Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2010/106374 İhale Kayıt Numaralı "Kit Veya Sarf Karşılığı 8 Kısım Cihaz Kullanma Uygulaması" İhalesi - Tarih: 04.11.2010 - No: 2010/UM.I-3382
Toplantı No: 2010/069
Gündem No: 5
Karar Tarihi: 04.11.2010
Karar No: 2010/UM.I-3382

Şikayetçi:
Miran Tıbbi Tekn. Ürünleri ve Özel Sağ. Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti., Av. Yılmaz Demiroğlu Lise Cad. Çavuşoğlu 6 Apt. No:1/7
İhaleyin Yapan İdare:
Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği, Vali Mithatbey Mah. No:1 65100
Başvuru Tarih ve Sayısı:
31.08.2010 / 23097
Başvuruya Konu İhale:
2010/106374 İhale Kayıt Numaralı "Kit Veya Sarf Karşılığı 8 Kısım Cihaz Kullanma Uygulaması" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
03.11.2010 tarih ve I.M.26.80.0085/2010-47E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Baştabipliği tarafından 01.09.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Kit veya Sarf Karşılığı 8 Kısım Cihaz Kullanma Uygulaması" ihalesine ilişkin olarak Miran Tıbbi Tekn. Ürünleri ve Özel Sağ. Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. nin 11.08.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 17.08.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 31.08.2010 tarih ve 23097 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 31.08.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince, ihalenin biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı alımına ilişkin 6. kısmının iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

1) Hormon Eliza biyokimya alımı ile ilgili teknik şartnamenin 1-B.4 üncü maddesinde yer alan; " Ek sistem kuramayan firmalar panelinde bulunmayan testler için (en fazla üç) laboratuar uzmanlarının uygun göreceği dış labotuvarda çalıştırabilirler. (Kan bankası testleri olan HIV, HCV, HBsAG testleri hariç)" ibaresinin sınırlayıcı nitelikte olduğu, Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 18.06.2009 tarih ve 24726 sayılı zorunlu kan temini konulu yazısında 2009/37 sayılı genelgede bu hususlara değinildiği ve 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunun ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikte, kan birimlerinin yeni yapılanmasında bölge kan merkezlerinin Türk Kızılay ı tarafından kurulacağı, tüm yataklı tedavi kurumları transfüzyon merkezi olarak çalışacaklarının belirtildiği, anılan mevzuata ve Kızılay ile yapılan Kan ve Kan Bileşenlerinin Temini protokolünün gereğini yerine getirerek ihtiyaçları olan kanı öncelikle Kızılay dan temin etmelerinin gerektiğinin bildirildiği, Sağlık Bakanlığı nın aldığı son kararlar ile kan bankası işletimi hakkının Türk Kızılay ına devredilmesinin önerildiği ve kurumların ihtiyacı olan donör kanlarını Kızılay dan temin etmesi yönünde genelgeler yayımladığı, bu durumda ihaleyi yapan Kurumun sadece kan temin edemediği acil durumlarda bu testleri çalıştırabileceği, Siemens marka sistemlere ait HCV kitinin uluslar arası yasalar gereği patent anlaşmaları çerçevesinde üretilmiş olup patent sahibi firmanın inisiyatifi ile kan bankalarına satışının kısıtlandığı, ama bu kiti veren firmanın aslında kendi asıl markası ile kan bankası ihalelerine girebildiği ve satış yapabildiği, bu sebepten dolayı bu kit bankasında kullanılmasının sakıncalı olmasından değil, lisans sınırlaması olduğu için satışının yapılamadığı, öte yandan yine Roche marka HCV kitinin de aynı şekilde lisans sınırlamasına tabi olduğu, teknik şartnamenin belirtilen düzenlemesi ile dünyaca ünlü Siemens marka ürünü ile ihaleye katılımın kısıtlandığı, teknik şartnamenin anılan maddesinde yapılan düzenlemenin rekabet koşullarını ortadan kaldırdığı, yasaya aykırı olduğu,

2) Teknik şartnamenin B.20 inci maddesinde yer alan "HbsAg kiti bilinen HbsAg mutasyonlarını tespit edebilmelidir (G145 gibi)" ibaresinin sınırlayıcı nitelikte olduğu, oysa belirtilen durumun dünyada görülme olasılığının % 0,5 in altında olan bir mutant tip olduğu, bu mutant ta sadece bir firmanın kit prospektüsünde yazılı bir bant olduğu, şartnamenin B.20 inci maddesinin rekabeti kısıtladığı,

3) Teknik şartnamenin C.25 inci maddesinde; " Testlerin inkübasyon süreleri 45 dakikayı geçmemelidir" hükmünün Siemens marka ile teklif verilmesine engel olduğu, Siemens marka Advia Centaur Xp model cihazın saatte 240 test çalışan bir sistem olduğu, sistemlerin hızının inkübasyon süreleri yanında cihazın aynı anda okumaya aldığı test sayısı ile iki pipetleme arasında zamanlama ile belirlendiği, Siemens marka sistemin daha kısa sürede sonuç verdiği, ancak test panelinde yer alan bazı testlerin inkübasyon sürelerinin 60 dk olması sebebiyle Siemens marka ile teklif vermenin sınırlandırıldığı, sistemin teknik özellikleri incelendiğinde aynı anda 120 testi okumaya aldığı ve rakip firmaların sadece bunun yarısı kadar okumaya alabildiği düşünülürse ve ayrıca iki pipetleme arası sürenin sadece 10 sn gibi daha kısa olduğu görüldüğü zaman şu an ihaleye iştirak edebilen firmalardan daha kısa sürede sonuç verdiğinin görüleceği, ayrıca firmalarının iştirak etmeyi düşündüğü sistemin test menüsünde yer alan hormon-elisa testlerinin inkübasyon sürelerinin 17,5 dk. olduğu, idarenin belirlediği süre ile firmalarının ürünü süresi arasındaki farkın sadece 12 dk olduğu, sonuçları itibarıyla daha hızlı çalışan bir cihaz olmasına karşın inkübasyonda bu 12 dk.lık farkın olmasının fayda ve maliyet açısından değerlendirildiğinde bu kısa süreli dakika farkı nedeniyle firmalarının ihaleye teklif veremediği ve rekabet ortamının oluşmadığı,

4) Yine test menüsünde yer alan Bhcg kitinin isim itibarıyla bir firmanın çıkartmış olduğu kitin adı olduğu, yeni But listesinde de bu testin kodunun 900,650 testin adı "BHCG (total HCG)" diye görüldüğü, firmalarına ait kitin ticari adının total HCG olarak geçtiği, prospektüs incelendiğinde kitin HCG nin bilinen beta gruplarını hesaplayabildiği ve ayrıca BHCG kiti özelliği taşıdığının görüldüğü, bu doğrultuda bu testin test istem listesinde "BHCG veya HCG" şeklinde değiştirilmesi gerektiği, bu şartın rekabeti sınırladığı,

5) Biyokimya-hormon-eliza gruplarının ayrı ayrı çıkılabileceğinin C.2 nci maddesinde görülebildiği, bu grupların ayrı ayrı çıkması halinde kurum menfaatinin göz önüne alınmış olacağı, ayrı çıkıldığında alınacak olan sistemlerin;

Cihaz: Biyokimya kısmı için istenen fotometrik testlerin hızı en az 600 test/saat ISE için 400 test/saat
Biyokimya kısmı için teklif edilen fotometrik testlerin hızı en az 1200 test/saat ISE için 600 test/saat

2.Cihaz: Biyokimya kısmı için istenen fotometrik testlerin hızı en az 600 test/saat ISE için 400 test/saat

Biyokimya kısmı için teklif edilen fotometrik testlerin hızı en az 1200 test/saat ISE için 600 test/saat
Toplamda istenen fotometrik ve ISE 1200+800 =2000 test/saat
Toplamda teklif edilen fotometrik ve ISE 2400+1200=3600 test/saat

1.Cihaz: Hormon- eliza için istenen hısı en az 150 test/saat
Hormon-eliza için teklif edilen hızı 240 test/saat
Ayrı ayrı çıkıldığında hormon için teklif edilen hızı 240 test/saat
Eliza için teklif edilen hızı 240 test/saat
Toplam istenmiş olan hızı en az 150 test/saat ayrı düşündüğümüzde ise hızı 300 test/saat (hormon-eliza ayrı çıkıldığında) çıkıyor.

Toplam teklif edilen hızı 240 test/saat veya ayrı ayrı düşündüğümüzde ise hızı 480 test/saat (hormon-eliza ayrı çıkıldığında) çıkıyor.

2.Cihaz: Hormon-eliza için istenen hızı en az 150 test/saat
Hormon-eliza için teklif edilen hızı 240 test/saat
Ayrı ayrı çıkıldığında hormon için teklif edilen hızı 240 test/saat
Eliza için teklif edilen hızı 240 test/saat
Toplam istenmiş olan hızı en az 150 test/saat ayrı düşündüğümüzde ise hızı 300 test/saat (hormon-eliza ayrı çıkıldığında) çıkıyor.

Toplam teklif edilen hızı 240 test/saat veya ayrı ayrı düşündüğümüzde ise hızı 480 test/saat (hormon-eliza ayrı çıkıldığında) çıkıyor.

Yedek Cihaz: Hormon-eliza için istenen hızı en az 150 test/saat
Hormon-eliza için teklif edilen hızı 240 test/saat
Ayrı ayrı çıkıldığında hormon için teklif edilen hızı 240 test/saat
Eliza için teklif edilen hızı 240 test/saat
Toplam istenmiş olan hızı en az 150 test/saat veya ayrı ayrı düşündüğümüzde ise hızı 300 test/saat (hormon-eliza ayrı çıkıldığında) çıkıyor.

Toplam teklif edilen hızı 240 test/saat veya ayrı ayrı düşündüğümüzde ise hızı 480 test/saat (hormon-eliza ayrı çıkıldığında) çıkıyor.

Yukarıda yapılan teknik açıklamalardan anlaşıldığı üzere, ihaleyi yapan idarenin teknik şartnameye sınırlayıcı hükümler koyduğunun tartışmasız olduğu, ihaleyi yapan idareden daha yüksek kapasitede ve daha fazla hasta sayısına sahip olan hastanelerden olan Diyarbakır Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin alımları ve teknik şartnameleri incelendiğinde görüldüğü üzere, daha yüksek kapasiteli bölge hastanelerinde bile bu tarz sınırlayıcı ibarelerin bulunmadığı, rekabet ortamının sağlanması sonucu anılan hastanelere ait ihalelere Siemens marka ürünlerin de katılımının sağlandığı, sonuç itibarıyla idarenin karlı alım yaptığı ve kamu yararının sağlandığı,

Teknik şartnamenin belirtilen maddeleri nedeniyle, söz konusu ihaleye ABBOTT marka dışında diğer markaların uygun olmadığı, hazırlanan şartnamenin fırsat eşitliği ilkesine aykırı olduğu,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

1) Başvuru sahibinin 1 inci iddiasına ilişkin olarak:

Şikayet konusu ihalenin kit veya sarf karşılığı 8 kısım cihaz kullanma uygulaması işi olduğu, ihalenin kısmi teklife açık olduğu, şikayet dilekçesinde belirtilen birinci iddianın 6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesine ilişkin olduğu belirlenmiştir.

6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesinin B.4 üncü maddesinde; " Firmalar testlerin tümüne birden teklif vereceklerdir. Teklif veren firmalar panelinde eksik olan testler için (en fazla üç parametre) ek bir sistem kurup çalıştırabilirler. Kurulacak ek sistemin kullandığı ölçüm metodu teklif edilen ana cihazlarla benzer bir ölçüm metodu olmalıdır. Ek sistem kuramayan firmalar panelinde bulunmayan bu testleri (en fazla üç parametre) laboratuar uzmanlarının kabul edeceği dış bir labarotuarda çalıştırabilirler. (kan bankası testleri de olan HIV, HCV, HBsAg testleri hariç)" düzenlemesine yer verilmiştir.

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında; ülkemizde kan temininin Türk Kızılay ına devredildiği, fakat Kızılay ın bugün itibarıyla ülke çapında bunun ancak yaklaşık % 70 ini karşılayabildiği, ayrıca tam kan hizmeti de vermediği, kan bankalarının 24 saat hizmet veren birimler olduğu, kan ihtiyacının ne zaman ve ne kadar olacağının hiçbir zaman önceden tahmin edilemez olduğu, önceden kan bankası için kit karşılığı bir makro-elisa cihazı ihaleyle temin edilirken test sayıları oldukça düştüğünden, hiçbir firmanın test stabilite süresinin bu test sayısını karşılayamayacağından hastanenin maddi zarara uğramaması için ülkedeki bir çok hastane gibi, hastanelerinin de kan bankası testlerini 6 aydan beri merkez laboratuarı ve acil laboratuarında çalışmaya başladığı, hastanelerinin bölge hastanesi olup, bölgenin en çok acil hasta kabul ve ameliyat yapan hastanesi olduğu, Kızılay ın temin edemediği tam kan ve elinde bulunmayan eritrosit süspansiyonları ve plazma için hastanenin kan bankası tarafından donörlerden alınan kan örneklerinin HIV, HCV, HBsAg, VDRL testlerini çalışma zorunluluğunun olduğu, bu sebeplerle şartnameden kan bankası ibaresinin çıkarılmasının uygun olmadığı belirtilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü nün 18.06.2009 tarih ve 24726 sayılı zorunlu kan temini konulu 2009/37 nolu genelgesinde; " İlgi de kayıtlı yazımızda, 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna bağlı olarak çıkartılan yönetmelikte, kan birimlerinin yeni yapılanmasında Bölge Kan Merkezlerinin Türk Kızılayı tarafından kurulacağı, tüm yataklı tedavi kurumları transfüzyon merkezi olarak çalışacakları belirtilmiş, hastanelerimizin anılan mevzuata ve Kızılay ile yapılan "kan ve kan bileşenlerinin temini" protokolünün gereğini yerine getirerek ihtiyaçları olan kanı öncelikle Kızılay dan temin etmeleri gerektiği bildirilmişti.

Ancak Türk Kızılayı nın Bakanlığımıza yaptığı geri bildirimde, gönüllülük esasına göre toplanmış kanların yeterli miktarda kullanılmadığı, hastanelerce replasman kan alımına devam edildiğinden Kızılay kan stoklarının imha edildiği belirtilmektedir.

Yukarıda bahsedilen mevzuat hükümleri, "Güvenli Kan Temini Projesi" kapsamında Kızılay ile yapılan protokol ve Bakanlığımızca yayımlanan ilgi de kayıtlı "Kan Temini" genelgesi hükümleri doğrultusunda; kanın doğrudan hasta yakınından talep edilmemesi gerekmektedir. Ancak ilgili Kızılay kan biriminden, ihtiyaç bulunan kanın temin edilememesi durumunda hastane kan merkezleri kan alabileceklerdir.Kızılay dan temin edilemeyen kanlarla ilgili gerekçeler Bakanlığımıza bildirilecektir.

Konu ile ilgili tedbirlerin acilen alınarak gerekli düzenlemelerin yapılması, aksine hareket eden hastane baştabipleri ve kan merkezi sorumluları hakkında idari işlem başlatılması hususunda,

Gereğini bilgilerinize önemle rica ederim." ifadelerine yer verilmiştir.

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak akademik bir kuruluşa 04.10.2010 tarih ve 13400 sayılı yazı yazılarak iddia konusu husus ile ilgili teknik görüş talebinde bulunulmuştur. Söz konusu akademik kuruluşun 22.10.2010 tarih ve 9150 sayılı yazısı ekinde birinci iddiaya ilişkin olarak Kan Merkezi Sorumlusu tarafından oluşturulan görüşte; " 5624 sayılı Kan ve Kan Ürünleri Kanunu ve buna bağlı çıkartılan yönetmelik gereğince adı geçen hastane transfüzyon merkezi olarak çalışmaktadır. Yönetmeliğin ilgili maddeleri uyarınca çalışma koşulları belirlenmiş olup sadece acil durumlarda kan alma yetkisi bulunmaktadır. Acil durumlarda çalışılması gereken yöntemler yönetmelik ve rehberde belirtilmektedir. Ayrıca Türk Kızılay ından elde edilen verilere göre bahsi geçen hastanenin 2010 yılının ilk 9 ayında 1197 eritrosit isteminde bulunduğu, 1192 sinin karşılandığı görülmüştür. Bu rakamlar tarafımızca söz konusu ihalenin ilgili maddelerinin kan merkezinin ihtiyaçları temel alınarak hazırlanmaması gerektiğini düşündürmektedir." ifadelerine,

Yine aynı iddiaya ilişkin Merkez İmmünoloji Laboratuarı Sorumlusu tarafından oluşturulan görüşte; "1. Hormon eliza biyokimya alımı ile ilgili teknik şartnamenin B.4 üncü maddesine itiraz eden firma haklı görülmekte ve lisans sınırlaması ile getirilen olumsuzluğun rekabet koşullarını ortadan kaldırdığı anlaşılmaktadır.

2. Aynı şartnamenin B.19 uncu maddesinde bildirilen HIV 1-2, subtip O ve p24 antijeninin aynı anda ölçülmesi, teknik açıdan gereksiz görülmektedir. Çünkü bu testlerden, amaç ileri incelemelerin bilinmesi için değil, rutin olarak HIV antijenine karşı antikorun olup olmadığının tespit etmek için yapılır. Eğer ileri tetkik istenecek olursa (gerekli görülürse), o testin yapıldığı laboratuardan (veya daha gelişmiş referans laboratuarlarından)ayrıca detaylı inceleme istenebilir." ifadelerine,

Yer verilmiştir.

Yukarıda yapılan tespitler ve alınan teknik görüş çerçevesinde, başvuru sahibinin bu iddiasının yerinde olduğu, 6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesinin B.4 üncü maddesinde yapılan düzenlemenin rekabet koşullarını sınırladığı sonucuna ulaşılmıştır.

2) Başvuru sahibinin 2 nci iddiasına ilişkin olarak:

Söz konusu iddianın da yine 6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesine ilişkin olduğu belirlenmiştir.

6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesinin B.20 nci maddesinde; " HbsAg kiti bilinen HbsAg mutasyonlarını tespit edebilmelidir. (G 145 gibi). Bilimsel yayınlarda mutasyon tespitine dair kitin performansı kanıtlanmalıdır." düzenlemesine yer verilmiştir.

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında; HbsAg tespiti konusunda piyasada bulunan ürünlerin HbsAg mutant suşlarını tespit etmedeki performanslarının farklı olduğu, ilgili testin mutant suşlarının tespitinde performansının iyi olmasının bulaşıcı hastalıklar gibi hassas bir konuda söz konusu mutasyonların tespit edilememe riskine (pozitif hastaya negatif sonuç verme) karşı önlem olacağı, mutasyon tespitindeki düşük performans nedeniyle verilecek yalancı negatif bir sonucun bu bireyin diğer sağlıklı bireyleri enfekte etmesine (kan, organ nakli ve diğer bulaş yolları) ve virüsü taşıyan bireyin tedavi olamamasına yol açacağı ve bu durumun uzun dönemde sağlık ekonomisine yük getireceğinin aşikar olduğu, G145 R nin dünyada en sık görülen mutant suşların başında geldiği, bu nedenle ülkemizdeki ilçe hastaneleri de dahil bir çok hastanenin şartnamelerinde bu mutantın tespitinin istendiği, teknik şartnamede bilimsel yayınlarda mutasyon tespitine dair kitin performansının kanıtlanması gerektiğinin ifade edildiği, bu durumun kit prospektüsünde olmasının istenmediği, G145 R mutant suşunun tespitinin ABBOTT, ROCHE, VITROS gibi en az üç firma tarafından tespit edildiği belirtilmiştir.

Temin edilen teknik görüş yazısında; " Şartnamenin B.20 nci maddesinde bildirilen (G145R gibi) antijenlerin de incelenerek mutant suşların gösterilmesine de gerek yoktur. Çünkü, HbsAg nin pozitif, anti HbsAg nin de pozitif olması hallerinde, hastadaki virüsün mutant bir suş olduğu açıktır. Eğer mutant suşun yapısı bilinmek isteniyorsa, bu testlerden pozitif sonuç aldıktan sonra gelişmiş diğer testler (örneğin sekans analizi testleri) istenerek mutant suş belirlenebilir. Bu nedenle bu detayın tüm diğer HbsAg testlerinde de incelenmesi maliyeti gereksiz artırır." ifadelerine yer verilmiştir.

Alınan teknik görüş çerçevesinde, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

3) Başvuru sahibinin 3 üncü iddiasına ilişkin olarak:

Söz konusu iddianın da yine 6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesine ilişkin olduğu belirlenmiştir.

6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesinin C.25 inci maddesinde; " Testlerin inkübasyon süreleri 45 dakikayı geçmemelidir. (Teklif veren firmalar test prospektüsleri ile bu süreyi belgelendirmelidirler" düzenlemesi bulunmaktadır.

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında; şartnamede belirtilen cihaz teorik hızlarının cihazın belirli şartlarda ulaşabileceği en yüksek hızı ifade ettiği, test sürelerinin ise parametre bazında hasta örneğinin pipetlenmesiyle sonucun alınması arasındaki süreyi ifade ettiği, test sürelerinin belirli süreden uzun olması durumunda hasta için analizi gerçekleştirilen testlerin tamamının en uzun sürede sonucu alınan testi beklemesine dolayısıyla laboratuardan sonuç raporu çıkmasında gecikmeye yol açtığı, bu nedenle maksimum test süresinin 45 dk. olarak istendiği, inkübasyon süresindeki talebin hasta başına erken sonuç verilmesini amaçladığı, laboratuara giriş yapan hasta numunelerinin sabah sat:8:00 ile 15:00 arasındaki farklı zaman dilimlerinde sürekli geldiği ve cihaza sürekli yüklendiği göz önüne alınacak olursa, her yeni giriş yapan numune için uzun inkübasyon süresine sahip parametrelerin sonuç alma süresini ne denli uzatacağının aşikar olduğu, merkez laboratuarlarının bölgeye hizmet vermesi nedeniyle çok yoğun olduğu, laboratuarlarında bulunan elisa cihazlarının HIV, HCV, HbsAg testleri de (Anti HbC total 27 dk.) dahil olmak üzere, bütün elisa testlerinin inkübasyon sürelerinin 18 dk. olmasına rağmen, test sonuçlarının mesai saatlerinin bitimine doğru çıktığı, inkübasyon sürelerinin uzatılmasının sonuçların aynı günde çıkmasına engel olacağı, bu da ameliyata alınacak hastalar, donör kanları sağlık raporunu alacak hastalar da dahil olmak üzere, hastaların mağduriyetine sebep olacağı, dolayısıyla inkübasyon sürelerinin uzatılmasının uygun olmadığı belirtilmiştir.

Akademik kuruluştan temin edilen teknik görüş yazısı ekinde merkez biyokimya- hormon laboratuarı sorumlusunun görüşünde; "Teknik şartnamenin ilgili maddesi ile ilgili olarak, çalışılan testlerin tümünün inkübasyon sürelerine bakıldığında ve bu testlerin cihazlarda birlikte çalışacağı düşünüldüğünde, söz konusu ifadenin fayda ve maliyet açısından değerlendirildiğinde önemli olmadığı görülmektedir." ifadesine,

Yine aynı iddiaya ilişkin Merkez İmmünoloji Laboratuarı Sorumlusu tarafından oluşturulan görüşte; " C-25 nci madde de bildirilen testlerin inkübasyon sürelerinin 45 dk. yı geçmemesi hükmü, testin tamamlanmasında geçen süre içinde bir zaman dilimi olduğu ve toplam test süresi dikkate alındığında toplam test süresini çok etkilemediği görülür. Bu nedenle, test süresi içindeki bir tek işlemin 15 dk. daha uzun olmasının sonuca etkisi incelenerek karar verilmelidir. Yani tek bir ara işleme göre karar verilmesi yerine bir testin yapılması için toplam süre dikkate alınmalıdır." ifadesine,

Yer verilmiştir.

Alınan teknik görüş çerçevesinde, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

4) Başvuru sahibinin 4 üncü iddiasına ilişkin olarak:

Şikayet konusu iddianın yine 6. kısım: Biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı teknik şartnamesine ilişkin olduğu belirlenmiştir.

Şikayet konusu husus ile ilgili olarak, idareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idarenin cevap yazısında; talep edilen ürünün HCG molekülünün beta alt birimini tespit eder özellikte olmasının istendiği, bu nedenle total HCG ismiyle şartnamede belirtilmesinin uygun olmadığı, ayrıca bir çok firmanın test panelleri arasında total HCG, beta-HCG, serbest HCG adı altında farklı ürünler bulunduğu, ayrıca total HCG a ve b subünitesiyle serbest B-HCG yi birlikte ölçtüğü, bu durumda da a HCG nin de ölçülüyor olmasının, gebelik testinde yalancı (+) liğe neden olabileceği, B-HCG nin tek başına ölçülmesinin tercih edilen bir durum olduğu, bununla birlikte gebelik ve gebelik komplikasyonlarının teşhis ve takibinde B-HCG nin spesifik bir test olduğunun bilindiği belirtilmiştir.

Akademik kuruluştan temin edilen teknik görüş yazısında; " SUT listesindeki bütçe kodu 900.850 olan BHCG (total HCG) dir. BHCG nin ∞ ve β subunitlerinin olduğu bilinmektedir. Bununla beraber cihazlardaki THCG ile BHCG kiti aynı birimler için kullanılmakta, ek olarak Advia Centaur XP prospektüsünde intakt HCG ve alt birimlerini ölçtüğünü belirtilmektedir." ifadelerine yer verilmiştir.

Alınan teknik görüş çerçevesinde, başvuru sahibinin bu iddiasının da yerinde olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

5) Başvuru sahibinin 5 inci iddiasına ilişkin olarak:

4734 sayılı Kanunun "Kuruma itirazen şikayet başvurusu" başlıklı 56 ncı maddesinin ikinci fıkrasında; "Kurum itirazen şikayet başvurularını başvuru sahibinin iddiaları ile idarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirlenen hususlar ve itiraz edilen işlemler bakımından eşit muamele ilkesinin ihlal edilip edilmediği açılarından inceler." hükmüne,

İhalelere Yönelik Yapılacak Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "Başvuruların şekil unsurları" başlıklı 8 inci maddesinin onuncu fıkrasında; "İdarenin şikayet üzerine aldığı kararda belirtilen hususlar hariç, şikayet başvurusunda belirtilmeyen hususlar itirazen şikayet başvurusuna konu edilemez" hükmüne,

Anılan Yönetmeliğin "İtirazen şikayet başvuruları" başlıklı 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında; "İdareye yapılan şikayet başvurusu üzerine idare tarafından alınan kararın uygun bulunmaması veya süresi içinde karar alınmaması hallerinde veya şikayet ya da itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan ihalenin iptali kararlarına karşı doğrudan Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunulabilir." hükmüne,
Yer verilmiştir.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Tebliğin "Kurum tarafından yapılacak işlemler" başlıklı 12 nci maddesinin ikinci fıkrasında; "İdareye başvuru konularının yanı sıra yeni konular da eklenerek Kuruma başvurulması halinde ise, itirazen şikayet başvurusunun incelenmesinde idareye başvuru konusu edilmeyen hususlar dikkate alınmaz." açıklaması yer almaktadır.

İdareye yapılan şikayet başvurusunda söz konusu 5 inci iddianın yer almadığı, bu nedenle idarenin şikayete verdiği cevapta da anılan iddiaya ilişkin herhangi bir değerlendirmenin bulunmadığı anlaşılmıştır.

Kuruma itirazen şikayet başvurusunda bulunmanın ön koşulu idareye usulüne uygun şikayet başvurusu yapılmasıdır. Anılan iddia ile ilgili başvuru sahibinin idareye şikayet başvurusunun olmadığı, doğrudan Kuruma başvuruda bulunulduğu anlaşıldığından, anılan mevzuat doğrultusunda bu iddiaya ilişkin başvurun reddi gerekmektedir.

Sonuç olarak, yukarıda mevzuata aykırılığı belirlenen ihale işlemlerinin düzeltici işlemle giderilemeyecek nitelikte işlemler olduğu tespit edildiğinden, ihalenin biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı alımına ilişkin 6 ncı kısmının iptali gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin biyokimya-eliza-hormon modüler cihazı alımına ilişkin 6 ncı kısmının iptaline,

Oybirliği ile karar verildi.
Ali Kemal AKKOÇ
II. Başkan

Hicabi ECE
Kurul Üyesi

Ali KAYA
Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi

Kazım ÖZKAN
Kurul Üyesi

Adem KAMALI
Kurul Üyesi

Abdullah DÜNDAR
Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9344
 - Bu Hafta (18.06-21.06): 0
 - Geçen Hafta(11.06-17.06): 8
 - Bu Ay (Haziran): 25
 - Geçen Ay (Mayıs): 40
Kategori: 151
Haberler: 406
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

18 misafir ve 10 abone bağlı
Abone Sayısı: 7484
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,44
  - Bronz (3 ay): % 1,88
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 38,13
  - Kamu Altın (12 ay): % 55,63
Ziyaretçi Sayısı: 7.884.104
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri