Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2011/211028 İhale Kayıt Numaralı "Antalya Döşemealtı Hükümet Konağı Yapım İşi" İhalesi - Tarih: 08.08.2012 - No: 2012/UY.I-3245
Toplantı No: 2012/047
Gündem No: 115
Karar Tarihi: 08.08.2012
Karar No: 2012/UY.I-3245

Şikayetçi:
Tumalar İnşaat Ve Ticaret Ltd. Şti., Yıldızevler Mahallesi Turan Güneş Bulvarı 713.Ookak NO:9/9 ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Antalya İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü, Bayındır Mah. Gazi Bulvarı 07030 ANTALYA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
17.05.2012 / 18422
Başvuruya Konu İhale:
2011/211028 İhale Kayıt Numaralı "Antalya Döşemealtı Hükümet Konağı Yapım İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

Antalya İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğütarafından 21.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Antalya Döşemealtı Hükümet Konağı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tumalar İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti.nin 04.05.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 14.05.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 17.05.2012tarih ve 18422sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 17.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/1940sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle:ihale üzerinde bırakılan Gökçek İnş. Ltd. Şti. & Elay İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel kriterini tevsik etmek üzere sunulan belgelerin eksik olduğu ve bu isteklinin anahtar teknik personel olarak belirlediği kişilerin anahtar teknik personel olma şartlarını haiz olmadığı iddia edilmektedir.

A) Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İnceleme konusu ihaleye ait İdari Şartnamenin 7.5.2 nci maddesinde; en az 5 yıl deneyimli 1 adet İnşaat Mühendisi veya Mimar anahtar teknik personel olarak belirlenmiş, aynı maddedesöz konusu yeterlik kriteri ile bu kriterin tevsiki hususunda“İsteklinin; ticari faaliyette bulunduğu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak, yukarıda belirtilen sayı ve nitelikte anahtar teknik personeli çalıştırması ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin sağlandığı hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayıtlı olduğu hususu ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştığı hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mezuniyet belgelerinin sunulması zorunludur. Anahtar teknik personel olarak bildirilenlerden, başvuru veya ihale tarihi itibarıyla aday veya istekli bünyesinde çalışmakta olan mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler. ” düzenlemesine yer verilmiştir.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde “(1) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca gerçek veya tüzel kişiliğin ticari faaliyette bulunduğu yerde kesintisiz şekilde ve işin niteliğine uygun olarak idarece öngörülen sayıda mühendis veya mimar çalıştırması ve bu durumun belgelendirilmesi şartı aranır. Bu şart aynı pozisyon için tek bir mühendis veya mimar ile tevsik edilebileceği gibi farklı mühendis veya mimarlarla da tevsik edilebilir. Yıl içinde toplam olarak otuz günü aşmayan kesintiler, kesinti olarak kabul edilmez.

(2) İstenilecek anahtar teknik personelin meslek alanlarının, ihale konusu işin niteliğine uygun ve işin mimarlık ve mühendislik alanlarının ağırlığı ile orantılı olarak belirlenmesi gereklidir. Aynı mimarlık ve mühendislik alanı ile ilgili birden fazla anahtar teknik personel istenemez.

(3) İdarece yeterlik kriteri olarak anahtar teknik personele ilişkin belgelerin istenildiği hallerde, öngörülebilecek mimar veya mühendis anahtar teknik personelin sayısı, yaklaşık maliyeti eşik değerin;

a) Onda biri ile eşik değerin yarısına kadar olan işlerde en fazla bir,

b) Yarısı ile eşik değer arasında olan işlerde en fazla iki,

c) Üzerinde olan işler ile yeterlikleri tespit edilenler arasından belli sayıda adayın davet edilmesinin öngörüldüğü belli istekliler arasında ihale usulüyle yapılan ihalelerde en fazla üç,

olarak istenebilir.

(4) Anahtar teknik personelde aranacak asgari mesleki deneyim süresi en fazla beş yıl olarak öngörülebilir. Bu personelin; özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde bulunduğu hususu ise ilgili adına prim ödendiğini gösteren sosyal güvenlik kurumu onaylı belgeler ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel şartının aynı meslek alanına ilişkin farklı kişiler bildirilmek suretiyle karşılanması halinde, bu kişilerin tamamının mesleki deneyim süresinin tevsik edilmesi zorunludur.

(5) Anahtar teknik personel olarak bildirilen mimar ve mühendisler, aday veya isteklinin bünyesinde çalıştıklarına ve ihale konusu işte isteklinin anahtar teknik personeli olarak çalışacaklarına ilişkin yazılı beyanlarını verirler.

(6)Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.

(7) Yukarıda belirtilen niteliklere sahip gerçek kişi istekliler, şahıs şirketi ortakları, limited şirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim şirketlerin yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortakları, ortak girişimlerin ise gerçek kişi ortakları ve tüzel kişi ortaklarının yukarıda sayılan unvanları taşıyan gerçek kişi ortaklarının, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalıştığına dair belge aranmaz. Gerçek kişi istekliler hariç, bu kişilerin tüzel kişilikteki görev ve/veya ortaklık süreleri, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belge ile tevsik edilir.

(8) İş ortaklığında, ortaklık oranına bakılmaksızın, pilot ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personelin tamamı değerlendirilir.

(9) Konsorsiyumlarda, koordinatör ortağa ve diğer ortaklara ait anahtar teknik personel işin uzmanlık gerektiren kısımları göz önünde bulundurularak, ayrı ayrı istenir ve değerlendirilir.

(10) Bir ihalede anahtar teknik personel olarak gösterilen personel, aynı zamanda sözleşmenin uygulanmasında teknik personel olarak istihdam edilemez.” hükmü yer almaktadır.

Yapılan incelemede, ihale üzerinde bırakılan istekli Gökçek İnş. Ltd. Şti. & Elay İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından inşaat mühendisi Aydın Kesici’nin anahtar teknik personel olarak gösterildiği, teklif dosyası kapsamında adı geçen şahsa ilişkin oda kayıt belgeleri, anahtar teknik personel beyannameleri ve adına prim ödendiğine dair SGK onaylı belgelerin sunulduğu tespit edilmiştir.

İdarece, tekliflerin değerlendirilmesi sürecinde, istekliler tarafından anahtar teknik personel gösterilen kişilerin ilan tarihinden geriye doğru son bir yıl içinde istekli hâricinde başka bir işverene bağlı olarak çalışıp çalışmadığı hususu ile bahsi geçen zaman zarfında isteklinin bünyesinde ancak iş merkezi dışında bir işyerine bağlı olarak çalışıp çalışmadığı hususuna ilişkin olarak, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’ndan herhangi bir bilgi talep edilmediği anlaşılmıştır.

Başvuru sahibi tarafından ileri sürülen hususların incelenmesini teminen, 04.06.2012 tarihli ve 10429 sayılı yazı ile 02.07.2012 tarihli ve 1194 sayılı yazılar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından, incelemeye konu ihalede istekliler tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen kişilerin ilan tarihinden geriye doğru en az bir yıl boyunca, yani 27.01.2011 – 27.01.2012 tarihleri arasında, aylar itibariyle, hangi firma/firmalar bünyesinde ve hangi işyeri/işyerleri kapsamında, firma ve işyeri adı açıkça belirtilmek suretiyle, prim ödendiğine dair bilgi istenilmiş, adı geçen Kurum tarafından gönderilen 22.06.2012 tarih ve 10608340 sayılı yazı ile 06.07.2012 tarihinde Kurum kayıtlarına alınan 29.06.2012 tarih ve 10734080 sayılı yazıda istenilen bilgiler gönderilmiştir.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden; ihale üzerinde bırakılan istekli Gökçek İnş. Ltd. Şti. & Elay İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen ve özel ortak Elay İnş. Ltd. Şti.nin müdürü olan Aydın Kesici’nin 20.01.2011 – 30.08.2011 tarihleri arasında Başar Mühendislik Hizm. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.nin 1086813.33 nolu işyerinde çalıştığı tespit edilmiştir.

Buraya kadar yapılan tespitler muvacehesinde, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Aydın Kesici’nin, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 40 ıncı maddesinin altıncı fıkrasında “Anahtar teknik personel olarak bildirilen kişiler, aday veya isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışamazlar.” şeklinde belirtilen kriteri karşılamadığı tespit edildiğinden, anılan Ortak Girişimin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmuştur.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İsteklilerce anahtar teknik personel olarak gösterilen kişiler ve bu kişilerin 27.01.2011 – 27.01.2012 tarihleri arasında, hangi firma/firmalar bünyesinde ve hangi işyeri/işyerleri kapsamında çalıştıkları hususları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İsteklinin Adı

Anahtar Teknik Personel

Unvanı

İşyeri Unvanı ve Çalışma Tarih Aralığı

Kanuni Bülent Gündüz

Kendisi

İnşaat Mühendisi

1) Metehan Mak. Ltd. Şti. 12.10.2009/06.04.2011

2) E.G. Mimarlık Ltd. Şti.

19.04.2010/20.07.2011

3) E.G. Mimarlık Ltd. Şti.

20.09.2010/26.08.2011

4) E.G. Mimarlık Ltd. Şti.

28.01.2011/15.02.2011

5) Kanuni Bülent Gündüz

03.01.2011/30.01.2011

6) Metehan Mak. Ltd. Şti.

15.04.2011/20.07.2011

7) Metehan Mak. Ltd. Şti.

06.04.2011/15.04.2011

8) Metehan Mak. Ltd. Şti.

19.07.2011/Halen Devam

Olgu Müh. Ltd. Şti.

Yüksel Karakaş

Şirket Müdürü (İnşaat Mühendisi)

Umak Ltd. Şti.

12.10.2010/Halen Devam

Hürbil İnş. Ltd. Şti.

Hikmet Hürol

Şirket Müdürü (Mimar)

Deniz İnş. Ltd. Şti.

15.12.2010/31.01.2011

Baştur İnş. Ltd. Şti.

Mahmut Uğuş

İnşaat Mühendisi

1) Baştur İnş. Ltd. Şti.

22.12.2011/ Halen Devam

2) Baştur İnş. Ltd. Şti.

11.07.2011/ Halen Devam

3) İHK İnş. Ltd. Şti.

22.07.2011/05.09.2011

4) Baştur İnş. Ltd. Şti.

23.09.2011/ Halen Devam

5) 13.10.2011/ Halen Devam

Başar İnş. Ltd. Şti.

Ahmet Yılmaz Tekin

Şirket Müdürü

(İnşaat Mühendisi)

Giriş tarihi tespit edilememiş ancak 06.05.2011 tarihine kadar Elay İnş. İth. İhr. firmasının 1078631 nolu iş yerine bağlı olarak çalıştığı anlaşılmıştır.

Özdoğuş İnş. Ltd. Şti.

Serkan Ünal

İnşaat Mühendisi

1) Özdoğuş Ltd. Şti.

07.05.2010/25.02.2012

2) Kutbettin Tanrıverdi

01.07.2011/22.09.2011

Tumalar İnş. Ltd. Şti.

Arif Ferda Kartal

İnşaat Mühendisi

1) Tumalar İnş. Ltd. Şti.

06.06.2009/10.01.2012

2)Çetin Tuma

05.05.2009/15.08.2011

3)1002441.12 sicil nolu işyerine bağlı olarak 11.01.2012/12.03.2012

4) Can Ltd. Şti. & Era Ltd. Şti.

20.01.2012/13.02.2012

Turgut Çeltik

İnşaat Mühendisi

1) Çetin Tuma

03.01.2012/10.01.2012

2) Tumalar İnş. Ltd. Şti.

11.01.2012/ Halen Devam

Cemil Kılıç

Cemil Kılıç

İnşaat Mühendisi

Öz Kartal Ltd. Şti.

30.06.2011/03.07.2011

TS Yüce İnş.t & Çolakoğlu İnşaat İş Ortaklığı

Metin Asanoğlu

İnşaat Mühendisi (Çolakoğlu İnş. Ltd. Şti.)

Can Kardeşler Ltd. Şti.

Tescil kaydı yok - 18.07.2011 tarihine kadar.

Diymar İnş. Ltd. Şti.

Müçteba Kürümoğlu

İnşaat Mühendisi

1) Diymar İnş. Ltd. Şti.

25.05.2010/29.03.2012

2) Diymar İnş. Ltd. Şti.

Tescil kaydı yok.

29.03.2012

3)FM-SRD Ltd. Şti.

09.01.2012/ Halen Devam

Baranoğlu Müh. Ltd. Şti.

Feyzi Baran

Şirket Müdürü (İnşaat Mühendisi)

Talat İnş. Ltd. Şti.

27.04.2012/ Halen Devam

Onka İnş. Ltd. Şti.

Eşref Ocakhanoğlu

İnşaat Mühendisi

1)Taş Ltd. Şti.

08.10.2010/29.07.2011

2) Martı Ltd. Şti.

08.01.2011/17.01.2011

ŞG Proje Müh. Tic. Ltd. Şti.

Zeki Şahin

İnşaat Mühendisi

1) Mekatınik Ltd. Şti.

01.07.2010/31.01.2012

2) ŞG Proje Ltd. Şti.

28.01.2011/28.04.2011

3) Argüp Ltd. Şti.

23.09.2011/02.12.2011

Bu çerçevede, 27.01.2011 – 27.01.2012 tarihleri arasında, anahtar teknik personel olarak gösterdikleri kişilerin “isteklinin bünyesinde görev yaptıkları süre boyunca, başka bir gerçek veya tüzel kişide çalışmama” kriterini karşılamadığı anlaşılan isteklilerin (Kanuni Bülent Gündüz, Olgu Müh. Ltd. Şti., Onka İnş. Ltd. Şti., ŞG Proje Müh. Tic. Ltd. Şti., Hürbil İnş. Ltd. Şti., Baştur İnş. Ltd. Şti., Başar İnş. Ltd. Şti., Özdoğuş İnş. Ltd. Şti., Tumalar İnş. Ltd. Şti., Cemil Kılıç, TS Yüce İnş. Ltd. Şti. & Çolakoğlu İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Diymar İnş. Ltd. Şti. ve Baranoğlu Müh. Ltd. Şti.) tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Bununla birlikte Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin “İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumuna ilişkin belgeler” başlıklı 40 ıncı maddesinde anahtar teknik personelin ihale tarihi itibariyle ve bu tarihten geriye doğru en az 1 yıldır isteklinin bünyesinde çalışıyor olma şartının belgelendirilmesi Sosyal Güvenlik Kurumu onaylı “Hizmet Bildirimi”ne, şirketi idare ile görevlendirilen ortakların anahtar teknik personel olarak gösterilmesi halinde ise bu görevlerin ihale tarihi itibariyle ve bu tarihten geriye doğru en az 1 yıldır devam ettiğinin ortaya konulabilmesi ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir/serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenecek belgelere hasredilmiş olmasına rağmen,

Tepar İnş. Ltd. Şti. tarafından anahtar teknik personel olarak gösterilen Salih Terzioğlu’na ait hizmet bildiriminin sunulmadığı,

Keza Ayberk İnş. Ltd. Şti., Şam İnş. Ltd. Şti., Di-Ka İnş. Ltd. Şti., Fidem İnş. Tic. A.Ş., Ka-Se İnş. Ltd. Şti. ve Alan Yapı Ltd. Şti. tarafından, bu isteklilerin tüzel kişiliklerindeki yönetim görevleri statüsüne dayanılarak (müdür, yönetim kurulu üyeliği vb.) anahtar teknik personel olarak gösterilen şahısların, bahsi geçen idare görevlerini ilan tarihinden geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak sürdürdüklerine ilişkin olarak ticaret sicil memurlukları, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenen belgelerin sunulmadığı tespit edilmiştir.

Bu itibarla adı geçen isteklilerin tekliflerinin, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesinde “…Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı 36 ncı maddeye göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir…” şeklinde yer alan hüküm uyarınca değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

Sonuç olarak yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden Gökçek İnş. Ltd. Şti. & Elay İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Kanuni Bülent Gündüz, Olgu Müh. Ltd. Şti., Onka İnş. Ltd. Şti., ŞG Proje Müh. Tic. Ltd. Şti., Hürbil İnş. Ltd. Şti., Baştur İnş. Ltd. Şti., Başar İnş. Ltd. Şti., Özdoğuş İnş. Ltd. Şti., Tumalar İnş. Ltd. Şti., Cemil Kılıç, TS Yüce İnş. Ltd. Şti. & Çolakoğlu İnş. Ltd. Şti. İş Ortaklığı, Diymar İnş. Ltd. Şti., Baranoğlu Müh. Ltd. Şti., Tepar İnş. Ltd. Şti., Ayberk İnş. Ltd. Şti., Şam İnş. Ltd. Şti., Di-Ka İnş. Ltd. Şti., Fidem İnş. Tic. A.Ş., Ka-Se İnş. Ltd. Şti. ve Alan Yapı Ltd. Şti.nin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanun’un 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanun’un 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

28 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.499.934
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri