Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2012/12670 İhale Kayıt Numaralı "Kilitli Parke Oluk Ve Bordür Taşı Döşemesi Yapımı İşçiliği" İhalesi - Tarih: 11.06.2012 - No: 2012/UY.III-2434
Toplantı No: 2012/034
Gündem No: 25
Karar Tarihi: 11.06.2012
Karar No: 2012/UY.III-2434

Şikayetçi:
Gelişin Mühendislik Veysi Gelişin, Fatih Mah. 3316 Sok. No : 16 BATMAN
İhaleyin Yapan İdare:
Cizre Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Sah Mah Sanayı Cad No:11 73200 ŞIRNAK
Başvuru Tarih ve Sayısı:
04.05.2012 / 16909
Başvuruya Konu İhale:
2012/12670 İhale Kayıt Numaralı "Kilitli Parke Oluk Ve Bordür Taşı Döşemesi Yapımı İşçiliği" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

05.06.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.Y.[1767].(0022)./2012-32Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Cizre Belediye Başkanlığı Fen İşleri Müdürlüğütarafından 27.02.2012tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Kilitli Parke Oluk ve Bordür Taşı Döşemesi Yapımı İşçiliği” ihalesine ilişkin olarak Gelişin Mühendislik - Veysi Gelişin’in 17.04.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusu hakkında idare tarafından süresi içinde karar alınmaması üzerine, başvuru sahibinin 04.05.2012tarih ve 16909sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 02.05.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Başvuru sahibi tarafından, 17.04.2012 tarih ve 68681 sayı ile idare kaydına alındığı belirtilen idareye şikayet dilekçesi hakkında, idare içinde Yazı İşleri Müdürlüğünce kayda alındıktan sonra isteklinin talebi üzerine iadesi nedeniyle ihale ile ilgili birim olan Fen İşleri Müdürlüğüne havale edilmemesi ve usulüne aykırı olarak sözleşme imzalanması hususunun değerlendirilmek üzere üst idare olan İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihalenin Hakan Bil. İnş. Pet. Ür. Gıda Nak. Otom. San. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, ihale konusu işte bütün malzemenin idareye ait olduğu, sadece işçilik ve işçilik ile ilgili malzemelerin (kazma, kürek vb.) yükleniciye ait olduğu, birim fiyat teklif cetvelinde 17.155/CB-01 ve 17.176/CB-02 olmak üzere iki adet iş kaleminin bulunduğu, bu kalemlerin analizleri incelendiğinde, malzeme idareye ait olduğundan sadece işçiliğin kaldığı, işçilik miktarlarının 17.155/CB-01 iş kaleminde 1,50 saat, 17.176/CB-02 iş kaleminde ise 0,50 saat olduğu, Kamu İhale Genel Tebliği'nin 45.1.9 maddesi uyarınca aşırı düşük teklif açıklamalarında firmaların analiz yaparken işçilik fiyatlarını asgari ücretin altında vermelerinin mümkün olmadığından, ihale üzerinde bırakılan isteklinin 361.000,00 TL'lik teklif fiyatı ile asgari ücreti esas alması halinde dahi teklif ettiği fiyata ulaşmasının mümkün olmadığı, ihale üzerinde bırakılan isteklinin asgari ücretin altında işçilik teklifi vermesi nedeniyle teklifinin geçersiz sayılarak elenmesi gerektiği iddialarına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale konusu iş, “Kilitli Parke Oluk ve Bordür Taşı Döşemesi Yapımı İşçiliği” olup bir yıl boyunca ilçe genelinde yol kaplaması yapılmayan sokak ve caddelerin parke taşı döşeme işi ile çeşitli kazı çalışmaları sonucu bozulan yol ve sokakların parke taşı onarımı yapılacağı, malzemenin idareye ait olduğu ve sadece yapım işine ait işçiliğin alınacağı anlaşılmış olup ihale birim fiyat teklif alınmak suretiyle gerçekleştirilmiştir.

İhale konusu işin 2 adet iş kaleminden oluştuğu görülmüş olup, birim fiyat teklif cetveli aşağıdaki gibi düzenlenmiştir:

A1

B2

Sıra No

Iş Kalemi No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması

Ölçü Birimi

Miktarı

Teklif Edilen Birim Fiyat (Para birimi belirtilerek)

Tutarı (Para birimi belirtilerek)

1

17.155/CB-01

8 cm yüksekliğinde normal çimentolu buhar kürlü beton parke taşı ile döşeme kaplaması yapılması İşçiliği (Her renk ve ebatta) (Malzeme idareye aittir)

M2

150000,000

2

17.176/CB-02

75x30x15 cm boyutlarında normal çimentolu buhar kürlü beton bordür ve oluk döşenmesi işçiliği(pahlı, her renk) (Karakteristik eğilme dayanımı 3,5 MPa) (Malzeme idareye aittir)

M

40000,000

Toplam Tutar(K.D.V Hariç)

Bu iş kalemlerine ilişkin iş kalemlerinin idarece kullanılan fiyata analizleri aşağıdaki gibidir:

Poz No

17.155/CB-01

Girdiler

Ölçü birimi

Miktarı

Birim fiyatı

Tutarı

İşçilik

0

01.014

Kaldırımcı ustası

Saat

0,5

5,30

2,65

01.501

Düz işçi

Saat

0,75

3,80

2,85

01.501

Düz işçi

Saat

0,25

3,80

0,95

(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)

0

Kar ve genel gider hariç toplam

6,45

Kar ve genel giderler % 25

1,61

Toplam tutar

8,06

Poz No

17.176/CB-02

Girdiler

Ölçü birimi

Miktarı

Birim fiyatı

Tutarı

İşçilik

0

01.013

Duvarcı ustası

Saat

0,25

5,30

1,33

01.501

Düz işçi

Saat

0,25

3,80

0,95

(İnşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma)

0

Kar ve genel gider hariç toplam

2,28

Kar ve genel giderler % 25

0,57

Toplam tutar

2,85

İdarece belirlenen sınır değer 564.583,33 TL olup, idarenin 01.03.2012 tarihli yazıları ile aşağıda belirtilen 5 istekliden,

Hakan Bilgisayar İnş. Pet. Ür.

361.000,00

Ceylan Taahhüt- M. Ali Ceylan

365.000,00

Birol Murat Eroğlu İnş. Müt.

385.500,00

Halit Adak İnş. Müt. İşleri

407.500,00

Cüneyt İzgiş İnş. Müh.

420.280,00

Finka Grup İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

434.000,00

“..ihale komisyonunca yapılan değerlendirme sonucunda, Kamu İhale Kurumunun yapım işlerinde belirlediği hesaplama yöntemine göre yapılan hesaplama sonucunda aşırı düşük teklif sınır değerinin altında olduğu tespit edilmiştir.

İhale komisyonunca değerlendirilmek üzere, firmanız tarafından sunulan toplam teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve bunlara ait birim fiyatların gösterildiği hesap cetveli ile ihale dokümanında verilen uygun analizlerin girdi maliyetlerine ilişkin bilgi ve belgelerin ekli iş kalemleri fiyat analizi doğrultusunda doldurularak ihale komisyonuna sunulması gerekmektedir.”

Şeklinde aşırı düşük teklif açıklaması istenilmiştir.

İdarece işçilikten oluşan iki adet iş kalemi için de açıklama istenildiği anlaşılmaktadır.

Açıklama istenilen 6 istekliden, Birol Murat Eroğlu İnş. Müt. aşırı düşük teklif açıklaması sunmadığından değerlendirme dışı bırakılmış, diğer 5 isteklinin sundukları açıklamalar uygun görülerek ihale en düşük teklifi sunan Hakan Bilgisayar İnş. Pet. Ür. üzerinde bırakılmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliği’nin“Aşırı düşük teklif değerlendirmesi” başlıklı45 inci maddesinde,

“45.1.1.(Değişik: 29/12/2010-27800-6.m. R.G./ 1 md.)Yapım işleri ihalelerinde, 4734 sayılı Kanunun 37 nci maddesi uyarınca geçerli teklifler tespit edildikten sonra;

Yaklaşık maliyetin % 120’sinin üzerindeki ve % 40’ının altındaki teklifler dikkate alınmaksızın, geçerli tekliflerin aritmetik ortalaması ve standart sapması hesaplanır.

45.1.2.Sınır değerin altındaki teklif sahiplerinden yaklaşık maliyetin %80’lik bölümünü oluşturan iş kalemleri/gruplarına ilişkin ayrıntılar yazılı olarak istenir. Bu çerçevede; istenen açıklamanın niteliği dikkate alınarak, isteklilere beş (5) iş gününden az olmamak üzere makul bir süre verilir.

45.1.2.1.İhale komisyonunca, (38.1)maddesi kapsamında idarece hazırlanan “sıralı iş kalemleri/grupları listesi” kullanılarak yaklaşık maliyetin %80’lik kısmına giren iş kalemleri/grupları belirlenir.

Sıralı listeye göre, tutarlarının yaklaşık maliyete oranlarının kümülatif toplamı %80 oranına kadar olan iş kalemleri/grupları ile kümülatif toplama eklendiğinde % 80 oranının aşılmasına neden olan iş kalemi/grubu, sorgulamaya tabi tutulacak olan iş kalemleri/grupları olarak belirlenecektir. Bunların dışında kalan iş kalemleri/grupları için sorgulama yapılmayacaktır.

45.1.2.2.İhale komisyonu tarafından, açıklama istenilmesi gereken iş kalemleri/gruplarına ait idarece (38.1)maddesine göre oluşturulan “sıralı analiz girdileri listesi” kullanılarak tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit ve bu tutarın altında olan analiz girdileri tespit edilecektir.

Yaklaşık maliyeti oluşturan iş kalemi/grubu analizlerindeki analiz girdilerinden, tutarı kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üneeşit ve altında olanlar için isteklilerden açıklama yapılması istenilmeyecektir.

Tutarı, kar ve genel gider hariç analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olması nedeniyle sorgulamaya tabi tutulmayacak analiz girdilerinin tutarlarının kümülatif toplamının kar ve genel gider hariç analiz toplamının %15’ini aşması durumunda; en küçük tutardan itibaren kümülatif toplamda %15’lik tutarın aşılmasına neden olan analiz girdisi belirlenecek, tutarı bu girdinin tutarından daha az olan girdiler için açıklama istenilmeyecektir.

Aynı girdinin yaklaşık maliyeti oluşturan birden fazla iş kalemi/grubunun analizinde yer alması halinde bu girdinin oranı her analiz için ayrı ayrı değerlendirilerek analiz toplamının %3’ünün altında kalıp kalmadığına göre işlem yapılır. Herhangi bir analizdeki oranı %3’ün üstünde olan analiz girdisi için açıklama istenilecektir.

Analizlerdeki işçilik girdisi, tutarları analiz toplamının %3’üne eşit veya altında olsa dahi, açıklama istenilmeyecek girdiler arasında yer alamaz.

45.1.2.3. İhale komisyonu teklifleri aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden (45.1.2.1)maddesinde belirlediği iş kalemleri/grupları için isteyeceği açıklama ile ilgili yazıda, (45.1.2.2)maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdilerini de belirtecektir.

İstekliler, teklifi kapsamında yer alan iş kalemleri/grupları için hazırlayacakları analizlerde (45.1.2.2)maddesine göre açıklama istenilmeyecek olan analiz girdileri de dahil analizlerini oluşturan tüm girdileri göstereceklerdir.

45.1.8.Aşırı düşük teklifine ilişkin olarak yaptığı açıklamada sunduğu analizler, ihale dokümanı kapsamındaki analiz formatına, birim fiyat tariflerine, idarece tanımlanan yapım şartlarına veya teknik şartnameye uygun olmayan, analiz fiyat tutarları teklif fiyatların üzerinde olan isteklilere ait teklifler reddedilecektir. Analizler üzerinde yapılan incelemede; çarpım ve toplamlarda hesaplama hatası bulunması durumunda, analiz girdilerine ait fiyatlar esas alınarak, hesaplama hatası ihale komisyonu tarafından re’sen düzeltilir. Bu şekilde düzeltilmiş analiz fiyatı, teklif fiyatın üzerinde olan isteklilerin teklifleri reddedilir.

45.1.9.(Değişik: 20/8/2011-28031 R.G./ 16 md.)İş kalemleri/gruplarına ait analizler ile yardımcı ve/veya alt analizlerde yer alan işçilik fiyatları ihale tarihinde yürürlükte olan saatlik asgari ücretin altında olamaz.”

Şeklinde açıklamalar yapılmıştır.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin sunduğu aşırı düşük teklif açıklamaları incelendiğinde;

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 17.155/MK pozuna ilişkin olarak sunulan fiyat analizinde, 01.014 poz nolu kaldırımcı ustasının 0,50 saat olan miktarını 0,22 saate düşürdüğü, 5,30 TL olan birim fiyatını da ihale tarihinde yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret olan 3,94 TL’nin altında 2,4 TL’ye düşürdüğü; 01.501 poz nolu düz işçinin 0,75 saat olan miktarını 0,32 saate ve 0,25 saat olan miktarını 0,1536 saate, birim fiyatını da 1,90 TL’ye düşürdüğü, sonuç olarak anılan pozun 21,38 TL’lik birim fiyatını 1,428 TL olarak teklif ettiği tespit edilmiştir.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na ait 17.176/MK pozuna ilişkin olarak sunulan fiyat analizinde, 01.013 poz nolu duvarcı ustasının, 5,30 TL olan birim fiyatını ihale tarihinde yürürlükte bulunan saatlik asgari ücret olan 3,94 TL’nin altında 2,60 TL’ye düşürdüğü; 01.501 poz nolu düz işçinin birim fiyatını da 3,112 TL’ye düşürdüğü, sonuç olarak anılan pozun 11,21 TL’lik birim fiyatını 1,428 TL olarak teklif ettiği tespit edilmiştir.

Bu nedenle isteklinin aşırı düşük teklif açıklamalarının mevzuata uygun olmadığı sonucuna varıldığından, teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerekmektedir.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

Aşırı düşük teklif açıklaması sunan diğer isteklilerin açıklamaları incelendiğinde;

Ceylan Taahhüt- M. Ali Ceylan

365.000,00

Ekonomik aç. en av. 2. teklif

Halit Adak İnş. Müt. İşleri

407.500,00

Aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmüş-geçerli teklif

Cüneyt İzgiş İnş. Müh.

420.280,00

Aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmüş-geçerli teklif

Finka Grup İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.

434.000,00

Aşırı düşük teklif açıklaması uygun görülmüş-geçerli teklif

Ceylan Taahhüt- M. Ali Ceylan’ın açıklamaları incelendiğinde,

17.155/CB-01 iş kalemine ilişkin olarak sunulan fiyat analizinde, 01.014 poz nolu kaldırımcı ustasının 0,50 saat olan miktarını 0,105 saate düşürdüğü; 01.501 poz nolu düz işçinin 0,75 saat olan miktarını 0,015 saate ve 0,25 saat olan miktarını 0,015 saate düşürdüğü, işçilik birim fiyatlarını 5,30 TL ve 3,80 TL olarak öngördüğü, ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılı analizlerinde 3,80 TL olarak görülen saatlik asgari ücretin ihale tarihi itibariyle 3,94 TL olması nedeniyle, 3,80 TL olarak işçilik birim fiyatı öngörülmesinin mevzuata uygun olmadığı, idarenin ve Bakanlığın analizinde fiyat öngörülmeyen “işçilik ve inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma” için fiyat öngörüldüğü, bu durumun analiz formatına aykırılık oluşturduğu, ayrıca işçilik miktarlarının da düşürüldüğü anlaşıldığından, isteklinin açıklaması mevzuata uygun görülmemiştir.

17.176/CB-02 iş kalemine ilişkin olarak sunulan fiyat analizinde, 01.013 poz nolu duvarcı ustasının, 0,25 saat olan miktarını 0,035 saate ve 01.501 poz nolu düz işçinin 0,25 saat olan miktarını 0,040 saate düşürdüğü, işçilik birim fiyatlarını 5,30 TL ve 3,80 TL olarak öngördüğü, ancak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2011 yılı analizlerinde 3,80 TL olarak görülen saatlik asgari ücretin ihale tarihi itibariyle 3,94 TL olması nedeniyle, 3,80 TL olarak işçilik birim fiyatı öngörülmesinin mevzuata uygun olmadığı, idarenin ve Bakanlığın analizinde fiyat öngörülmeyen “işçilik ve inşaat yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma ve boşaltma” için fiyat öngörüldüğü, bu durumun analiz formatına aykırılık oluşturduğu, ayrıca işçilik miktarlarının da düşürüldüğü anlaşıldığından, isteklinin açıklaması mevzuata uygun görülmemiştir.

Halit Adak İnş. Müt. İşleri’nin açıklamaları incelendiğinde,

17.155/CB-01 iş kaleminde işçilik miktarlarını düşürdüğü, 17.176/CB-02 iş kaleminde işçilik miktarlarını artırdığı, ancak her iki iş kaleminde de işçilik saat ücretlerini ihale tarihinde yürürlükte bulunan 3,94 TL’lik saatlik asgari ücretin altında teklif ettiği tespit edildiğinden açıklaması mevzuata uygun görülmemiştir. Ayrıca isteklinin 17.176/CB-02 iş kalemime ilişkin olarak birim fiyat teklif cetvelinde birim fiyatı 1,75 TL olarak öngördüğü, analizde ise birim fiyatın 1,758 TL olduğu, isteklinin birim fiyat teklif cetvelini bu tutarı geçirirken yuvarlama hatası yaparak 1,76 TL yerine analizdekinden düşük fiyat teklif etme sonucunu doğurduğu, bu durumun da mevzuata aykırı olduğu tespit edilmiştir.

Cüneyt İzgiş İnş. Müh.’nin açıklamaları incelendiğinde;

17.155/CB-01 iş kaleminde işçilik miktarlarını idarenin analizine uygun verdiği, 17.176/CB-02 iş kaleminde işçilik miktarlarını artırdığı, ancak her iki iş kaleminde de işçilik saat ücretlerini ihale tarihinde yürürlükte bulunan 3,94 TL’lik saatlik asgari ücretin altında teklif ettiği tespit edildiğinden, açıklaması mevzuata uygun görülmemiştir.

Finka Grup İnş. Taah. Tur. Tic. ve San. Ltd. Şti.’nin açıklamaları incelendiğinde;

17.155/CB-01 ve 17.176/CB-02 iş kaleminde işçilik girdilerine ait ölçü birimini saat olarak belirtmesi gerekirken “m ve m2” ve miktarı da 1 olarak belirtmiş, birim fiyatları da 0,67 ve 0,45 TL olarak öngörmüştür. Analiz formatına aykırı şekilde analiz düzenlendiği, işçiliğin miktar ve saatlik ücretinin belirtilmediği tespit edildiğinden açıklaması mevzuata uygun görülmemiştir.

Ayrıca, 4734 sayılı Kanun’un “İdareye şikâyet başvurusu” başlıklı 55 inci maddesinde; “…İdareye şikâyet başvurusunda bulunulması halinde, başvuru üzerine alınan kararın son bildirim tarihini, süresi içerisinde bir karar alınmaması halinde ise bu sürenin bitimini izleyen tarihten itibaren on gün geçmeden ve itirazen şikâyet başvurusunda bulunulmadığı hususuna ilişkin sorgulama yapılmadan veya itirazen şikâyet başvurusunda bulunulması halinde ise Kurum tarafından nihai karar verilmeden sözleşme imzalanamaz.” hükmü,

Anılan Kanun’un “Kuruma itirazen şikâyet başvurusu” başlıklı 56 ncı maddesinde “…Kanunda belirtilen sürelere ve usule uyulmadan sözleşme imzalanmış olması veya itirazen şikâyet başvurusundan feragat edilmesi itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesine ve 54 üncü maddede sayılan kararlardan birinin alınmasına engel teşkil etmez…” hükmü yer almakta olup, başvuru sahibi tarafından kesinleşen ihale kararının 10.04.2012 tarihinde tebellüğünden sonra 10 günlük şikayet süresi içinde idareye yapılan 17.04.2012 tarihli şikayet başvurusu üzerine idarenin herhangi bir karar almadığı ve Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunma süresini beklemeksizin 18.04.2012 tarihinde ihale üzerinde bırakılan istekli ile Kanunda belirtilen sürelere uyulmadan usulüne uygun olmayan şekilde sözleşmenin imzalandığı tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, aşırı düşük teklif açıklaması sunan 5 isteklinin açıklamaları mevzuata uygun olmadığından, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Başvuru sahibi tarafından, 17.04.2012 tarih ve 68681 sayı ile idare kaydına alındığı belirtilen idareye şikâyet dilekçesi hakkında, idare içinde Yazı İşleri Müdürlüğünce kayda alındıktan sonra isteklinin talebi üzerine iadesi nedeniyle ihale ile ilgili birim olan Fen İşleri Müdürlüğüne havale edilmemesi ve usulüne aykırı olarak sözleşme imzalanması hususunun değerlendirilmek üzere üst idare olan İçişleri Bakanlığı’na bildirilmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Mahmut GÜRSES

Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

Ahmet ÖZBAKIR

Kurul Üyesi

Mehmet Zeki ADLI

Kurul Üyesi

Hasan KOCAGÖZ

Kurul Üyesi

Mehmet AKSOY

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9270
 - Bu Hafta (23.04-24.04): 0
 - Geçen Hafta(16.04-22.04): 10
 - Bu Ay (Nisan): 44
 - Geçen Ay (Mart): 39
Kategori: 151
Haberler: 390
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

13 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7437
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,93
  - Bronz (3 ay): % 1,51
  - Gümüş (6 ay): % 3,02
  - Altın (12 ay): % 37,46
  - Kamu Altın (12 ay): % 54,08
Ziyaretçi Sayısı: 7.228.054
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri