Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2010/55453 İhale Kayıt Numaralı "Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı" İhalesi - Tarih: 27.02.2012 - No: 2012/UY.III-1105
Toplantı No: 2012/015
Gündem No: 31
Karar Tarihi: 27.02.2012
Karar No: 2012/UY.III-1105

Şikayetçi:
Ömer Yalçın İnşaat Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti. (14.02.2012 tarih ve 2012/M.K.-41 Sayılı karar gereği), GÖKSU MAHALLESİ ALİ ÖNDER CADDESİ 24 SOKAK NO:14 (GÜLEÇ APT. YANI) MERSİN
İhaleyin Yapan İdare:
Dsi 6. Bölge Müdürlüğü - Adana, Cemalpaşa Mah. Ordu Cad. ADANA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
24.02.2011 / 10438
Başvuruya Konu İhale:
2010/55453 İhale Kayıt Numaralı "Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

21.02.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.03-.Y.[727].(0097)./2012-13sayılı Ön İnceleme Raporunda;

DSİ 6. Bölge Müdürlüğü tarafından 09.06.2010tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı” ihalesine ilişkin olarak Ömer Yalçın İnşaat Tarım San. Ve Tic. Ltd. Şti. (14.02.2012 Tarih Ve 2012/M.K.-41 Sayılı Karar Gereği)’nin 24.02.2011tarih ve 10438sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile başvuruda bulunduğu,

Yapılan inceleme neticesinde;

Başvurunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.Karar:

Şikâyet dilekçesi ve Ön İnceleme Raporu incelendi:

Başvuru sahibinin 24.02.2011 tarih ve 10438 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçesinde özetle;ihale üzerinde bırakılan Mehmet Ali Ceyhan'ın aşırı düşük teklif açıklamasında idareye sunmuş olduğu açıklamaların mevzuata uygun olmadığıiddialarına yer verilmiştir.

DSİ Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen 2010/55453 İhale Kayıt Numaralı “Mersin-Silifke Akarca Deresi Islahı İnşaatı Yapım İşi” ihalesine ilişkin olarak Tunahan Müh. İnş. San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihale üzerinde bırakılan Mehmet Ali Ceyhan’ın aşırı düşük teklif açıklamalarının uygun olmadığı iddiasıyla Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulması üzerine Kamu İhale Kurulu’nun 04.10.2010 tarih ve 2010/UY.III-2946 sayılı kararı ile itirazen şikayet başvurusunda ileri sürülen iddialar yerinde bulunarak düzeltici işlem belirlenmesine karar verilmiştir.

Anılan Kamu İhale Kurulu kararı ile teklifi değerlendirme dışı bırakılan istekli olan Mehmet Ali Ceyhan tarafından Kurul Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesince 30.12.2010 tarih ve E:2010/2735 sayılı ara kararı ile “yürütmenin durdurulmasına” karar verilmesi üzerine Mahkeme kararının uygulanmasının sağlanması için Kamu İhale Kurulunun 13.01.2011 tarih ve 2011/M.K-9 sayılı Kararı ile;

1-Kamu İhale Kurulunun 04.10.2010 tarih ve 2010/UY.III-2946 sayılı Kararının iptaline,

2-Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, 4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,”

Karar verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin “Kararların uygulanması” başlıklı 23 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki“İdare, hukuki durumda değişiklik yaratan Kurul kararlarının gerektirdiği işlemleri ivedilikle yerine getirmek zorundadır.” hükmü uyarınca Kamu İhale Kurulu tarafından verilen 13.01.2011 tarih ve 2011/MK-9 sayılı kararın uygulanması sonucunda yeniden aldığı kesinleşen ihale kararı ile ihaleyi tekrar Mehmet Ali Ceyhan üzerinde bırakarak ihaleyi sonuçlandırmıştır.

Ömer Yalçın İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.02.2011 tarih ve 10438 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli dilekçesinde ise özetle, 13.01.2011 tarih ve 2011/MK-9 sayılı kararının uygulanmasına yönelik olarak Ankara 4. İdare Mahkemesinin esasa ilişkin kararı beklenilmeden idarece alınan kesinleşen ihale kararı ile firmalarının ikinci avantajlı teklif olarak belirlendiği, ihalenin üzerinde bırakıldığı Mehmet Ali Ceyhan’ın aşırı düşük teklif aşamasında idareye sunduğu açıklamalarının mevzuata aykırılık taşıdığı iddialarına ilişkin olarak idareye yapmış oldukları şikâyet başvurusunun idarece cevaplandırılmadığından bahisle Kurumumuza başvuruda bulunarak anılan dilekçede belirtilen iddialara ilişkin olarak inceleme yapılması istenilmiştir.

Ömer Yalçın İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikâyet dilekçesi ile Kurul tarafından daha önce karara bağlanan hususlara ilişkin olarak yeniden inceleme yapılması yönünde talepte bulunulması üzerine; dilekçede belirtilen hususlar daha önce Kurul tarafından incelenerek karara bağlandığından 08.06.2005 tarih ve 2005/DK.D-133 sayılı Kurul kararına dayanılarak Kamu İhale Kurumunun 28.02.2011 tarih ve 519-5407 sayılı Başkanlık işlemiyle talep reddedilmiştir.

Bunun üzerine Ömer Yalçın İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Başkanlık işleminin iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Ankara 4. İdare Mahkemesine dava açılmıştır.

Kamu İhale Kurumu’nun 28.02.2011 tarih ve 519-5407 sayılı işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada Ankara 4. İdare Mahkemesi tarafından 30.12.2011 tarih ve E:2011/2184 sayılı kararı ile; “…4734 Sayılı Yasa'nın 53. maddesinde, Kurumun genel yönetim ve temsili ile Kurulca alınan kararların yürütülmesi görevinin başkana ait olduğu belirtilmiş, 54. maddesinde ise Kuruma yapılacak itirazen şikayet başvurusu üzerine Kurum tarafından verilecek kararlar tahdidi olarak sayılmıştır.

Bu durumda, davacının ihale işlemlerine karşı öncelikle ihaleyi yapan idareye şikayet başvurusunda bulunarak, şikayet başvurusunun reddi üzerine Kamu İhale Kurumu'na itirazen şikayette bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, itirazen şikayet başvurusunun, kurumun karar organı olan Kamu İhale Kurulu'nca incelenerek, karara bağlanması gerekmekte iken, başvurunun Kurum Başkanı tarafından incelenerek reddedilmesinde yetki yönünden hukuka uyarlık bulunmadığı”gerekçeleri ile“yürütmenin durdurulmasına” karar verilmiştir.

Ankara 4. İdare Mahkemesi’nin 30.12.2011 tarih ve E:2011/2184 sayılı kararının uygulanmasını teminen Kamu İhale Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve 2012/MK-41 sayılı kararı ile;

“1) Kamu İhale Kurumu’nun 28.02.2011 tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.01.03(2707-2)519-5407 sayılı işleminin iptaline,

2 ) Anılan Mahkeme kararında belirtilen gerekçeler doğrultusunda, Ömer Yalçın İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 24.02.2011 tarih ve 10438 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan aynı tarihli itirazen şikayet başvurusunun incelenmesine,”

Karar verilmiştir.

Dolayısıyla Kamu İhale Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve 2012/MK-41 sayılı kararıyla itirazen şikâyet başvurusunun incelenmesi gerektiği yönünde karar alındığından, sözkonusu başvuru ile ilgili olarak Kurul kararı alınması gerekmektedir.

4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun “Yargısal inceleme” başlıklı 57 nci maddesinde “Şikâyetler ile ilgili Kurum tarafından verilen nihai kararlar Türkiye Cumhuriyeti Mahkemelerinde dava konusu edilebilir ve bu davalar öncelikle görülür.” hükmü,

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin “Kurul kararlarına karşı başvuru” başlıklı 17 nci maddesinde “(1) 4734 sayılı Kanunun 57 nci maddesi uyarınca Kurul kararları idare yargı mercilerinde dava konusu edilebileceğinden, hak kaybına uğranılmaması bakımından Kurul kararının yeniden incelenmesi talebiyle Kuruma başvuruda bulunulmaması önem arz etmektedir.” düzenlemesi yer almaktadır.

4734 sayılı Kanun’un 57 nci maddesinde ihale işlemlerine karşı yapılan şikâyetlerle ilgili olarak Kamu İhale Kurulu tarafından verilen nihai kararların dava konusu edilebileceği belirtilmekle birlikte, anılan Kanun’da Kurul Kararlarının yeniden değerlendirilmesi, gözden geçirilmesi veyahut şikâyet konusunun yeniden incelenmesi gibi taleplerle Kurula başvuruda bulunulabileceği ve bu başvuruların da Kurul tarafından incelenmesi gerektiği hususunda bir düzenlemeye yer verilmemiştir.

Netice itibariyle, Kamu İhale Kurulu’nun 14.02.2012 tarih ve 2012/MK-41 sayılı kararı gereği Ömer Yalçın İnş. Tarım San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin şikayet dilekçesinde belirttiği iddiaların incelenmesi gerekmekle birlikte; başvuru sahibinin iddialarının Kurulun nihai kararına itiraz niteliğinde olduğu , Kurulun verdiği nihai bir karara karşı yapılan sözkonusu başvurunun 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun “Üst makamlara başvurma” başlıklı 11 inci maddesi kapsamında değerlendirilemeyeceği, bu nedenle başvurunun reddinin gerektiği sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.822 Karar
 - Bu Hafta (22.07-25.07): 0
 - Geçen Hafta(15.07-21.07): 0
 - Bu Ay (Temmuz): 6
 - Geçen Ay (Haziran): 35
Kategori: 162
Haberler: 727

Abone İstatistiği

14 misafir ve 5 abone bağlı
Abone Sayısı: 8879
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 2,55
  - Bronz (3 ay): % 0,00
  - Gümüş (6 ay): % 0,00
  - Altın (12 ay): % 29,94
  - Kamu Altın (12 ay): % 67,52
Ziyaretçi Sayısı: 4.133.987
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri