Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2011/142369 İhale Kayıt Numaralı "Yg-Yg İndirici Ve Yg Dağıtım Merkezlerinin İşletilmesi İşi. (2011-28-Ha)" İhalesi - Tarih: 27.02.2012 - No: 2012/UH.II-1144
Toplantı No: 2012/015
Gündem No: 78
Karar Tarihi: 27.02.2012
Karar No: 2012/UH.II-1144

Şikayetçi:
Ayduran Elektrik Taahhüt Ve Tic. Ltd. Şti., KIZILIRMAK MAHALLESİ 1450 SOKAK NO:9/48 ÇUKURAMBAR / ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Gediz Edaş, Kazim Dirik Mah. Üniversite Caddesi No:57 35042 İZMİR
Başvuru Tarih ve Sayısı:
24.01.2012 / 3630
Başvuruya Konu İhale:
2011/142369 İhale Kayıt Numaralı "Yg-Yg İndirici Ve Yg Dağıtım Merkezlerinin İşletilmesi İşi. (2011-28-Ha)" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

23.02.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.07.00.00-101.04-.H.[445].(0218)./2012-9Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. tarafından 01.11.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Yg-Yg İndirici ve Yg Dağıtım Merkezlerinin İşletilmesi İşi (2011-28-Ha)” ihalesine ilişkin olarak Ayduran Elektrik Taahhüt ve Tic. Ltd. Şti.’nin24.01.2012tarih ve 3630sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 24.01.2012tarihli dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan firmanın, şikayet başvurusunda da belirttiği üzere birim fiyat teklif cetvelinde hata bulunduğu, söz konusu isteklinin birim fiyat cetvelinde “tablocu” unvanı ile istihdam edilecek personelin ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemine ilişkin birim fiyat teklifinin yer almadığı ve “mesul tablocu” unvanı ile istihdam edilecek personelin ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemine ilişkin 667 gün yerine 2697 gün teklif verildiği tespitlerinin ilk komisyon kararında da yer aldığı, söz konusu eksikliklerin herhangi bir açıklama ile giderilemeyecek nitelikte eksiklik olduğu, 2 nci komisyon kararında karşı oy kullanan üyelerin belirttiği üzere teklif birim fiyat cetveli uygun olmayan isteklinin teklifinin geçerli teklif olarak belirlenmesinin mümkün olmadığı iddiasına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 2 nci maddesinde ihale konusu işin adı; “Yg-Yg indirici ve Yg dağıtım merkezlerinin işletilmesi işi (2011-28-ha)” şeklinde belirlenmiştir.

Anılan şartnamenin 19 uncu maddesinde teklif ve sözleşme türünün birim fiyat teklif ve sözleşme olacağının belirtildiği görülmüştür.

İdari şartnamenin “Teklif fiyata dahil olan giderler” başlıklı 25.3.1 inci maddesinde;“Yüklenici çalıştıracağı personele en az 16 yaşından büyükleri için uygulanan asgari ücretin aşağıda belirlenen oranlarda hesaplanacak bedel üzerinden ödeme yapılacaktır. Bu bedel personelin bordrosunda gösterilecektir.

Personel

Adet

Ödenecek En Az Ücret

Sorumlu Elek. veya Elk.Elktr Mühendisi

1 Adet

Asgari Ücretin %200 fazlası

Mesul Tablocu

23 Adet

Asgari Ücretin %50 fazlası

Tablocu

93 Adet

Asgari Ücretin %30 fazlası

Tablocu (Yedek)

6 Adet

Asgari Ücretin %30 fazlası

Fazla mesai yaptırılacak süre: Bu işte vardiya sistemi ile çalıştırılacağından personele fazla mesai yaptırılmayacaktır. İşin niteliği gereği, sözleşme konusu işte vardiyalı personelin tamamı, sözleşme süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü çalıştırılacak olup, ücreti yürürlükteki iş mevzuatının ilgili maddeleri uyarınca hesaplanarak teklif fiyatına dahil edilecektir. Sözleşme süresince resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günlerinin toplamı 29 gündür.” düzenlemesi bulunmaktadır.

İdare tarafından isteklilere verilen ihale dokümanında yer alan birim fiyat teklif cetvelinin aşağıda yer verildiği şekilde düzenlendiği anlaşılmıştır;

A1

B2

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması3

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

Birimi

İşçi sayısı

Ay/gün/saat

1

Sorumlu Elektrik veya Elektrik-Elektronik Mühendisi (Asgari Ücretin %200 fazlası)

AY

1,00

24

2

Mesul Tablocu (Asgari Ücretin %50 fazlası)

AY

23,00

24

3

Tablocu (Asgari Ücretin %30 fazlası)

AY

93,00

24

4

Yedek Tablocu (Asgari Ücretin %30 fazlası)

AY

6,00

24

I. ARA TOPLAM (K.D.V Hariç)5

Sıra No

İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 6

Birimi

Miktarı

Teklif Edilen4 Birim Fiyat

Tutarı

1

Ulusal Bayram ve genel tatil günleri (Mesul Tablocu)

GÜN

667

2

Ulusal Bayram ve genel tatil günleri (Tablocu)

GÜN

2697

II. ARA TOPLAM(K.D.V. Hariç)7

TOPLAM TUTAR (K.D.V Hariç)

01.11.2011 tarihinde gerçekleştirilen ihaleye 5 istekli tarafından teklif verildiği, 25.11.2011 tarihli ihale komisyon kararı ile Dokuzer Elektrik Sistemleri Müh. İnş. ve İnş. Malz. Tur. San. Tic. A.Ş.’nin birim fiyat teklif cetvelinde “tablocu” unvanı ile istihdam edilecek personelin ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemine ilişkin birim fiyat teklifinin yer almadığı ve “mesul tablocu” unvanı ile istihdam edilecek personelin ulusal bayram ve genel tatil günleri iş kalemine ilişkin 667 gün yerine 2697 gün teklif verildiği gerekçesiyle söz konusu isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

Dokuzer Elektrik Sistemleri Müh. İnş. ve İnş. Malz.Tur. San. Tic. A.Ş. tarafından idareye 12.12.2011 tarihli dilekçe ile şikayet başvurusunda bulunulması üzerine alınan 05.01.2012 tarihli ihale komisyon kararında, ihale yetkilisince alınan gerekçeli karar doğrultusunda Dokuzer Elektrik Sistemleri Müh. İnş. ve İnş. Malz.Tur. San. Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirmeye alınmasına oyçokluğu ile karar verildiği görülmüştür.

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun “Tekliflerin değerlendirilmesi” başlıklı 37 nci maddesinde; “…Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Başvuru ve teklif mektuplarının şekli” başlıklı 53 üncü maddesinde; “ Başvuru ve teklif mektupları bu Yönetmeliğin ekinde yer alan standart formlar esas alınarak hazırlanır.

Teklif mektubunun aşağıdaki şartları taşıması zorunludur:

a) Yazılı olması.

b) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi.

c) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması.

ç) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması.

d) Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi.

e) Ad ve soyadı veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması.

….

Teklif mektuplarının şekil ve içerik bakımından yukarıda belirtilen niteliklere ve teklif mektubu standart formuna uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksiklik olarak kabul edilir. Taşıması zorunlu hususlardan herhangi birini taşımayan teklif mektuplarının değiştirilmesi, düzeltilmesi veya eksikliklerinin giderilmesi gibi yollara başvurulamaz. Teklif mektubu usulüne uygun olmayan isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.hükmü yer almaktadır.

İncelemeye konu ihalede ekonomik açıdan en avantajı teklif sahibi olarak belirlenen Dokuzer Elektrik Sistemleri Müh. İnş. ve İnş. Malz.Tur. San. Tic. A.Ş.’nın birim fiyat teklif cetvelinin incelenmesi sonucunda; istekli tarafından sıra 1 ve 2 no’lu iş kalemleri için miktar ve teklif edilen birim fiyatların çarpım ve toplamlarında hata bulunmadığı bu nedenle isteklinin teklifinde aritmetik hata bulunmadığı değerlendirilmekle birlikte, istekli tarafından işçi sayısı üzerinden teklif alınmayacak iş kalemleri için 1 sıra numaralı “Ulusal Bayram ve genel tatil günleri (Mesul Tablocu)” ve 2 sıra numaralı “Ulusal Bayram ve genel tatil günleri (Tablocu)” iş kalemlerinin adı ve kısa açıklaması kısımlarının idarece verilen birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olarak doldurulmadığı; iş kalemlerinin adı ve kısa açıklaması sütununda, sırasıyla “Ulusal Bayram ve genel tatil günleri” ve “Mesul Tablocu (Asgari Ücretin %50 fazlası)” olarak yazıldığı, netice itibariyle, söz konusu isteklinin sunmuş olduğu birim fiyat teklif cetvelinin, idarece ihale dokümanı kapsamında verilen birim fiyat teklif cetveli standart formuna uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Birim fiyat teklif cetvelinde, idarenin teklif istemiş olduğu kalemler için tereddüde yer vermeyecek şekilde teklif alınmasını sağlamak amacıyla iş kaleminin adının yer aldığı satırlarda isteklilerce herhangi bir değişiklik yapılmadan standart forma uygun teklif verilmesi gerektiğinden, anılan mevzuat hükümleri uyarınca isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılıkları belirtilen işlemlerin düzeltici işlemle giderilebilecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, Dokuzer Elektrik Sistemleri Müh. İnş. ve İnş. Malz.Tur. San. Tic. A.Ş.’nin teklifinin değerlendirme dışı bırakılması ve bu aşamadan sonraki işlemlerin mevzuata uygun olarak yeniden gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (b) bendi gereğince düzeltici işlem belirlenmesine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.643 Karar
 - Bu Hafta (19.02-25.02): 0
 - Geçen Hafta(12.02-18.02): 8
 - Bu Ay (Şubat): 34
 - Geçen Ay (Ocak): 41
Kategori: 160
Haberler: 698

Abone İstatistiği

30 misafir ve 16 abone bağlı
Abone Sayısı: 8797
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 5,45
  - Bronz (3 ay): % 0,61
  - Gümüş (6 ay): % 0,61
  - Altın (12 ay): % 28,48
  - Kamu Altın (12 ay): % 64,85
Ziyaretçi Sayısı: 2.499.813
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri