Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/77792 İhale Kayıt Numaralı "Kemerköy Eüt Tehlikeli Atık Yağ Deposu Yapımı" İhalesi - Tarih: 12.09.2012 - No: 2012/UY.III-3560
Toplantı No: 2012/055
Gündem No: 17
Karar Tarihi: 12.09.2012
Karar No: 2012/UY.III-3560

Şikayetçi:
Altunsoy İnş. Enerji Müh. Mim.Turizm Ve Tic. Ltd. Şti., İSMETPAŞA MAH. A. TANER KIŞLALI CD. NO :39 MUĞLA
İhaleyin Yapan İdare:
Kemerköy Elektrik Üretim A.Ş., - Mılas-Ören Karayolu 40. Km. 48200 MUĞLA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
16.08.2012 / 28783
Başvuruya Konu İhale:
2012/77792 İhale Kayıt Numaralı "Kemerköy Eüt Tehlikeli Atık Yağ Deposu Yapımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.tarafından 20.07.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kemerköy EÜT Tehlikeli Atık Yağ Deposu Yapımı” ihalesine ilişkin olarak Altunsoy İnş. Enerji Müh. Mim. Turizm ve Tic. Ltd. Şti.nin 06.08.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 06.08.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 16.08.2012tarih ve 28783sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 14.08.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/3113sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi.

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle ihale konusu işin projesinin firmaları tarafından yapıldığı, ancak idarece ihale konusu işin mühendislik projesini daha önce yapmış olmaları gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirmeye alınmayarak teminatlarının gelir kaydedilmesi işleminde mevzuata uyarlık bulunmadığı iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir.

İdari Şartname’nin “İhale konusu işe bilgiler” başlıklı 2’nci maddesinde “2.1. İhale konusu işin

a) Adı: Kemerköy EÜT Tehlikeli Atık Yağ Deposu Yapımı” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11’inci maddesinde “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

a) Bu Kanun ve diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan veya örgütlü suçlardan veyahut kendi ülkesinde ya da yabancı bir ülkede kamu görevlilerine rüşvet verme suçundan dolayı hükümlü bulunanlar.

b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.

c) İhaleyi yapan idarenin ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.

d) İhaleyi yapan idarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar.

e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri.

f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç).

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.”hükmü,

Anılan Kanun’un “Yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 17’nci maddesinde “İhalelerde aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır:

a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.

b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak.

c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek.

d) Alternatif teklif verebilme halleri dışında, ihalelerde bir istekli tarafından kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten ya da vekaleten birden fazla teklif vermek.

e) 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak.

Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında bu Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Danışmanlık hizmetleri” başlıklı 48’inci maddesinde“Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır…” hükmü yer almaktadır.

Danışmanlık Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “Danışmanlık hizmetlerinin kapsamı” başlıklı 6’ncı maddesinde “(1) Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

(2) Kanunun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde belirtilen yapımla ilgili hizmet işlerinin tamamı danışmanlık hizmetlerinin kapsamında olup, bu işler aşağıda sayılmıştır:

a) İmar planlarının hazırlanması.

b) Planlama, fizibilite ve yapılabilirlik etüdleri.

c) Yapımla ilgili sondaj –zemin etüdleri.

ç) Topoğrafya çalışmaları ve harita işleri (sayısal kadastral harita hizmetleri hariç).

d) Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) raporu hazırlanması.

e) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım hizmetleri.

f) Yapımla ilgili mühendislik ve mimarlık tasarım kontrollüğü.

g) Yapım işi kontrollüğü ve yapı denetimi.

ğ) Yapım işi ihalesine ilişkin teknik şartname hazırlanması.” hükmü yer almaktadır.

İdarî Şartname’nin “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 9’uncu maddesinde “9.1. 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtilenler ile 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) bendinin (8) numaralı alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri doğrudan veya dolaylı ya da alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar.

9.2. Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir” düzenlemesi,

İdarî Şartname’nin “İhale dışı bırakılma ve yasak fiil veya davranışlar” başlıklı 10’uncu maddesinde “…10.2. Bu Şartnamenin 9 uncu maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca ihale dışı bırakılma nedenlerini taşıyan istekliler değerlendirme dışı bırakılır.

10.3. 4734 sayılı Kanunun 11 nci maddesi uyarınca ihaleye katılamayacak olanlar ile 17 nci maddesinde sayılan yasak fiil veya davranışta bulunduğu tespit edilenler hakkında, ayrıca fiil veya davranışın özelliğine göre aynı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır.”düzenlemesi yer almaktadır.

Yukarıda yer alan mevzuat hükümlerine göre etüt ve proje işlerinin danışmanlık hizmet alımı işleri olarak sayıldığı, ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin hiçbir şekilde bu işin ihalesine katılamayacağı, anılan Kanun’a göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan isteklilerin tekliflerinin ihale dışı bırakılarak geçici teminatlarının gelir kaydedileceği anlaşılmıştır.

İhale dosyasının incelenmesinden Kemerköy EÜT tehlikeli atık yağ deposu yapımı işinin mimari, statik, elektrik, mekanik projesinin 2011 yılında başvuru sahibi istekli tarafından gerçekleştirildiği, bu alıma ilişkin idare tarafından 22.08.2011 tarihinde sipariş mektubu düzenlendiği, başvuru sahibi istekli Altunsoy İnş. Müh. Mim. Tur. Tic. Ltd. Şti. tarafından söz konusu proje işinin tamamlandığı ve proje karşılığı olarak Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. adına 06.09.2011 tarih ve 044682 sayılı irsaliyeli fatura düzenlendiği, idarece 15.09.2011 tarihinde bu faturanın ödenmesine onay verildiği görülmüştür.

Yapılan inceleme ve değerlendirmeler sonucunda ihale konusu alımın etüt ve proje işlerinin daha önce başvuru sahibi istekli Altunsoy İnş. Müh. Mim. Tur. ve Tic. Ltd. Şti.den doğrudan temin usulüyle alındığı, buna göre başvuruya konu ihaleye ilişkin olarak, başvuru sahibi isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanun’un 11’inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 11, 17 ve 58’inci maddelerinde belirtilen hükümler gereğince idarece gerekli işlemlerin tesis edildiği ve geçici teminatının irat kaydedilmesi işlemlerinde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65’inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere,

Anılan Kanun’un 54’üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Karşı Oy:

KARŞI OY

Kemerköy EÜT Tehlikeli Atık Yağ Deposu Yapım İşi” ihalesine ilişkin projelerin (mimari, statik, elektrik ve mekanik projeler olmak üzere) idarece, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen doğrudan temin yolu ile, “2011 yılı yatırımlarındaki Elektrik –Bakım-Ölçü Kemerköy Kontrol Atölyesi ve Tehlikeli Atık Madde Deposu Proje Hizmeti Alımı” adı altında, piyasa araştırması sonucunda üç idare görevlisince 18.08.2011 tarihinde imzalanan fiyat araştırma tutanağına dayanılarak 21.08.2011 tarihinde 3.600,00 TL bedel üzerinden Altunsoy İnş. Müh. Mim. Tur. Tic. Ltd. Şti.’den tedarik edildiği,

İncelemeye konu, “Kemerköy EÜT Tehlikeli Atık Yağ Deposu Yapım İşi”nin 20.07.2012 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan ihalesine, aralarında başvuru sahibinin de bulunduğu dört istekli tarafından teklif verildiği ve idarece başvuru sahibi isteklinin teklifinin, “iş deneyim belgelerinin uygun olmadığı ve ihale konusu işin projesinin hazırlanmasında Genel Müdürlüklerinin 22.08.2011 tarihli Sipariş Mektubuna istinaden Danışmanlık Hizmeti sunduğu” gerekçeleri üzerinden, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakıldığı, geçici teminat mektubunun irat kaydedildiği ve anılan Kanunun 58 inci maddesi hükümlerince de işlem tesis edildiği,

Anlaşılmıştır.

İhale konusu yapım işine ilişkin projelerin daha önceden başvuru sahibi istekli olan Altunsoy İnş. Müh. Mim.Tur.Tic. Ltd. Şti’den idarece doğrudan temin usulüyle temin edildiği gerekçesine dayanılarak başvuru sahibi isteklinin teklifinin 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi uyarınca değerlendirme dışı bırakılması hususu ile, haklarında 4734 sayılı Kanunun 11 inci, 17 nci ve 58 inci maddelerinde belirtilen hükümlerin çalıştırılması ve anılan isteklinin geçici teminatının irat kaydedilmesi yönünde idarece gerçekleştirilen idari işlemlere ilişkin hususların yerinde olduğu Kurul çoğunluğunca da kabul edilmiştir.

Doğrudan temin usulü, 4734 sayılı Kanunun yayımlandığı 22.01.2002 tarihi itibariyle, ihale usulü olarak anılan Kanunun 18 inci maddesinde sayılan diğer ihale usullerinin yanında yer almış olup, 30.07.2003 tarihinde 4964 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yapılan değişiklik ile bir ihale usulü olmaktan çıkarılarak bir alım yöntemi olarak Kanunun 22 nci maddesinde düzenlenmiştir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 4 üncü maddesinde; “…Danışman: Danışmanlık yapan, bilgi ve deneyimini idarenin yararı için kullanan, danışmanlığını yaptığı işin yüklenicileri ile hiçbir organik bağ içinde bulunmayan, idareden danışmanlık hizmeti karşılığı dışında hiçbir kazanç sağlamayan ve danışmanlık hizmetlerini veren hizmet sunucuları

…,

Doğrudan temin: Bu Kanunda belirtilen hallerde ihtiyaçların, idare tarafından davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek doğrudan temin edilebildiği usul…,

Yüklenici :Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi.,

İhale:Bu Kanunda yazılı usul ve şartlarla mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin istekliler arasından seçilecek birisi üzerine bırakıldığını gösteren ve ihale yetkilisinin onayını müteakip sözleşmenin imzalanması ile tamamlanan işlemleri,”

Şeklinde tanımlanmıştır.

Anılan Kanunun “İhaleye katılamayacak olanlar” başlıklı 11 inci maddesinde; “Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak, kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihalelere katılamazlar:

İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar. Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar. Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.

Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir.” hükmüne,

Aynı Kanunun “Doğrudan temin” başlıklı 22 nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen hallerde ihtiyaçların ilân yapılmaksızın ve teminat alınmaksızın doğrudan temini usulüne başvurulabilir:

d) Büyükşehir belediyesi sınırları dahilinde bulunan idarelerin onbeş milyar (otuzsekizbin yüzkırkdört Türk Lirası), diğer idarelerin beşmilyar Türk Lirasını (onikibin yediyüzdokuz Türk Lirasını)aşmayan ihtiyaçları ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin alımlar.

Bu maddeye göre yapılacak alımlarda, ihale komisyonu kurma ve 10 uncu maddede sayılan yeterlik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir.” hükmüne yer verilmiş olup,

Mezkur Kanunun 48 nci maddesinde; “Mimarlık ve mühendislik, etüt ve proje, harita ve kadastro, her ölçekte imar planı, imar uygulama, ÇED raporu hazırlanması, plan, yazılım geliştirme, tasarım, teknik şartname hazırlanması, denetim ve kontrolörlük gibi teknik, mali, hukuki veya benzeri alanlardaki hizmetler, danışmanlık hizmet sunucularından alınır.

Danışmanlık hizmetleri, bu bölümde yer alan hükümlere uygun olarak sadece belli istekliler arasında ihale usulü ile ihale edilir. Ancak yaklaşık maliyeti 13 üncü maddenin (b) bendinin (2) numaralı alt bendinde hizmet alımları için öngörülen üst limit tutarının altında kalan danışmanlık hizmetleri, hizmet alımı ihalesiyle gerçekleştirilebilir.” hükmü yer almaktadır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Doğrudan temine ilişkin açıklamalar” başlıklı 22 nci maddesinde; “…22.1.1.4. Diğer taraftan 22 nci maddeye göre ihtiyaçların karşılanmasında onay belgesi düzenlenmesi, onayı takiben ihale yetkilisince görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından piyasada fiyat araştırması yapılması ve buna ilişkin belgelerin dayanakları ile birlikte onay belgesine eklenmesi zorunludur. İdarelerce gerekli görülmesi halinde, fiyat araştırmaları, ilgili İhale Uygulama Yönetmeliklerinde yaklaşık maliyetin belirlenmesine ilişkin esas ve usuller çerçevesinde yapılabilir.

22.5. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendi gereğince ihtiyaçların temini

22.5.1. 4734 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen ve Kurum tarafından güncellenen tutarı aşmayan mal ve hizmet alımları ve yapım işleri ile temsil ağırlama faaliyetleri kapsamında yapılacak konaklama, seyahat ve iaşeye ilişkin mal ve hizmetlerin idarelerce temin edilmesi mümkün bulunmaktadır. İşin niteliğine göre idareler bu bende göre yapacakları günlük ve küçük ölçekli alımlar için genel bir onay belgesi düzenleyebilecekleri gibi, her bir alım için de onay belgesi düzenleyebilirler. Ayrıca ilgili mevzuatı çerçevesinde düzenlenmesi gerekli olan harcama belgeleri onay belgesine eklenir. Ancak bu bent kapsamında gerçekleştirilecek yapım işlerinde fiyat araştırmasının, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde belirlenen yaklaşık maliyetin hesaplanmasına ilişkin esas ve usullere göre yapılması zorunludur…” açıklamasına yer verilmiştir.

Yukarıda belirtilen Kanun hükümleri ve Tebliğ açıklamaları uyarınca yapılan tespitlere göre, söz konusu işlerin 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 48 inci maddesinde danışmanlık hizmetleri kapsamında sayıldığı, bu nedenle de ilgili Kanunun, “ihale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yüklenicilerin bu işin ihalesine katılamayacağı” hususunu düzenleyen 11 inci maddesi çerçevesinde değerlendirilerek; Kamu İhale Kanununun ihale dışı bırakılması gerekli isteklileri sayan ve 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanları da içeren 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanma alanının ihale usulleri için mümkün olabileceği, 4734 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinde tanımlanan “Danışmanlık” alımlarının aynı Kanunun 48 inci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan hükmü uyarıncaözellikli teknik ihale komisyonu marifetiyle sadece belli istekliler arasında veya hizmet şeklinde, Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen ihale yöntemi ile alınabileceğinin açık olduğu, dolayısıyla, ihaleye katılıp katılamama hususunun, danışmanlık hizmetinin niteliğinden ziyade gerçekleştirilme yöntemine göre değerlendirilmesi gerektiği,

Bu çerçevede, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesinde “yüklenici” terimine yer verilmiş olduğu, anılan Kanunun 18 inci maddesinde sayılan ihale usulleri arasından çıkarılan 22 nci maddesinin (d) bendinde belirtilen doğrudan temin yöntemi için, Kanunun tanımlara ilişkin hükmü lafsında belirtilen yükleniciden söz edilemeyeceği, bu nedenle doğrudan temin yolu ile gerçekleştirilen danışmanlık hizmetlerinin Kanunun 11 inci maddesi kapsamasında değerlendirilmemesi gerektiği,

Ayrıca, şikayete konu yapım işinin sadece projelerini doğrudan temin yöntemi ile yapan hizmet sunucusunun, işin yaklaşık maliyetini hesaplamadığı, yaklaşık maliyetin idarece hazırlandığı, hazırlamış olduğu projelerin tamamının yapım işi ihalesine katılacak olan bütün isteklilere ihale dokümanı kapsamında idarece eksiksiz olarak verildiği hususları da dikkate alındığında, ihale konusu işin sadece projeleri doğrudan temin yöntemiyle hazırlayanların projenin ait olduğu asıl işin ihalesine katılması halinde hakkında, 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi ve gerekçesinde belirtilen eşitlik ve rekabet ilkelerini kendi lehine bozabileceği yönünde değerlendirme yapılamayacağı,

Kamu İhale Kanununun ihale dışı bırakılması gerekli isteklileri sayan ve 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanları da içeren 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanma alanının ihale usulleri için mümkün olabileceği, ihaleye katılıp katılamama hususunun, danışmanlık hizmetinin niteliğinden ziyade danışmanlığın temininde gerçekleştirilen yönteme göre değerlendirilmesi gerektiği, nitekim bu görüşü benimseyen benzer konuya ilişkin; 07.12.2004 tarih ve 2004/UY.Z-1730 sayılı Kamu İhale Kurulu kararının bozan Ankara 10. İdare Mahkemesi tarafından verilen 25.11.2005 tarih, 2005/619 Esas ve 2005/1916 sayılı kararının Kurumumuzca temyizi sonucunda, Danıştay 13. Dairesince verilen, 06.06.2006 tarih ve E:2006/786, K:2006/2406 sayılı Kararda belirtilen;“…….. dava konusu ihaleye ilişkin işin projesinin “hizmet alımı” olarak belirlenerek ihale edildiğinin anlaşılması karşısında, ihaleye konu işin, uygulamaya esas tatbikat projelerini yapan firma üzerinde bırakılmasında, 4734 sayılı Yasa’nın 11. maddesinin 2. fıkrasına aykırılık bulunmadığından, ihale kararına karşı yapılan itirazen şikayet başvurusunun reddine ilişkin Kamu İhale Kurulu işleminde hukuka aykırılık bulunmadığından, dava konusu işlemi iptal eden İdare Mahkemesi Kararında isabet bulunmamaktadır.” gerekçeden, Kamu İhale Kanununun ihale dışı bırakılması gerekli isteklileri sayan ve 11 inci maddeye göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılanları da içeren 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının uygulanma alanının ihale usulleri için geçerli olduğu hususunun açık olarak anlaşıldığı,

Bu durumda, idareye yapılan proje işinin doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirildiği, doğrudan teminin Kanunun 18 nci maddesinde sayılan ihale usulleri arasında yer almadığı ve 4964 sayılı Kanunun 12 nci maddesi ile ihale usulü olmaktan çıkarıldığı, danışmanlık işinin bir ihale usulü ile gerçekleştirilmemesi halinde, ihaleye katılan bir isteklinin durumunun 11 inci madde kapsamında değerlendirilemeyeceği, nitekim Kanunun 4 üncü maddesinde de yüklenicinin; “Üzerine ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekli” şeklinde tanımlandığı, dolayısıyla, ihale konusu işin projesini yapan bir yüklenici konumunun oluşmadığı, aksine bir yorumda, doğrudan teminin bir ihale usulü olarak kabulü ile uygulanacak yaptırımların ceza ve itirazen şikayet uygulamalarında genişletici yorum yapılamayacağı ilkesinin ihlali sonucunu doğuracağı, Kamu İhale Genel Tebliğinin 28.1.10.1 inci maddesinde doğrudan temin yoluyla yapılan alımlarda ihalelere katılmaktan yasaklama kararının verilemeyeceğinin belirtildiği, bu açıklamanın doğrudan temine bağlı olarak yapılan bir ihale için de geçerli kabul edilmesi gerektiği,

Değerlendirilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, başvuruya konu yapım işine ilişkin projeleri doğrudan temin yolu ile sağlayan başvuru sahibinin projenin ait olduğu asıl yapım işi ihalesine teklif vermesi hususunun 4734 sayılı Kanunun 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, dolayısıyla, başvuru sahibinin geçici teminatının irat kaydedilemeyeceği ve anılan Kanunun 58 inci maddesi gereğince hakkında yasaklama işlemi yapılamayacağı yönündeki düşüncem ile, bu hususa ilişkin Kurul çoğunluğunca verilen karar gerekçesine katılmıyorum.

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

29 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.500.479
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri