Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/50003 İhale Kayıt Numaralı "Ant Batı Bölge Müdürlüğü Ve Bağlılarına Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi - Tarih: 01.08.2012 - No: 2012/UH.II-3099
Toplantı No: 2012/045
Gündem No: 62
Karar Tarihi: 01.08.2012
Karar No: 2012/UH.II-3099

Şikayetçi:
Uzay Güvenlik Danışmanlık ve Özel Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş., KEMERKAYA MAHALLESİ HALKEVİ SOKAK CEMAL ALKAN İŞ MERKEZİ NO:35 KAT:4 TRABZON
İhaleyin Yapan İdare:
Msb Akaryakıt İkmal Ve Nato Pol Tesisleri İş Başkanlığı Eskişehir Ant.Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğü, Yıldıztepe Mah. Yıldıztepe Subay Lojmanları Içı 26040 ESKİŞEHİR
Başvuru Tarih ve Sayısı:
11.07.2012 / 24632
Başvuruya Konu İhale:
2012/50003 İhale Kayıt Numaralı "Ant Batı Bölge Müdürlüğü Ve Bağlılarına Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

MSB Akaryakıt İkmal ve Nato Pol. Tesisleri İş Başkanlığı Eskişehir Ant. Başkanlığı Batı Bölge Müdürlüğütarafından 01.06.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ant Batı Bölge Müdürlüğü ve Bağlılarına Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı” ihalesine ilişkin olarak Uzay Güvenlik Danışmanlık ve Özel Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş.nin 28.06.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 29.06.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibince 11.07.2012tarih ve 24632sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.07.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmuştur.

Başvuruya ilişkin olarak 2012/2650sayılı şikâyet dosyası kapsamında yapılan inceleme neticesinde esas inceleme raporu tanzim edilmiştir.Karar:

Esas inceleme raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle:

1) İdare tarafından gönderilen kesinleşen ihale kararı yazısında “İdari Şartnamenin 25.3.4.1 inci maddesinde teklif dosyası kapsamında sunulması istenilen ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden alınmış çift imzalı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası fiyat teklifinin sunulmadığı” gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığının belirtildiği, idarenin söz konusu işleminin kamu ihale mevzuatına uygun olmadığı,

2) İdari Şartnamenin 25.3.4.1 inci ve 47.4.1 inci maddelerinde yer alan düzenlemelerin birbiriyle çeliştiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1 ) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuruya konu ihaleye ait İdari Şartnamenin 2.1.(a) maddesinde ihale konusu işin adının “Ant Batı Bölge Müdürlüğü ve Bağlılarına Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alımı”olarak belirtildiği,

Anılan Şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3.4.1 inci maddesinde “25.3.4.1. 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 21. maddesine istinaden yaptırılması zorunlu Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası, 29.03.2006 tarih ve 26123 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve 27.03.2007 tarih ve 26475 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak güncellenen, Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında belirlenen asgari teminat tutarları dikkate alınarak teklif fiyata dahil edilecektir. Sigorta şirketlerinden İdare adına alınan Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigorta fiyat teklifi, Teklif dahilinde sunulacak olup; 250 kişi için Özel Güvenlik Sigorta primi tutarı Firma antetli kağıt üzerine yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğünden alınmış ve çift imzalı olacaktır. Aksi taktirde belge kabul edilmeyecektir.” düzenlemesinin yer aldığı görülmüştür.

İdarece gönderilen ihale işlem dosyasının incelenmesi sonucunda, başvuru sahibi Uzay Güvenlik Danışmanlık ve Özel Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş., Göktürkler 1 Güvenlik Ltd. Şti., Şark Özel Güvenlik Ltd. Şti., Pars Koruma ve Güvenlik Ltd. Şti., Perpa Koruma ve Güvenlik Ltd. Şti., Vadi Özel Güvenlik Ltd. Şti. ve Alsancak Güvenlik Ltd. Şti.nin tekliflerinin “idari şartnamenin 25.3.4.1 inci maddesi gereği teklif dosyası kapsamında sunulması gereken ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden alınmış çift imzalı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası fiyat teklifinin sunulmadığı” gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 79 uncu maddesinde “79.4.2.23…Özel güvenlik hizmet alım ihalelerinde mali sorumluluk sigortası gideri aşırı düşük teklif sorgulamasında önemli bir bileşen olarak kabul edilecek ve isteklilerce aşırı düşük teklif sorgulaması çerçevesinde sigorta acentelerinden alınarak sunulan poliçe, proforma fatura veya sözleşmelerin ekine sigorta acentelerince Özel Güvenlik Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatında yer alan teminat tutarları üzerinden teklif ettikleri sigorta prim tutarlarıyla özel güvenlik mali sorumluluk sigortası hizmetini geçekleştirebileceklerine ilişkin ilgili sigorta şirketinin genel müdürlüğünden veya bölge müdürlüğünden alınan teyit yazısının eklenmesi ve bu teyitlerin yetkili kişilerin imzasını taşıması gerekecektir. Ancak sigorta şirketlerinin genel müdürlük veya bölge müdürlüklerinden alınmış poliçe veya fiyat teklifleri için teyit alınmasına gerek bulunmamaktadır.” açıklaması bulunmaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükmünde, özel güvenlik hizmet alımı ihalelerinde aşırı düşük teklif sorgulaması aşamasında mali sorumluluk sigortası gideri önemli bir teklif bileşeni kabul edilerek açıklama kapsamında bu giderin sigorta poliçesi, proforma fatura veya sözleşme ile tevsik edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Bununla birlikte incelemeye konu ihalede özel güvenlik mali sorumluluk sigortası teklifi, ihaleye katılım aşamasında (teklif dosyası dahilinde) sunulması gereken belgeler arasında sayılmış ve İdari Şartnamede bir yeterlik kriteri olarak öngörülmüştür.

İdari Şartnamedeki söz konusu düzenlemeye karşı süresinde şikâyet başvurusunda bulunulmadığı ve 4734 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur.”hükmü uyarınca, isteklilerce teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin beyan edildiği göz önünde bulundurulduğunda, tekliflerin ihale dokümanında yer alan düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Başvuru sahibinin teklif dosyası incelendiğinde, teklif dosyası kapsamında “ilgili sigorta şirketinin bölge müdürlüğünden alınmış çift imzalı özel güvenlik mali sorumluluk sigortası fiyat teklifi” sunulmadığı tespit edilmiştir.

01.06.2012 tarihli Zarf Açma ve Belge Kontrol Tutanağının “zorunlu mali mesuliyet sigortası” bölümüne de idarece “yok” ibaresinin yazıldığı görülmüştür.

İdari Şartnamenin yukarıda anılan 25.3.4.1 inci maddesinde teklif ekinde sunulması istenilen özel güvenlik mali sorumluluk sigortası fiyat teklifi yazısının başvuru sahibi tarafından sunulmadığı tespit edildiğinden, teklifinin idarece değerlendirme dışı bırakılması işleminde mevzuata aykırılık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Bu itibarla, başvuru sahibinin iddiası yerinde bulunmamıştır.

2 ) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Başvuru sahibinin “İdari Şartnamenin 25.3.4.1 inci ve 47.4.1 inci maddelerinin birbiriyle çeliştiği”ne ilişkin iddiası ihale dokümanına şikâyet mahiyetindedir.

4734 sayılı Kanunun “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde“Şikâyet başvurusu, ihale sürecindeki işlem veya eylemlerin hukuka aykırılığı iddiasıyla bu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gereken tarihi izleyen günden itibaren 21 inci maddenin (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelerde beş gün, diğer hallerde ise on gün içinde ve sözleşmenin imzalanmasından önce, ihaleyi yapan idareye yapılır. İlanda yer alan hususlara yönelik başvuruların süresi ilk ilan tarihinden, ön yeterlik veya ihale dokümanının ilana yansımayan diğer hükümlerine yönelik başvuruların süresi ise dokümanın satın alındığı tarihte başlar.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Şikâyet başvurusunda bulunabilecekler” başlıklı 3 üncü maddesinin altıncı fıkrasında “İlan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikâyet başvuruları, ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmekte ise de bu tarihten önce ön yeterlik/ yeterlik başvurusunda bulunulması veya teklif verilmesi halinde, Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası uyarınca "Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, zorunludur.” hükmü uyarınca, ihaleye teklif veren isteklilerin teklif mektuplarında, ihale dokümanı içeriğini tamamen okuyup kabul ettiklerine dair beyanda bulunmaları ve tekliflerini buna göre vermiş olmaları nedeniyle, bu aşamadan sonra ihale ilanı veya ihale dokümanının içeriğine yönelik şikâyet başvurusunda bulunulamaz.” açıklamaları yer almaktadır.

Yukarıda aktarılan mevzuat hükümleri uyarınca, idareye ihale dokümanına yönelikşikâyet başvurusu ihale tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilmektedir. Başvuru konusu ihalenin tarihinin 01.06.2012 başvuru sahibinin idareye başvuru tarihinin 28.06.2012 olduğu göz önünde bulundurulduğunda, şikâyet başvurusunun ihale tarihinden sonra yapıldığı anlaşılmış olup söz konusu iddianın süre yönünden reddedilmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere:

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Kazım ÖZKAN

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Hamdi GÜLEÇ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.738 Karar
 - Bu Hafta (22.04-25.04): 0
 - Geçen Hafta(15.04-21.04): 9
 - Bu Ay (Nisan): 20
 - Geçen Ay (Mart): 50
Kategori: 162
Haberler: 704

Abone İstatistiği

7 misafir ve 3 abone bağlı
Abone Sayısı: 8827
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,06
  - Bronz (3 ay): % 0,63
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 27,22
  - Kamu Altın (12 ay): % 67,09
Ziyaretçi Sayısı: 3.109.628
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri