Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2011/169725 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti" İhalesi - Tarih: 26.01.2012 - No: 2012/UH.III-573
Toplantı No: 2012/008
Gündem No: 11
Karar Tarihi: 26.01.2012
Karar No: 2012/UH.III-573

Şikayetçi:
Öz Elit Taş. Mat. Tur. Rek. Teks. Güz. Hiz. San. Ve Tic .Ltd.Şti., Maltepe mah. Onur Sok. No : 19/B ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Makina Ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü Mke Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğü-Ticaret Müdürlüğü, A.O.Ç. Güvercınlık Yolu 06562 ANKARA
Başvuru Tarih ve Sayısı:
09.01.2012 / 1237
Başvuruya Konu İhale:
2011/169725 İhale Kayıt Numaralı "2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

24.01.2012tarih ve B.07.6.KİK.0.08.00.00-101.04-.H.[183].(0219)./2012-2Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğütarafından 06.12.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “2012-2013 Yılları Mke Gazi Fişek Fabrikası İhtiyacı 5 Adet Sürücülü Araç Kiralama Hizmeti” ihalesine ilişkin olarak Öz Elit Taş. Mat. Tur. Rek. Teks. Güz. Hiz. San. Ve Tic .Ltd.Şti.’nin 23.12.2011tarihinde yaptığı şikâyet başvurusunun, idarenin 26.12.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 09.01.2012tarih ve 1237sayı ile Kurum kayıtlarına alınan dilekçe ile itirazen şikâyet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikâyet dilekçesinde özetle; sundukları iş deneyim belgesine konu işin alt yüklenicilere devredildiği gerekçesiyle idare tarafından teklifinin değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata aykırı olduğu iddiasına yer verilmiştir.

A- Başvuru sahibinin iddiasının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin 7.5 inci maddesinde; “Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

7.5.1. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya

b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri

sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70?ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10?unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30?undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur.

” düzenlemesi,

Aynı şartnamenin 7.6 ncı maddesinde; “Bu ihalede, benzer iş olarak Kamu Kurum ve Kuruluşları, Üniversiteler ile özel sektörde gerçekleştirilen Özel Hizmet Aracı Kiralama ve Personel Taşıma (Servis) Hizmet İşleri (ayrı ayrıda olabilir) kabul edilecektir.” düzenlemesi,

Yer almaktadır.

Başvuru sahibinin iş deneyimini tevsik amacıyla Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’yle yapmış olduğu 30.05.2010 tarihli araç kiralama sözleşmesi ile bu sözleşmeye ait fatura örneklerini sunduğu tespit edilmiştir.

Başvuru sahibinin iş deneyim belgesini tevsik amacıyla sunduğu sözleşmenin “İşin Yapılma Yeri” başlıklı 7 nci maddesinde; “Mevcut iş KOSGEB İdari Başkanlığı, MKE Fabrikası Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve Toprak Mahsulleri Ofisi Şube Müdürlükleri.” ifadesi yer almaktadır.

İdare tarafından, 07.12.2011 tarih ve 3134 sayılı yazıyla başvuru sahibinden, Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne gerçekleştirdiği iş deneyimine konu işe ilişkin sözleşmenin 7 nci maddesinde belirtilen idarelerle (KOSGEB İdaresi Başkanlığı, MKE Fabrikası Müdürlüğü, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel ve Şube Müdürlükleri) Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin yaptığı sözleşmeler, kayıtlar, ödeme makbuzlar v.s. belgeler talep edilmiştir.

İdarenin yukarıda anılan yazısına cevaben, Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünün yaptığı sözleşmelerin başvuru sahibi tarafından gönderildiği, bu sözleşmelerde, sözleşmelere konu işlerde alt yüklenici çalıştırılmayacağı hususunun belirtildiği anlaşılmıştır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin “Belge düzenleme koşulları” başlıklı 45 inci maddesinde; “

(3) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması zorunludur.

(4) Bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen ve kabulü yapılan işlerde gerçekleştirilen işin parasal tutarının sözleşme bedeline oranına bakılmaksızın yüklenici iş bitirme belgesi, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belgeyi düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler tarafından gerçekleştirilen iş kısımları için ise, alt yüklenici iş bitirme belgesi düzenlenir.

(7) Belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınır. Yüklenici ile alt yüklenici arasında yapılan sözleşmelerde, nevi itibariyle bir işin baştan sona yapılmasının öngörülmesi zorunludur. Birden fazla alt yüklenici olması durumunda, alt yüklenicilere verilecek iş deneyim belgelerinin tutarlarının toplamı asıl işin toplam sözleşme bedelini aşamaz.” hükmü,

Kamu İhale Genel Tebliğinin “İş deneyimini gösteren belgeler ve benzer işe ilişkin hususlar” başlıklı 72 nci maddesinde; “

72.5. Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 45 inci maddesi çerçevesinde, ihale dokümanında alt yüklenici çalıştırılabileceği öngörülen işlerde, belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşun onayı ile çalıştırılan alt yükleniciler için; sözleşmesinin tamamını bir bütün olarak gerçekleştirip bitirmek ve idare tarafından o işin kısmî kabulü veya esas sözleşmeye konu işin kabulü yapılmak şartıyla, yaptıkları işin esas sözleşme fiyatları ile hesaplanan tutarını geçmemek üzere, kendi sözleşmelerinde yazılı bedel esas alınarak “Alt Yüklenici İş Bitirme” belgesi düzenlenecektir.

72.6. (Değişik:RG-20/8/2011-28031) (6) Alt yüklenicilerin iş bitirme belgesi almak amacıyla iş sahibi idareye yapacakları başvurularda; yüklenici ile alt yüklenici arasında imzalanan bedel içeren sözleşmenin ve bu sözleşme kapsamında düzenlenen fatura örneklerinin veya bu örneklerin noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin veya serbest meslek makbuzu nüshalarının ya da bu nüshaların noter, YMM, SMMM veya vergi dairesi onaylı suretlerinin, personel çalıştırılan işlerde ise bu belgelere ek olarak alt yüklenici ile yüklenici arasında imzalanan sözleşme konusu işte personel çalıştırıldığını gösteren Sosyal Güvenlik Kurumu internet sayfası üzerinden düzenlenmiş ve idarece teyidi yapılabilen belgelerin sunulması gerekmektedir.

72.7. İlanı veya duyurusu 1/1/2010 tarihinden önce yapılan ihalelerde ise belge düzenlemeye yetkili kurum veya kuruluşlara taahhüt edilen işlerin alt yüklenicileri tarafından Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önce gerçekleştirilen işlere ilişkin olarak, “alt yüklenici iş bitirme belgesi” yerine, bu belgenin düzenlenmesine esas alınan ve anılan Yönetmeliğin 45 inci maddesinin üçüncü fıkrasında yer verilen belgelerin başvuru veya teklif kapsamında sunulması halinde, bu belgeler iş deneyiminin değerlendirilmesinde dikkate alınacaktır.” açıklaması,

Yer almaktadır.

Granit İlan Reklam Nak. İnş. Tur. ve Güz. Hiz. San. ve Tic. Ltd. Şti. ile KOSGEB İdaresi Başkanlığı, Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü ve MKE Gazi Fişek Fabrikası Müdürlüğünün yaptığı sözleşmelere konu işlerde başvuru sahibinin alt yüklenici olduğu anlaşıldığından, başvuru sahibinin alt yüklenici olmasının söz konusu sözleşmelerdeki ilgili düzenlemelere ve bu işlerden herhangi birine ilişkin başvuru sahibinin alt yüklenici iş bitirme belgesini ihaleye sunmamasının yukarıda anılan mevzuat hükümlerine aykırı olmasından ötürü, başvuru sahibinin iş deneyimi hususunda ihalede yeterliliği bulunmadığı ve başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı sonucuna varılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikâyet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Ali Kemal AKKOÇ

Kurul Üyesi

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 12.513 Karar
 - Bu Hafta (27.11-29.11): 0
 - Geçen Hafta(20.11-26.11): 9
 - Bu Ay (Kasım): 44
 - Geçen Ay (Ekim): 52
Kategori: 160
Haberler: 684

Abone İstatistiği

42 misafir ve 21 abone bağlı
Abone Sayısı: 8738
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 4,46
  - Bronz (3 ay): % 1,27
  - Gümüş (6 ay): % 0,64
  - Altın (12 ay): % 36,31
  - Kamu Altın (12 ay): % 57,32
Ziyaretçi Sayısı: 4.457.070
Final Bilgi Hizmetleri     kikkararlari.com facebook     kikkararlari.com twitter
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri