Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2011/157814 İhale Kayıt Numaralı "Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Temizlik" İhalesi - Tarih: 27.02.2012 - No: 2012/UH.II-1143
Toplantı No: 2012/015
Gündem No: 77
Karar Tarihi: 27.02.2012
Karar No: 2012/UH.II-1143

Şikayetçi:
Ev-Men İnşaat Temizlik Yem. Nak. Turz. San. Ve Tic. Ltd. Şti., REŞATBEY MAHALLESİ 16 SOKAK NO:45 POLEN-1 APT. KAT:1 D.1 ADANA
İhaleyin Yapan İdare:
Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Çukurova Ünıversıtesı Dıs Hekımlıgı Fakültesı 01130 ADANA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
10.02.2012 / 5997
Başvuruya Konu İhale:
2011/157814 İhale Kayıt Numaralı "Ç.Ü.Diş Hekimliği Fakültesi Temizlik" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

22.02.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[690].(0176)./2012-13Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesitarafından 15.11.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Ç.Ü. Diş Hekimliği Fakültesi Temizlik” ihalesine ilişkin olarak Ev-Men İnşaat Temizlik Yem. Nak. Turz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 30.01.2012tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 31.01.2012tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.02.2012tarih ve 5997sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 10.02.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu bedelle işi gerçekleştirmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu, söz konusu isteklinin teklifine ilişkin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamasının Kamu İhale Genel Tebliğine uygun olup olmadığının incelenmesi gerektiğiiddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İhale konusu hizmetin 01/12/2012-31/12/2012 tarihleri arasında 12 ay boyunca Çukurova Üniversitesi Diş Hekimliği Fakülte binasının ve çevresinin temizliği ile haşere mücadelesi hizmetleri alımı işi olduğu, ihale konusu iş kapsamında toplam 10 personel çalıştırılacağının öngörüldüğü;

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde; işin süresi boyunca çalıştırılacak personele brüt asgari ücret üzerinden ödeme yapılacağı;

Tüm personele 26 iş günü üzerinden nakdi olarak yemek için günlük brüt 4,00 TL, yol için günlük brüt 3,00 TL ödeneceğinin belirtildiği;

Çalıştırılacak personele nitelikleri teknik şartnamede belirlenen 2 takım yazlık ve 2 takım kışlık olmak üzere 4 takım kıyafet verileceğinin öngörüldüğü;

İş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta prim oranının % 1 olduğunun belirtildiği,

Teknik şartnamenin ”Hizmetin Yürütme Şekli ve Koşulları” başlıklı 4 üncü maddesinde ise, kıyafetlerin kumaş özelliğine yer verilerek, çalıştırılacak personele 2 takım yazlık ve 2 takım kışlık olmak üzere 4 takım kıyafet verileceğinin ve bu kıyafetlerin yaz için pantolon ve kısa kollu gömlek ile kış için pantolon ve uzun kollu gömlekten oluşması gerektiği hususunun öngörüldüğü,

Anlaşılmaktadır.

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesi dikkate alınarak yapılan hesaplamada; işçilik ücreti, yol, yemek ücreti ve giyim bedeli ile % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti idarece 153.624,00.-TL olarak belirlenmiştir.

Yapılan hesaplama sonucunda, 12 ay boyunca 10 personele nakdî olarak ödenecek günlük 4,00.-TL yemek bedeli ile 3,00.-TL yol bedeli dahil, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti 151.873,20.-TL olarak tespit edilmiştir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin, temizlik sarf malzemelerinin idarece karşılanacağının öngörüldüğü şikâyete konu ihalede 153.006,00.-TL fiyat teklif ettiği,

Teklifine ilişkin sunmuş olduğu aşırı düşük teklif açıklamaları kapsamında yer alan belgeler incelendiğinde;

İsteklinin idari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25 inci maddesinde belirtilen işçilik ücreti, yol, yemek ücreti ile % 3 sözleşme gideri dahil teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyetini KİK işçilik modülü kullanılmak suretiyle 151.873,20.-TL üzerinden açıkladığı,

İhale süresince çalıştırılacak 10 personele verilecek olan 2’şer adet yazlık pantolon ve kısa kollu gömlek ile 2’şer adet kışlık pantolon ve uzun kollu gömlek olmak üzere toplam 40 takım kıyafet bedeli olarak toplam 1.000,00.-TL bedel öngördüğü,

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklif etmiş olduğu 153.006,00.-TL bedelden, teklif edilmesi gereken asgari işçilik maliyeti olan 151.873,20.-TL ile % 3 sözleşme gideri dahil giyim bedeli için öngörülen 1.030,00.-TL’nin çıkarılması sonucunda, geriye 102,80.-TL kaldığı görülmüştür.

Ancak;

Söz konusu giyim bedelini tevsik etmek üzere alınan proforma faturada, 1 takım yazlık iş elbisesi ve 1 takım kışlık iş elbisesi için 25,00.-TL birim fiyat öngörüldüğü, 20’şer takım yazlık ve kışlık iş elbisesi için toplamda 1.000,00.-TL bedel içeren 07.01.2012 tarihli proforma fatura üzerinde “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresine yer verilmiş olup, proforma faturanın serbest muhasebeci tarafından iletişim bilgilerinin de belirtildiği kaşe ile kaşelenerek imzalanmış olduğu,

Proforma fatura ekinde tedarikçiden alınan proforma faturayla açıklama yapılması durumunda düzenlenmesi gereken maliyet/satış tutarı tespit tutanağına ve serbest muhasebecinin Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nca düzenlenen oda kayıt belgesine yer verildiği, oda kayıt belgesinde ilgilinin meslek unvanının olarak “SM” olarak belirtildiği,

Görülmüştür.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4.2.4 üncü maddesinde;

“Tedarikçi veya üreticilerden alınan birim fiyatları gösteren proforma fatura sunularak açıklama yapılması durumunda proforma faturadaki birim satış tutarı;

a) Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim maliyetin,

b) Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, maliyet/satış tutarı tespit tutanağında yer alan (Ek-O.5) ağırlıklı ortalama birim satış tutarının %80’inin,

altında olamaz.

Maliyete dayalı açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim maliyet tutarının altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Satışlar üzerinden açıklama yapıldığında, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olan meslek mensubu tarafından proforma fatura üzerine; “Birim satış tutarının, mükellefin yasal defter ve belgelerine göre çıkartılan ve tarafımdan onaylanan maliyet/satış tutarı tespit tutanağındaki ağırlıklı ortalama birim satış tutarının % 80’inin altında olmadığını beyan ederim.” ibaresinin yazılarak imzalanması ve iletişim bilgileri de belirtilmek suretiyle kaşelenmesi/mühürlenmesi gerekmektedir.

Kaşeleme işlemi bu Tebliğin 8.4 maddesinde belirtilen özel kaşe kullanılmak suretiyle yapılabileceği gibi, bu kaşe dışında meslek mensubuna ilişkin bilgileri içeren kaşe kullanılmak suretiyle de yapılabilir.” açıklaması,

8.4 üncü maddesinde ise;

“İhale dokümanında istenen ve serbest muhasebeci mali müşavir tarafından düzenlenerek ya da onaylanarak başvuru veya teklif kapsamında idareye sunulan belgelerde, 15/11/2002 tarihli ve 24937 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Kaşe Kullanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde temin edilen özel kaşenin kullanılması gerekmektedir.” açıklaması,

Anılan Tebliğin 79.4.2.15 maddesinde ise ;

“Maliyet/satış tutarı tespit tutanaklarının; 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre çalışan meslek mensuplarından, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından düzenlenmesi, bütün belge ve tutanakların her sayfasının taraflar tarafından imzalanarak kaşelenmesi gerekmektedir.”açıklamaları yer almaktadır.

01.06.1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununda “Meslek Mensubu” ifadesinin, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) veya Yeminli Mali Müşavir (YMM) unvanına sahip kişiler için kullanıldığı görülmektedir.

Anılan Kanunun geçici 11 inci maddesinde; bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce; serbest muhasebeci unvanını almış olanlar ile serbest muhasebecilik stajına devam edenlerden başarılı olanların; altı ayı geçmemek üzere, TÜRMOB tarafından verilen mesleki uyum eğitimine katılarak bu eğitimi tamamladıkları tarihten itibaren beş yıl içinde yapılacak özel serbest muhasebeci mali müşavirlik sınavlarına beş defa girebilecekleri, bu sınavlarda başarılı olanların, SMMM unvanını almaya hak kazanacakları, söz konusu sınavlarda başarılı olamayanlar veya sınava katılmayanların ise sadece Serbest Muhasebeci unvanı ile çalışabilecekleri, SMMM unvanını kullanamayacakları, bunların, 2 nci maddenin (A) fıkrasının (b) ve (c) bentlerinde belirtilen işleri yapamayacakları, 45 inci maddede belirtilen yasaklara uymak zorunda oldukları ve meslek mensuplarına ilişkin düzenlemelere tabi tutulacakları hükme bağlanmıştır.

Bahsi geçen 2 nci maddenin (A) fıkrasında; “Muhasebecilik ve mali müşavirlik mesleğinin konusu:

Gerçek ve tüzelkişilere ait teşebbüs ve işletmelerin;

a) Genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, defterlerini tutmak, bilanço, kar-zarar tablosu ve beyannameleri ile diğer belgelerini düzenlemek ve benzeri işleri yapmak.

b) Muhasebe sistemlerini kurmak, geliştirmek, işletmecilik, muhasebe, finans, mali mevzuat ve bunların uygulamaları ile ilgili işlerini düzenlemek veya bu konularda müşavirlik yapmak.

c) Yukarıdaki bentte yazılı konularda, belgelerine dayanılarak, inceleme, tahlil, denetim yapmak, mali tablo ve beyannamelerle ilgili konularda yazılı görüş vermek, rapor ve benzerlerini düzenlemek, tahkim, bilirkişilik ve benzeri işleri yapmak.

Yukarıda sayılan işleri; bir işyerine bağlı olmaksızın yapanlara serbest muhasebeci mali müşavir denir.” hükmü bulunmaktadır.

Aktarılan mevzuat hükümlerine göre, Serbest Muhasebeci unvanı ile çalışanların meslek mensubu olarak değerlendirilmediği ortadadır. Kamu İhale Genel Tebliğinin ilgili düzenlemelerinde; proforma fatura, fiyat teklifi ve ilgili tutanaklarının; 3568 sayılı Kanununa göre çalışan “Meslek Mensupları”ndan, mükellefle tam tasdik sözleşmesi yapan veya beyannamelerini imzalamaya yetkili olanlar tarafından onaylanması/düzenlenmesi öngörülmüştür.

Nitekim, proforma fatura veya fiyat teklifi üzerine yazılarak onaylanması gereken ibarelere dayanak teşkil eden bilgiler ve ilgili tutanaklar, mükellefin muhasebe kayıtlarının incelenmesi ve tahlil edilmesi sonucu elde edilebilir nitelikte olup, bahsi geçen Kanunun geçici 11 inci maddesi uyarınca, Serbest Muhasebeci unvanıyla çalışanların bu gibi tahlile dayalı bilgilere ilişkin rapor vb. belge düzenleme yetkisi bulunmamaktadır.

Bu itibarla, başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından aşırı düşük teklif açıklaması kapsamında sunulan ve Serbest Muhasebeci tarafından ilgili ibare yazılarak imzalanan söz konusu proforma faturanın ve maliyet/satış tutarı tespit tutanağının mevzuata uygun bir belge olarak kabul edilemeyeceği anlaşılmıştır.

Diğer taraftan,

Sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının, anılan Tebliğin 79.4.2.15 maddesinde yer alan açıklamaya aykırı olacak şekilde; her sayfasının taraflarca imza altına alınmadığı görülmüş ve sunulan maliyet/satış tutarı tespit tutanağının bu açıdan da mevzuatın aradığı asgari şartları taşımadığı görüldüğünden, teklifin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki ihale işlemlerinin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

30 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.499.819
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri