Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/41633 İhale Kayıt Numaralı "01.07.2012-31.12.2013 Tarihleri Arasında Olmak Üzere Havalimanı Başmüdürlükleri / Havalimanı Müdürlükleri İçin Toplam 18 Aylık Sağlık Hizmeti Alımı İşi." İhalesi - Tarih: 08.08.2012 - No: 2012/UH.I-3234
Toplantı No: 2012/047
Gündem No: 114
Karar Tarihi: 08.08.2012
Karar No: 2012/UH.I-3234

Şikayetçi:
İdeal Bilgi Yönetimi Sosyal Sağlık Hizmetleri Tercüme Organizasyon San. ve Tic. Ltd. Şti., A.RIZA GÜRCAN CADDESİ A. NAFİZ GÜRMAN MAHALLESİ METROPOL CENTER KAT:7/29 MERTER / İSTANBUL
İhaleyin Yapan İdare:
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (Malzeme Daire Başkanlığı), Konya Yolu Üzerı 66 06330 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
30.07.2012 / 26897
Başvuruya Konu İhale:
2012/41633 İhale Kayıt Numaralı "01.07.2012-31.12.2013 Tarihleri Arasında Olmak Üzere Havalimanı Başmüdürlükleri / Havalimanı Müdürlükleri İçin Toplam 18 Aylık Sağlık Hizmeti Alımı İşi." İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Malzeme Daire Başkanlığıtarafından 23.05.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “01.07.2012-31.12.2013 Tarihleri Arasında Olmak Üzere Havalimanı Başmüdürlükleri / Havalimanı Müdürlükleri için Toplam 18 Aylık Sağlık Hizmeti Alımı İşi” ihalesine ilişkin olarak başvuru sahibince 30.07.2012tarih ve 26897sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2907sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde ön inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Şikâyet dilekçesi ve ön inceleme raporu incelendi:

Başvuru dilekçesinde özetle: ihale dokümanında yapılan yanlışlıklar nedeniyle ihalede yeterli rekabetin oluşmadığı ve 4734 sayılı Kanun’un 5 inci maddesinde sayılan temel ilkelerin ihlal edildiğiiddialarına yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 4 üncü maddesinde istekli “Mal veya hizmet alımları ile yapım işlerinin ihalesine teklif veren tedarikçi, hizmet sunucusu veya yapım müteahhidi”; istekli olabilecekise, İhale konusu alanda faaliyet gösteren ve ihale veya ön yeterlik dokümanı satın almış gerçek veya tüzel kişiyi ya da bunların oluşturdukları ortak girişim” şeklinde tanımlanmıştır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in “Başvuru Ehliyeti” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında ihale sürecindeki hukuka aykırı işlem veya eylemler nedeniyle bir hak kaybına veya zarara uğradığını veya zarara uğramasının muhtemel olduğunu iddia eden istekli olabileceklerin “ön yeterlik ve/veya ihale dokümanının verilmesi, ön yeterlik ve/veya ihale ilanında veya ön yeterlik ve/veya ihale dokümanında yer verilen düzenlemeler ve/veya bu düzenlemeler ile idari uygulamalar arasındaki uyumsuzluklar”, isteklilerin ise “yeterlik başvurularının veya tekliflerin sunulması, değerlendirilmesi ve ihalenin sonuçlandırılmasına ilişkin idari işlem veya eylemler” hakkında başvuruda bulunabileceği belirtilmiştir.

4734 sayılı Kanun’un 55 inci maddesinin ilk dört fıkrasında, sırasıyla “Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.

İlan, ön yeterlik veya ihale dokümanına ilişkin şikâyetler birinci fıkradaki süreleri aşmamak üzere en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir…

İdare, şikâyet başvurusu üzerine gerekli incelemeyi yaparak on gün içinde gerekçeli bir karar alır. Alınan karar, şikâyetçi ile diğer aday veya istekliler ile istekli olabileceklere karar tarihini izleyen üç gün içinde bildirilir. İlan ile ihale veya ön yeterlik dokümanına yönelik başvurular dışında istekli olabileceklere bildirim yapılmaz.

Belirtilen süre içinde bir karar alınmaması durumunda başvuru sahibi tarafından karar verme süresinin bitimini, süresinde alınan kararın uygun bulunmaması durumunda ise başvuru sahibi dahil aday, istekli veya istekli olabilecekler tarafından idarece alınan kararın bildirimini izleyen on gün içinde Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulabilir.”hükümleri yer almaktadır.

Kanun’un 54 üncü maddesinde de, başvurunun süre kurallarına uygun olmaması halinde başvurunun reddine karar verileceği hüküm altına alınmıştır.

İhale, 23.05.2012 tarihinde yapılmıştır.

Yapılan inceleme sonucunda: başvuru sahibinin iddialarının ihale dokümanına yönelik olduğu, başvuru sahibinin ihale dokümanını 15.05.2012 tarihinde satın aldığı, söz konusu iddialarına yönelik olarak şikâyet süresinin ihale dokümanını satın aldığı tarihte başladığı, şikâyetçinin 4734 sayılı Kanun ve İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik’in yukarıda belirtilen hükümleri gereği şikâyete yol açan durumun farkına varıldığı 15.05.2012 tarihini izleyen on gün içinde ve her halükarda ihale tarihinden 3 iş günü öncesine kadar idareye şikâyet başvurusunda bulunması gerekirken, bu süre geçtikten sonra 12.07.2012 tarihinde şikâyet başvurusunda bulunduğu, bu başvuruya idarece verilen cevap üzerine Kuruma itirazen şikâyet başvurusunda bulunulduğu anlaşılmıştır.

Bunun yanı sıra 23.05.2012 tarihli ihalede başvuru sahibi tarafından teklif verildiği anlaşıldığından, başvuru sahibinin başvuru ehliyetinin de bulunmadığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla 4734 sayılı Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince başvurunun ehliyet ve süre yönünden reddi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

28 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.499.938
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri