Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2011/83693 İhale Kayıt Numaralı "Bartın 20 Ünitlik Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi" İhalesi - Tarih: 31.10.2011 - No: 2011/UY.I-3583
Toplantı No: 2011/070
Gündem No: 14
Karar Tarihi: 31.10.2011
Karar No: 2011/UY.I-3583

Şikayetçi:
SMG İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. , Büklüm Sok. No: 38/23 Kavaklıdere ANKARA
İhaleyin Yapan İdare:
Bartın İl Sağlık Müdürlüğü , Kırtepe Mah. Arifler Sok. BARTIN
Başvuru Tarih ve Sayısı:
16.09.2011 / 41586
Başvuruya Konu İhale:
2011/83693 İhale Kayıt Numaralı "Bartın 20 Ünitlik Ağız Ve Diş Sağlığı Merkezi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:

06.10.2011tarih ve B.07.6.KİK.0.06.00.00-101.04-.Y.[3105].(0102)./2011-45Esayılı Esas İnceleme Raporunda;

Bartın İl Sağlık Müdürlüğütarafından 04.07.2011tarihinde açık ihale usulüile yapılan “Bartın 20 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi” ihalesine ilişkin olarak Smg İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin 26.08.2011tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 05.09.2011tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 16.09.2011tarih ve 41586sayı ile Kurumkayıtlarına alınan16.09.2011 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.Karar:

Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; Sağlık Bakanlığı Bartın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 04.07.2011 tarihinde yapılan 2011/83693 ihale kayıt numaralı “20 Ünitelik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yapım İşine” ilişkin ihaleye 3.030.000,00 TL teklif fiyatı ile katıldıkları, kesinleşen ihale kararı ile ihalenin Özalp İnşaat ve Paz. Tic. Ltd. Şti. üzerinde kaldığının bildirildiği, ihaleye sundukları iş bitirme belgesine konu işin kaba inşaatının (beton-karkas) % 1 seviyesinde olduğu ve bu haliyle iş bitirme belgesinin benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle tekliflerinin değerlendirme dışı bırakıldığı, kesinleşen ihale kararında ayrıca aynı iş deneyim belgesi ile ilgili olarak Kamu İhale Kurulunun 11.10.2010 tarih ve 2010/3092 sayılı B/III grubu işler kapsamında olmadığı konusunda Kurul Kararı bulunduğu belirtilerek tekliflerinin değerlendirmeye alınmadığı, idareye şikayet başvurusunda bulunmalarına rağmen başvurularının Kamu İhale Kurulu Kararı dayanak gösterilerek reddedildiği, ancak söz konusu Kamu İhale Kurul Kararında iş deneyim belgelerinin B/III grubu işlere değil, B/II grubu işlere girmediğinin belirtildiği, 17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğin Ek-1 Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Listesinde belirtilen B/III grubu işlerin; “1)B/II grubu işler,2 )B/I ve B/II grubu işlerin dışındaki bina işleri” şeklinde belirtildiği, dolayısıyla sundukları iş deneyim belgesinin B/III grubu işler kapsamında olduğu, Tebliğ’de B/III grubu işlerin alt gruplarının tanımlanmadığı, bu nedenle kesinleşen ihale kararındaki yanlışlığın düzeltilmesi gerektiği, bu yöndeki başvurularının idarece kabul edilmediği,

İdare tarafından 04.07.2011 tarihinde yapılan ihaleye Hava Kuvvetleri Komutanlığı Hava Lojistik Komutanlığı’na gerçekleştirilen Erciyes Kaçma Kurtulma Eğitim Merkezi Tamamlama İnşaat işine ilişkin olarak 15.02.2006 tarihinde düzenlenen 1.722.792,71 YTL tutarlı iş deneyim belgesi verdikleri, iş deneyim belgesine konu işin B/III grubu işler içinde yer alan “özelliği olan askeri işler” kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, 15.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren Yapım İşlerinde benzer İş Grupları Tebliğine göre sundukları iş deneyim belgesinin B/III grubu işler kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, Tebliğin 2.4 üncü maddesi uyarınca tamamlama ve onarım işlerinin de yapım işi olduğu, mevzuatta iş deneyim belgelerinin belirli bir oranda kaba inşaatı içermesi gerektiğine ilişkin bir açıklama olmadığı, bu nedenle idarenin iş deneyim belgesine konu işin % 25-40 oranında kaba inşaat işi içermesi gerektiği yönündeki iddiasının yerinde olmadığı, tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasından dolayı ihalenin 14.000,00 TL daha fazla fiyat teklifinde bulunan Özalp İnşaat ve Pazarlama Tic. Ltd. Şti. üzerine yapıldığı, bu durumun 4734 sayılı kanunun 5 inci maddesinde yer alan; “…ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanması ve kaynakların verimli kullanılması…” hükmüne aykırı olduğu

İddialarına yer verilmiştir.

A-Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

Başvuruya konu ihale, ihale dokümanında “20 Ünitlik Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yeni bina yapım işi” olarak tanımlanmıştır.

Bahse konu ihalede25 adet ihale dokümanı satın alınmış,04.07.2011 tarihinde yapılan ihaleye 20istekli katılmıştır.

18.08.2011 tarihli ihale komisyon kararında; “Smg İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin iş bitirme belgesine konu işin kaba inşaatının beton-karkas % 1 seviyesinde olduğundan iş deneyim belgesi benzer iş olarak kabul edilmemiştir. Aynı iş deneyim belgesi ile ilgili Kamu İhale Kurulunun 11.10.2010 tarih ve 3092 sayılı Kararında da görüleceği üzere iş deneyim belgesi idari şartnamemizde istenilen B/III grubu kapsamında değildir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği ve idarece hazırlanan idari şartname hükümlerine uygun olmadığı için firmanın teklifi değerlendirmeye alınmamıştır.” açıklamasına yer verilerek, başvuru sahibi Smg İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.‘nin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Başvuruya konu ihaleye ait ilanın “İş deneyim belgeleri” başlıklı 4.3.1 inci maddesinde; “Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 90 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler” düzenlemesi,“Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri” başlıklı 4.4.1 inci maddesinde; “Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.” düzenlemesi yer almaktadır.

İş deneyim belgesine ve benzer işe ilişkin olarak idari şartnamede ise;

“7.5.1.İsteklinin, yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektöre bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak;

a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

b) İlk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan işlerde, ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

c) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen,

ç) Devam eden işlerde; ilk sözleşme bedelinin tamamlanması şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde gerçekleşme oranı toplam sözleşme bedelinin en az % 80'ine ulaşan ve kusursuz olarak gerçekleştirilen işlerde; ilk sözleşme bedelinin en az % 80'i oranında denetlenen ya da yönetilen,

d) Devredilen işlerde, devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan tarihinden geriye doğru son onbeş yıl içinde geçici kabulü yapılan,

işlere ilişkin deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 90'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

İş ortaklığında, pilot ortağın istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 80'ini, diğer ortakların her birinin ise, istenen asgari iş deneyim tutarının en az % 20'sini, konsorsiyumda ise, her bir ortağın kendi kısmı için istenen asgari iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur.

7.6.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Yapım İşlerinde İş Deneyiminde değerlendirilecek benzer işlere dair Tebliğde yer alan B/III Grubu işler benzer iş olarak kabul edilecektir.”düzenlemesine yer verilmiştir.

Başvuru sahibi, Smg İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti. ihaleye; “Hava Lojistik Komutanlığı tarafından 15.02.2006 tarih ve 61 sayı ile düzenlenmiş, Erciyes Kaçma Kurtulma Eğitim Merkezi Tamamlama İnşaatı konulu, uygulanan yapı tekniğinin yapım işi, betonarme bina inşaatı olarak belirtildiği, 1.722.792,71 YTL tutar ihtiva eden” iş bitirme belgesi vermiştir.

Smg İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye verdiği iş deneyim belgesi ile ilgili olarak 11.10.2010 tarih ve 2010/UY.I-3092 sayılı Kurul Kararında;

“…anlaşmazlık konusu iş deneyim belgesine konu olan işin niteliğinin belirlenmesi amacıyla söz konusu belgeyi düzenleyen Hava Lojistik Komutanlığı Kay. Ynt. Kont. Daire Başkanlığı’ndan ilgili bilgi ve belgeler istenilmiştir.

Gelen bilgi ve belgeler incelendiğinde;

Bahsi geçen işin; Eğitim Merkezi Binası ile Jeneratör ve Trafo Binası inşaatı işlerini kapsadığı, anılan iş için 27.10.2004 tarihinde gerçekleştirilen ihalenin hazırlık aşamasında, 28.09.2004 tarihinde, yaklaşık maliyetin; Eğitim Merkezi Binası inşaatı için 2.950.860.469.437 TL, Jeneratör ve Trafo Binası inşaatı için 88.910.611.328 TL olmak üzere toplamda 3.039.771.080.765 TL olarak hesaplandığı anlaşılmıştır.

Diğer yandan, anılan iş için gerçekleştirilen ihalenin özel teknik şartnamesinin “İşyeri Hakkında Genel Bilgiler” başlıklı 1 inci maddesinde; daha önce 2001 ve 2002 yıllarında Eğitim Merkezi Binasının betonarme karkas inşaatı ile iç ve dış duvarlarının örülmesi işinin, Jeneratör Binasının ise betonarme karkas inşaatının tamamlandığı bilgisi verilmiş, ihale konusu iş kapsamında Eğitim Merkezi Binasının tamamlanması, Trafo Binası, Nizamiye Binası ve nöbetçi kulübeleri ile çevre tanziminin yapılacağı belirtilmiştir.

İlgili idare tarafından gönderilen üst yazıda; bahse konu işin ilk olarak 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 81 inci maddesi uyarınca emanet inşaat uygulama esaslarına göre; malzemenin piyasadan tedarik edilmesi, işçiliğin ise birlik personeli ve piyasadan faydalanılması yoluyla betonarme inşaatın bir kısmının tamamlandığı, emanet inşaat marifetiyle inşaatın tamamlanan kısmına ilişkin malzeme ve işçilik uygulamalarındaki farklılıklar ile ilk inşaatın başlangıcında projenin tamamına ait bir yaklaşık maliyet çalışması yapılmamış olması nedeniyle daha önce işin ne kadarının yapılmış olduğunun bilinmesinin mümkün olmadığı belirtilmiştir.

Bununla birlikte, bahsi geçen ihalenin öncesinde Lojistik Başkanlığından ilgili birimlere iletildiği anlaşılan 20.04.2004 tarihli “Hava Kuvvetleri Komutanlığı Özet Formu”nun 3 üncü maddesinde; “2 nci HİBM K.lığına 2001 yılında 470/A/K’dan 1 Trilyon TL, 2002 yılında 370 A/K’dan 750 milyar TL tahsis edilerek, inşaatın kabası tamamlanmış ve bir kısım inşaat malzemesi tedarik edilmiştir.” bilgisine yer verildiği tespit edilmiştir.

Bu bilgi ışığında, anılan ihale öncesinde bahsi geçen işin ne kadarlık bir bölümünün tamamlanmış olduğu hususunda değerlendirme yapılabilmesini teminen 2001 ve 2002 yıllarında bu iş için tahsis edilmiş olan kaynak tutarlarının ilgili ihalenin yaklaşık maliyetinin hesaplandığı 28.09.2004 tarihi itibariyle güncel değerlerinin bulunması yoluna gidilmiştir.

Ancak, 2001 ve 2002 yıllarının hangi dönemlerinde işin gerçekleştirilmiş olduğu bilinmediğinden yaklaşık bir sonuca ulaşabilmek için; belirtilen parasal tutarlar, ilgili yılların Haziran aylarına ilişkin Türkiye İstatistik Kurumu Toptan Eşya Fiyatları Endeksinin (1994=100 TEFE) Tablo: 2 Genel satırındaki endeksin, 2002 yılı Aralık ayına ait TEFE Tablo: 2 Genel satırındaki endekse oranlanarak bulunan katsayı üzerinden 1/1/2003 tarihine kadar güncellenmiş, hesaplanan bu tutar, 2003 yılı Ocak ayına ait Türkiye İstatistik Kurumu Üretici Fiyatları Alt Sektörlere Göre Endeks Sonuçları Tablosunun “Genel” sütunundaki (2003=100 Temel Yıllı) endeksin yaklaşık maliyetin hesaplanma tarihinin içinde bulunduğu aydan bir önceki aya ait endekse oranlanması suretiyle bulunan katsayı üzerinden güncellenerek bahsi geçen işin tamamlanan kısımları için ayrılan kaynakların yaklaşık maliyetin hesaplandığı tarihteki değerleri belirlenmiştir.

Yapılan bu güncelleme sonucunda; 2001 ve 2002 yıllarında işin yarıdan fazlasının tamamlandığı belirlenmiştir.

Bu itibarla, başvuruya konu ihalede, ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin tamamlama inşaatına ilişkin olduğu anlaşılmıştır.

Öte yandan, bahsi geçen iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin yapılan işin niteliği bakımından incelenmesi sonucunda; her ne kadar iş deneyim belgesini düzenleyen idare tarafından iş deneyim belgesine konu işin Benzer İşlere Dair Tebliğin B/II grubunda yer alan “özelliği olan askeri yapılar” kapsamında bir iş olduğu belirtilmekte ise de, söz konusu iş kapsamında, özelliği olan askeri yapı niteliğini taşıyan imalatların bulunmadığı tespit edilmiştir.

Neticede, idari şartnamenin 7.6 ncı maddesinde Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan B/II ve F/IV Grubu İşlerin benzer iş olarak belirlendiği dikkate alındığında, iş deneyim belgesine konu işin tamamlama inşaatına ilişkin olduğu ve söz konusu işin nitelik itibariyle anılan Tebliğin B/II grubunda sayılan işler kapsamında olmadığı anlaşılmış olup ihalenin anılan firma üzerinde bırakılması işleminin mevzuata aykırı olduğu…”hususları karara bağlanmıştır.

Kurul Kararında özetle, başvuru sahibi Smg İnşaat Tesisat Taah. ve Tic. Ltd. Şti.’nin ihaleye verdiği Hava Lojistik Komutanlığı tarafından düzenlenen 15.02.2006 tarihli iş deneyim belgesine konu işin ve iş deneyim belgesinin “tamamlama inşaatına ilişkin olduğu” belirtilmiştir. Nitekim uyuşmazlık konusu iş deneyim belgesinde de işin konusu “Erciyes Kaçma Kurtulma Eğitim Merkezi Tamamlama İnşaatı” olarak belirtilmiştir.

İhale konusu iş 20 ünitlik ağız ve diş sağlığı merkezi inşaatı olup, yeni bina yapım işidir. Benzer iş ise B/III grup işler olarak belirlenmiştir.

17.06.2011 tarih ve 27967 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinin 5 inci maddesinde yer alan; “Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce ilanı veya duyurusu yapılan yapım işi ihaleleri, 29/12/2005 tarihli ve 26038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğ hükümlerine göre sonuçlandırılır.” açıklaması ve başvuruya konu ihalenin ilanının 07.06.2011 tarihli Kamu İhale Bülteninde yayımlandığı dikkate alınarak değerlendirme 29.12.2005 tarih ve 26038 sayılı resmi gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğe göre yapılmıştır.

Anılan Tebliğde B grubu işler aşağıdaki şekilde sayılmıştır

“(B) ÜSTYAPI (BİNA) GRUBU İŞLER

II.GRUP İŞLER

1. Radyo-TV istasyonları, kuleleri ve binaları

2. Özelliği olan askeri yapılar

3. Özelliği olan ihtisas hastaneleri

4. Bakanlık binası, borsa binaları

5. Üniversite kampüsleri

6. Kültür ve kongre merkezleri

7. Müze, sergi, kütüphane kompleksleri

8. Alışveriş kompleksleri (İçerisinde sinema, tiyatro, sergi salonu, kafe, restoran, market v.b. bulunan)

9. Olimpik spor tesisleri

10. Bilimsel araştırma binaları

11. Havaalanı terminal binaları, havaalanı kontrol kulesi

12. Üst donanımlı kompleks oteller ve tatil köyleri

13. Özelliği olan sığınaklar

14. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler

III. GRUP İŞLER

1. II.Grup işler

2. Özelliği olan büyük okul yapıları (spor salonu,konferans salonu v.b. ek tesisleri olan eğitim yapıları)

3. Liman binaları (Liman, iskele ve diğer ulaşım yolları daha önce yapılmış ise)

4. İl tipi idari binalar

5. Büyük cezaevler

6. Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları)

7. Yüksek okullar ve eğitim enstitüleri

8. Araştırma binaları ve laboratuarlar

9. Büyük kütüphaneler ve kültür yapıları

10. Arşiv binalar

11. Banka binaları

12. Hastaneler, doğumevleri, rehabilitasyon ve tedavi merkezleri

13. Yaşlılar huzur evi, kreş ve gündüz bakım evleri

14. Kaplıca ve şifa evleri

15. Müstakil spor köyleri (kapalı-açık yüzme havuzları, spor salonları, hipodromlar, stat ve stadyumlar)

16. Aqua parklar

17. Rekreasyon merkezleri, büyük parklar

18. Otel ve moteller

19. Eğitim ve eğlence amaçlı yapılar (toplantı, eğlence ve düğün amaçlı),

gençlik merkezleri

20. Fuarlar, satış ve sergi binaları (showroomlar)

21. Misafirhaneler

22. İbadethaneler (Dini yapılar)

23. Organize sanayi bölgeleri

24. Her türlü entegre ve komple endüstriyel tesisler, fabrika ve imalathaneler

25. Villalar, teras evleri ve dağ evleri

26. Çevre düzenlemesi gerektiren toplu konut, siteler veya müstakil konutlar

27. Büyükelçilik yapıları, vali konakları ve özel konutlar,

28. İş hanları, ticari bürolar

29. Büyük mağazalar, alışveriş merkezleri

30. Otobüs terminalleri, otogarlar, istasyon binaları

31. Katlı garajlar (yer altı-yer üstü)

32. İdarece belirlenecek benzer nitelikteki işler.”

Yukarıdaki düzenleme uyarınca, başvuru sahibi isteklinin sunduğu iş deneyim belgesinin tamamlama işine ait olduğu ve bu haliyle B/III grup işler kapsamında sayılmadığı, bu nedenle ihale konusu işin bina yapım işi olduğu ve benzer işin B/III grubu bina yapımı işleri olarak belirlenen başvuruya konu ihalede “tamamlama” işine ait iş deneyim belgesi sunan isteklinin değerlendirme dışı bırakılması yönünde tesis edilen ihale komisyonu işleminde mevzuata aykırılık olmadığı sonucuna varılmıştır.

B)İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin 18 inci maddesi yönünden yapılan inceleme sonucunda tespit edilen aykırılıklar ve buna ilişkin inceleme ve hukuki değerlendirme aşağıda yapılmıştır:

İhalede şikayet konusu husus dışında başka gerekçeler ile değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin iş deneyim belgeleri ise incelenmemiş olup, geçerli teklif olarak belirlenen ve iş deneyim belgesi ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin iş deneyim belgelerine bakılmış ve tespit edilen hususlar aşağıda açıklanmıştır.

1)İhale üzerinde bırakılan Özalp İnşaat ve Paz. Tic. Ltd. Şti. tarafından ihaleye; Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı tarafından 17.03.2011 tarih ve 2847 sayı ile düzenlenen iş deneyim (yüklenici iş bitirme) belgesi sunulmuştur.

İş deneyim belgesinde;

“İş sahibi:T.C. Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Daire Başkanlığı

İşin adı: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Genel Onarımı İşi ve 5. Ve 6. Blok İnşaatı

İşin yapıldığı yer: İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Samatya-Fatih/İstanbul

Uygulanan yapı tekniği:Acil servis Deprem Takviyesi, Genel Onarımı ve 5. ve 6. Blok İnşaatı

Yüklenicinin adı soyadı veya ticari unvanı: Özalp İnşaat ve Pazarlama Ticaret Ltd. Şti.

İlk sözleşme bedeli: 304.000.000.000. TL (ÜçyüzdörtmilyarTL) (1999 yılı birim fiyatları ile)

Toplam sözleşme bedeli: 1.693.913.667.737. TL (BirtrilyonaltıyüzdoksanüçmilyardokuzyüzonüçmilyonaltıyüzaltmışyedibinyediyüzotuzyediTL) (1999 yılı birim fiyatları ile)

Sözleşme tarihi:30.06.2000 (otuz Haziran ikibin)

İşin ilk sözleşme bedeline göre nakdi:%455,65

Geçici kabul veya işin bitim tarihi:18.06.2007 (onsekiz Haziran ikibinyedi)

Belge tutarı: 1.688.554.684.131. TL (birtrilyonaltıyüzseksensekizmilyarbeşyüzellidörtmilyonaltıyüzseksendörtbinyüzotuzbirTL) Yukarıda mahiyeti yazılı iş, Özalp İnşaat Pazarlama Ticaret Limited Şirketi tarafından sözleşmesine uygun olarak tamamlanmıştır.” bilgileri yer almaktadır.

İş deneyim belgesine konu işin mahiyeti hakkında idarece Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığından bilgi sorulmuştur.

Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığınca gönderilen konuya ilişkin 13.10.2011 tarih ve 10585 sayılı yazıda; “…söz konusu iş ikmal veya tamamlama işi olmayıp ekli dosyada görüleceği üzere 1999 yılı birim fiyatlarına göre yapılan tüm imalat 2.185.985,76 TL’dir….” ifadesine yer verilmiştir.

Sağlık Bakanlığı İnşaat ve Onarım Dairesi Başkanlığınca gönderilen konuya ilişkin 13.10.2011 tarih ve 10585 sayılı yazı ekinde yer alan iş deneyim belgesine konu “İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servis Genel Onarımı İşi ve 5. ve 6. Blok İnşaatı” yapım işine ait “İmalat Grubu Pursantajları Hesabı” tablosunda işin tamamının / %100’ünün; kaba inşaat, ince inşaat, sıhhi tesisat, kalorifer tesisat, müşterek tesisat, havalandırma ve klima tesisat, otomatik kontrol tesisat,, mutfak tesisatı, soğutma tesisatı, hastane tesisatı ve elektrik tesisatı imalatlarından oluştuğu belirtilmiştir. Dolayısıyla bu haliyle ihale üzerinde bırakılan istekli tarafından sunulan iş deneyim belgesinin, ihale konusu işe ve B/III grup işler olarak belirlenen benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

2 )Ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen Rasim İnanç ihaleye, Denizli Valiliği tarafından 01.07.2011 tarih ve 51/2605 sayı ile düzenlenen; “Bozkurt 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” konulu ve 506,145,00 TL tutar ihtiva eden, sözleşme tarihinin 13.08.1998, işin geçici kabul/tasfiye veya iskan tarihinin 24.12.2002 olarak belirtildiği iş deneyim (iş denetleme) belgesi sunduğu, iş deneyim (iş denetleme) belgesine konu “Bozkurt 300 Kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” işinin, B/III grubunun 6 ncı alt bendinde; “Büyük yurtlar (Yüksek öğrenim yurtları” sayıldığı dikkate alındığında, benzer iş tanımına uygun olduğu tespit edilmiştir.

3)İhaleden iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Akmazlar İnşaat ve Tıp Hizmetleri A.Ş. ihaleye; Adalet bakanlığı Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bila tarih ve 2010/1041 sayılı “Bartın Adliye Lojmanları İnşaatı” konulu iş deneyim (Yüklenici iş bitirme) belgesi sunmuştur.

Akmazlar İnşaat ve Tıp Hizmetleri A.Ş. tarafından sunulan iş deneyim belgesi hakkında, 07.07.2011 tarih ve 7529 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen Bartın Cumhuriyet Savcılığından bilgi istenilmiştir.

Bartın Cumhuriyet Savcılığı tarafından gönderilen 11.07.2011 1469 sayılı cevabi yazı ile; “Adliye Lojmanlarının… Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığı tarafından 644.400.000.000. TL bedelle inşaat aşamasında pazarlık usulü ile Akmazlar İnşaat ve Tıp Hizmetleri A.Ş.’den satın alındığı…” bildirilmiştir.

Bu haliyle, sunulan iş deneyim belgesinin yapım işine ait olmadığı, bina satın alımına ilişkin olduğu, dolayısıyla iş deneyim belgesinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı tespit edilmiştir.

4)İhaleden iş deneyim belgesi uygun olmadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılan Sas İletişim Danışmanlık Elek. Güv.-Neşe Özkoç Ortak Girişiminin ortaklarından;

1)Sas İletişim Danışmanlık Elek. Güv. İnş. Sist. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; Türkiye Diyanet Vakfı tarafından 27.04.2011 tarih ve 541 sayı ile düzenlenmiş Bala Diyanet Vakfı Hizmet Binası konulu ve 2.080.064,00 TL tutar ihtiva eden, sözleşme tarihinin 29.09.2010, işin geçici kabul veya iskan tarihinin 25.04.2011 olarak belirtildiği iş deneyim belgesi sunduğu,

2)Neşe Özkoç İnş. Müh. Müt. firmasının; Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı tarafından 02.11.2009 tarih ve 14.192.027 sayı ile düzenlenmiş; işin adının “SGK Trabzon Eski Sümerbank Binasının 3-4-5 Katlarının SGK Müfettişleri Trabzon Grup Başkanlığı Olarak Düzenlenmesi İşi” olarak, uygulanan yapı tekniğinin “onarım” olarak belirtildiği iş deneyim belgesi sunduğu,

İhale komisyonunca, Sas İletişim Danışmanlık Elek. Güv. İnş. Sist. San. Tic. Ltd. Şti.’nin sunduğu iş deneyim belgesinin, B/IV grup işler listesinin 5 inci sırasında yer alan “İlçe tipi idari binalar” sınıfına girdiği ve bu haliyle ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmadığı belirtilerek değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilmiştir.

Bununla birlikte ortak girişimin üyesi olan Neşe Özkoç’un, “SGK Trabzon Eski Sümerbank Binasının 3-4-5 Katlarının SGK Müfettişleri Trabzon Grup Başkanlığı Olarak Düzenlenmesi İşine” ilişkin “onarım” iş deneyim belgesi sunduğu, bu belgenin de ihale konusu iş ve benzer iş tanımına uygun olmadığı anlaşılmaktadır.

Bu itibarla; istekli tarafından sunulan iş deneyim belgelerinin ihale konusu iş veya benzer iş tanımına uygun olmadığı, dolayısıyla değerlendirme dışı bırakılmasının mevzuata uygun olduğu anlaşılmaktadır.

5)İhalede geçerli teklif sahibi olarak belirlenen Emek İnşaat ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bila tarih ve 246 sayı ile düzenlenmiş “Z.K.Ü. Merkezi Amfi Blokları İnşaatı ve Çevre Yapım İşi” konulu, yapım tekniğinin Betonarme-karkas (11.000 m2 kapalı alan, 26 adet amfi) olarak belirtildiği, sözleşme tarihinin 26.09.2005, geçici kabul tarihinin 18.02.2008 olarak belirtildiği 3.976.120,00 TL tutar ihtiva eden iş deneyim belgesi sunduğu, bu haliyle iş deneyim belgesine konu işin B/III grup işler olarak belirtilen benzer iş tanımına uygun olduğu,

6)İhalede geçerli teklif olarak belirtilen İr-Ay İnş. ve Tic. Ltd. Şti.’nin; Çanakkale Valiliği Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Akçakoyun Yatılı İlköğretim Bölge Okulu, Derslik Bloku, 520 Öğrencilik Pansiyon, 2 Blok 5 Katlı 20 Daireli Lojman, Kapalı Spor Salonu” konulu, sözleşme tarihinin 13.10.1995, kabul tarihinin 19.09.2000 olarak belirtildiği, 83.158,85 TL tutar ihtiva eden iş deneyim belgesi sunduğu, bu haliyle iş deneyim belgesine konu işin B/III grup işler olarak belirtilen benzer iş tanımına uygun olduğu,

7)İhalede geçerli teklif olarak belirtilen Butuğ İnşaat Turz. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 28.01.2008 tarih ve 53 sayı ile düzenlenen “Fen Edebiyat Fakültesi Eğitim Binası İkmal İnşaatı” konulu, sözleşme tarihinin 20.07.2000, kabul tarihinin 30.12.2005 olarak belirtildiği, 2.628.807,76 TL tutar ihtiva eden iş deneyim belgesi sunduğu, idare tarafından iş deneyim belgesi konusunda 05.07.2011 tarih ve 7440 sayılı yazı ile belgeyi düzenleyen idareden bilgi ve belge istendiği, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü tarafından gönderilen 06.07.2011 tarih ve 475-2873 sayılı yazıda; “toplam 10.786 m2 Fen Edebiyat Fakültesi 1. Blok, Eğitim Fakültesi Müzik Binası ve Konferans Salonu temel imalatlarından itibaren yüklenici firma tarafından yapıldığı, 10.955 m2 Fen Edebiyat Fakültesi 3. Blokun ise kaba inşaattan sonraki kısmının tamamlandığı…” beyanına yer verildiği, dolayısıyla iş deneyim belgesinin bu haliyle iş deneyim belgesine konu işin B/III grup işler olarak belirtilen benzer iş tanımına uygun olduğu,

8)İhalede geçerli teklif olarak belirtilen Mert Çelikkanat İnş. Tur. San. Tic. Ltd. Şti.’nin; şirketin % 99 hissesine sahip Ahmet Salih Celikkanat adına Bartın Bayındırlık ve İskan Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Bartın 500 kişilik Öğrenci Yurdu İnşaatı” konulu 2008/117100 ihale kayıt numaralı, 6.786.790,00 TL tutar ihtiva eden İş Denetleme belgesi sunduğu, iş denetleme belgesine konu işin bu haliyle B/III grup işler olarak belirtilen benzer iş tanımına uygun olduğu,

9) İhalede geçerli teklif olarak belirtilen Karaca Grup Yapı Tesisat Taah. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.- Dağdemir İnş. Tic. San. Ltd. Şti. ortak girişiminin ortaklarından;

1) Karaca Grup Yapı Tesisat Taah. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. adına Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Baştabipliği tarafından 01.07.2011 tarih ve 1150 sayı ile düzenlenen “Gaziantep Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Ek Bina Yapım İşi” konulu 2.355.397,59 TL tutar ihtiva eden iş deneyim belgesi sunduğu, sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş ile uyumlu olduğu,

2) Dağdemir İnş. Tic. San. Ltd. Şti.’nin ihaleye İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Fen İşleri Daire Başkanlığı Yapı İşleri Müdürlüğü tarafından Dağdemir İnş. Tic. ve Ltd. Şti.(%99)-Akdağ İnş. Tur. Oto. Teks. Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti.(%1) Ortak Girişimi adına düzenlenmiş “Yıldız 1x20 HAİT ve 3x40 HAİT Binaları ile Teshin Merkezi Binaları ve Çevre Düzenlenmesi İnşaatı” konulu, uygulanan yapı tekniğinin betonarme, kalıp iskele sistemi, sözleşme tarihinin 03.06.2008 olarak belirtildiği, 9.439.060,27 TL tutar ihtiva eden iş deneyim belgesi sunduğu, sunulan iş deneyim belgesine konu işin ihale konusu iş ile uyumlu olduğu,

Dolayısıyla ihale konusu iş ve iş deneyim belgesine konu işlerin değerlendirilmesi açısından ihale komisyonunca tesis edilen işlemlerde mevzuata aykırılık bulunmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oybirliği ile karar verildi.

Kazım ÖZKAN

Başkan V.

II. Başkan

Ali KAYA

Kurul Üyesi

Bahattin IŞIK

Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL

Kurul Üyesi

Adem KAMALI

Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR

Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ

Kurul Üyesi

 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9344
 - Bu Hafta (18.06-21.06): 0
 - Geçen Hafta(11.06-17.06): 8
 - Bu Ay (Haziran): 25
 - Geçen Ay (Mayıs): 40
Kategori: 151
Haberler: 406
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

18 misafir ve 10 abone bağlı
Abone Sayısı: 7484
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,44
  - Bronz (3 ay): % 1,88
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 38,13
  - Kamu Altın (12 ay): % 55,63
Ziyaretçi Sayısı: 7.884.095
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri