faturalarda yasal ibarelerin ve meslek mensubu kaşelerinin yer aldığı anlaşılmıştır.

Er-İş Gıda Güv. Tem. Eğ. Nakl. İnş Oto Tuz San Tic. Ltd. Şti.nin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde, açıklamada örnek menü üzerinden bir açıklama yapılmadığı, örnek menü dikkate alınarak menüde yer alan yemeklerin hangi malzemelerden ve ne miktarda kullanılarak açıklandığı bilgisi bulunmadığı, dolayısıyla bu haliyle açıklamanın uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Aksaray Yemek Fab.San.ve Tic. Limited Şirketinin aşırı düşük teklif açıklaması incelendiğinde malzeme giderlerine ilişkin olarak bazı meyve ve sebze giderlerini proforma faturalar yanında Aksaray Belediyesi Toptancı Hali’ne ait asgari ve azami satış fiyatlarını gösteren listeyle tevsik edildiği anlaşılmıştır. Ancak anılan listede bazı meyve ve sebzelere ilişkin bilgilerin yer almadığı görülmüştür. Örneğin idarece verilen örnek menüde ikinci gün akşam yemeği içinde bulunan tas kebabı yemeğinin bileşenlerinden olan havucun ve yine örnek menüde yer alan peynirli kol böreğinin bileşenleri arasında yer alan maydanozun fiyatının anılan listede ve proforma faturalarda yer almadığı anlaşılmıştır. Aynı şekilde örnek menü içinde olan fırında makarna yemeğinin bileşenleri arasında yer alan makarnanın proforma faturalarda ve diğer tevsik edici belgelerde yer almadığı anlaşmıştır. Sonuç olarak anılan isteklinin açıklamasının bu haliyle uygun olmadığı sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin, Er-İş Gıda Güv. Tem. Eğ. Nakl. İnş Oto Tuz San Tic. Ltd. Şti.nin ve Aksaray Yemek Fab.San.ve Tic. Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun'un 65'inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun'un 54'üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

Karşı Oy:

KARŞI OY

Başvuru sahibinin itirazen şikayet başvuru dilekçesinde “ihale üzerinde kalan isteklinin aşırı düşük teklif açıklamasının mevzuata uygun olmadığı” şeklinde belirtilen iddiası kapsamında Kurul çoğunluğunca, Er-İş Gıda Güv. Tem. Eğ. Nakl. İnş Oto Tuz San Tic. Ltd. Şti. ile Aksaray Yemek Fab. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı, bu nedenle anılan isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiği hususlarında “düzeltici işlem belirlenmesine”karar verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddiasının İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden Kurul kararına dayanak teşkil eden esas inceleme raporu ve eki belgeler üzerinde yapılan inceleme sonucunda;

Aksaray İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği tarafından gerçekleştirilen “Aksaray Devlet Hastanesi 12 Aylık Malzemeli Yemek Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin yaklaşık maliyetin, aşağıda tabloda verilen bileşenler esas alınarak,

Kahvaltı

215.000 adet

2,00 TL/adet

430.000,00 TL

Normal Yemek

570.000 adet

3,80 TL/adet

2.166.000,00 TL

Diyet Yemeği

100.000 adet

3,80 TL/adet

380.000,00 TL

Diyet Ara Öğün

16.500 adet

1,60 TL/adet

26.400,00 TL

Toplam 3.002.400,00 TL olarak hesaplandığı,

Bahse konu ihalede 19 adet ihale dokümanı satın alındığı, 04.02.2013 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 10 istekli tarafından teklif verildiği,

İdarenin teklif değerlendirmesine göre, tüm tekliflerin geçerli teklif olarak kabul edildiği, bu teklif bedellerinin;

İsteklinin Adı

Teklif Bedeli (TL)

Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi

2.282.010,00

Mis Gıda Yemek Temiz. Taah. Teks Tur.Tic Ltd Şti.

2.334.375,00

Er-İş Gıda Güv. Tem. Eğ. Nakl. İnş Oto Tuz San Tic. Ltd. Şti.

2.338.265,00

Aksaray Yemek Fab.San.ve Tic. Limited Şirketi

2.363.650,00

Çelikkan Yemek Pazar Lama San.Ve Tic. Ltd.Şti.

2.417.235,00

Harun Aslan, Sünbül Gıda Besicilik Taşımacılık Temizlik Güvenlik İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

2.608.500,00

Avira Gıda İnşaat Ar Aç Kiralama Taah. A.Ş.

2.799.050,00

Uygar Yemekçilik Güv Enlik Turz.Tem.Tah.Tic.ve San., Karanfil Yemek Emlak Temizlik İnşaat Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi

2.999.750,00

Mak Gıda İnş Tem Tek. San Tic Ltd Şti

3.259.900,00

Doruk Toplu Yemek Ve Organizasyon Hiz. San.Tic.Ltd.Şti.

3.548.165,00

Şeklinde verildiği, karsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren 5 isteklinin olduğu, Çelikkan Yemek Pazar Lama San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin, aşırı düşük teklif açıklamasına cevap vermediği gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı ve neticede ihalenin Çağrı Temizlik Medikal Güvenlik Hizmetleri Mühendislik Gıda İnşaat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi üzerine bırakıldığı,

Anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanunun “Aşırı düşük teklifler” başlıklı 38 inci maddesinde; “İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;

a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,

b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,

c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir.

İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum bu maddenin uygulanmasında; aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer veya sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirlemeye yetkilidir.” hükmü yer almaktadır.

Bahse konu madde hükmünden, ihale komisyonunun, yaptığı değerlendirme neticesinde geçerli olduğunu tespit ettiği tekliflerden, ihalede verilen diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olan isteklileri tespit edeceği ve tespit edilen bu teklifleri reddetmeden önce yine madde metninde belirtilen usul doğrultusunda sorgulamaya tabi tutacağı anlaşılmaktadır.

Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihalelerinde, aşırı düşük teklif sorgulamasının Kamu İhale Genel Tebliğinin “teklif fiyata dahil masraflar” ve “aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesini” düzenleyen maddeleri ile idari şartnamenin “teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı maddesindeki düzenlemelerin esas alınarak yapılması gerekmektedir. Bu ihalelerde, aşırı düşük teklif sorgulaması sonucunda belgelere dayalı yazılı açıklama yapmayan veya ihale komisyonunca açıklamaları yetersiz bulunan isteklilerin teklifleri ile teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini karşılamayan teklifler gerekçesi belirtilmek suretiyle reddedilecektir. Ancak, şikayet başvurusuna konu hizmetin personel çalıştırılmasına dayalı bir hizmet alım ihalesi olmaması nedeniyle aşırı düşük değer tespitine yönelik bir modül bulunmamakta olup, ihale konusu hizmetin maliyet unsurlarının, personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımlarında olduğu gibi önceden belirlenen nitelikte olmadığı görülmektedir. Bu durumda, ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olarak hizmetin ifası için her isteklinin basiretli tacir olma yükümlülüğü gereğince kendi organizasyon yapısı, kullanacağı makine ekipmanın özellikleri, malzeme teminindeki kendine özgü koşulları vb. unsurları dikkate alarak teklif fiyatını belirlemesi gerekmektedir.

Ayrıca, malzeme dahil yemek alım hizmetlerinde yemek bileşenlerini oluşturan girdilerin önemli bir kısmı yerel, mevsimsel ve iklim özelliklerine göre farklılıklar göstermekte, bir çok girdi müstahsilden doğrudan temin edilebilmektedir. Özellikle sebze meyve gibi girdilerin piyasa koşulları sebebiyle muhasebeleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin aşırı düşük teklif sorgulamasında ispat için aranılan belgelere yansıtılmasında isteklilerin önünde önemli bir engel teşkil edeceği düşünülmektedir. Kamu İhale Kurumu tarafından personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımları için aşırı düşük sınır değerin tespiti ve sorgulanması konusunda bir kriter belirlenmediği hususu göz önüne alındığında, şikayete konu ihalede, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılmasından sorumlu olan idarenin, aşırı düşük teklif açıklaması isteyerek ihalenin sonuçlandırılması yönünde tesis etmiş olduğu işlemlerde mevzuata uyarlık bulunmadığı düşünülmektedir.

İhale konusu işin personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı işi olmadığı, yaklaşık maliyetin büyük çoğunlukla yemek giderinden oluştuğu ihalede verilen teklif bedellerinin ikisi hariç diğerleri yaklaşık maliyetin altında olmakla birlikte yaklaşık maliyete ve birbirlerine göre yakın olduğu ve en düşük teklifin bile diğer tekliflere göre aşırı düşük olarak değerlendirilemeyeceği anlaşıldığından, idarece, yemek kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin karara bağlanması yönünde gerçekleştirilen idari işlemlerin mevzuata uygun olmadığı değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle; başvuruya konu ihalede, yemek alımı kalemlerinde aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılmasına yönelik idarece gerçekleştirilen idari işlemlerin yerinde olmadığına ilişkin “düzeltici işlem belirlenmesine” karar verilmesi gerektiği yönündekidüşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen “düzeltici işlem belirlenmesine” niteliğindeki karara katılmıyorum.

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9344
 - Bu Hafta (18.06-21.06): 0
 - Geçen Hafta(11.06-17.06): 8
 - Bu Ay (Haziran): 25
 - Geçen Ay (Mayıs): 40
Kategori: 151
Haberler: 406
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

18 misafir ve 10 abone bağlı
Abone Sayısı: 7484
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,44
  - Bronz (3 ay): % 1,88
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 38,13
  - Kamu Altın (12 ay): % 55,63
Ziyaretçi Sayısı: 7.884.100
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri