Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2010/65890 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye Belediyeler Birliği Konukevi İnşaatı Yapım İşi" İhalesi - Tarih: 25.10.2010 - No: 2010/UY.I-3303
Toplantı No: 2010/067
Gündem No: 64
Karar Tarihi: 25.10.2010
Karar No: 2010/UY.I-3303

Şikayetçi:
Vera İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti., Ceyhun Atıf Kansu Caddesi 145/10
İhaleyin Yapan İdare:
Türkiye Belediyeler Birliği, Tunus Caddesi No:12 Kavaklıdere
Başvuru Tarih ve Sayısı:
11.10.2010 / 37113
Başvuruya Konu İhale:
2010/65890 İhale Kayıt Numaralı "Türkiye Belediyeler Birliği Konukevi İnşaatı Yapım İşi" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
20.10.2010 tarih ve I.Y.31.84.0162/2010-54E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından 01.07.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Türkiye Belediyeler Birliği Konukevi İnşaatı Yapım İşi" ihalesine ilişkin olarak Vera İnşaat Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti. nin 24.09.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 29.09.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 11.10.2010 tarih ve 37113 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 11.10.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

Başvurunun süre yönünden reddine,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle;

Tekliflerinin idarece elektrik tesisatı ile ilgili olarak 11 adet analiz fiyatının hesap cetveline yanlış aktarıldığı, (örn: 713.201, 718.104, 718.201, vs.) ve 1. sınıf asansör yerine 2. sınıf asansör teklif edildiği, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.6 ncı maddesine göre mekanik imalatları ile ilgili 1 adet analizin eksik sunulduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının tamamen hukuki dayanaktan yoksun olduğu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde ihaleye katılım için gerekli olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin hususlar 9 madde halinde sayılmış olup, bu sayılan belgeler arasında analizlerin bulunmadığı,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 1 nci fıkrasının (ç) bendinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 nci maddesinde yer alan düzenlemelerden "isteklilerden teklifleri ekinde" sözcüklerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesinin 09.01.2009 tarih ve 2006/731E., 2009/116 sayılı kararı ile düzenlemenin iptaline karar verildiği, ayrıca Kamu İhale Kurumu tarafından 26.06.2010 tarih ve 27623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile hesap cetvelleri ve analizlerin teklif alınması aşamasında istenmeyeceğine ilişkin değişiklik yapıldığı,

İdarelerin kendi görev alanlarına ilişkin Kanun ve Tüzüklerin uygulanmasına yönelik olarak yönetmelikler düzenleyebileceği ancak söz konusu düzenlemelerin Kanunda yer almayan hususların dahil edilmesi şeklinde olamayacağı, Kanunda belirtilmeyen ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin olarak Yönetmelik ve tebliğde düzenleme yapılamayacağı, teklifler değerlendirildikten sonra ancak aşırı düşük tekliflerin varlığı halinde Kanunun 38 nci maddesi hükmü gereğince analizlerin istenmesinin mümkün olduğu, ayrıca Yönetmelik hükmü uyarınca analizlerini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacağından ve sınır değer de geçerli teklifler üzerinden tespit edildiğinden, analiz verilmediği için değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden dolayı sınır değerin de değişebileceği, bu nedenle Kanuna aykırı bir şekilde değerlendirme dışı bırakılan tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

01.07.2010 tarihinde yapılan ihalenin ilanının 03.06.2010 tarihinde Kamu İhale Bülteninde, 06.06.2010 tarihinde de yerel gazetede yayımlandığı, başvuru sahibinin ihale dokümanını 09.06.2010 tarihinde satın aldığı, toplam 17 isteklinin ihale dokümanı satın aldığı, 15 isteklinin ihaleye teklif verdiği, 2 isteklinin teklif zarfı uygun olmadığı için ihale komisyonu tarafından anılan isteklilerin tekliflerinin açılmadan iade edildiği, geriye kalan 13 istekliden 11 isteklinin teklifinin yine ihale komisyonu tarafından analizler, hesap cetvelleri ve iş hacmi gibi belgelerin uygun sayılmamasından dolayı değerlendirme dış bırakıldığı, idarece sınır değerin 6.780.532,72 TL olarak belirlendiği, sınır değerin altında kalan bir istekliye (Gizem İnş. Taah. Tic. San. ve Tur. Ltd. Şti.) 27.08.2010 tarihli yazı ile aşırı düşük teklif sorgulaması yapıldığı, anılan isteklinin aşırı düşük teklif sorgulamasına süresinde cevap vermediği, tek geçerli teklif olan Ayhas İnş. San. Tic. A.Ş. üzerine ihale kararının alındığı anlaşılmıştır.

İhale ilanının 9 uncu maddesinde; "İstekliler tekliflerini,anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına göre ihale dokümanı kapsamında verilen analiz formatına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır." şeklinde düzenleme yapılmıştır.

İdari şartnamenin "İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri" başlıklı 7 nci maddesinde isteklilerin ihaleye katılabilmesi için teklifleri ile birlikte vermesi gereken belgelere yer verilmiş olup 7.1.ğ maddesinde de; "Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli" şeklinde düzenleme yapılmıştır.

Diğer taraftan ihale dokümanı eki olarak isteklilerin analizlerini sunabilmeleri için örnek analiz formatına da yer verildiği anlaşılmaktadır.

03.06.2010 tarihinde ilanı yapılan ihale için ihale dokümanında yapılan yukarıya aktarılan hükümlere göre başvuru sahibinin şikayete konu işlemi ilan tarihi itibariyle öğrendiği, diğer bir deyişle Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 1 nci fıkrasının (ç) bendinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 nci maddesinde yer alan düzenlemelerden "isteklilerden teklifleri ekinde" sözcüklerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesinin 09.01.2009 tarih ve 2006/731E., 2009/116 sayılı kararı ile düzenlemenin iptaline karar verildiği, dolayısıyla Danıştay 13. Dairesinin iptal kararına konu teşkil eden hususa aykırı olarak ihale dokümanında düzenleme yapıldığı hususunda ilan tarihi itibariyle bilgi sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmeliğin "Başvuru süreleri" başlıklı 6 ncı maddesinde yer alan; "(1) İdareye şikayet süresi; ihale sürecindeki şikayete konu işlem veya eylemlerin farkına varıldığı veya farkına varılmış olması gerektiği tarihi izleyen günden itibaren Kanunun 21 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentlerine göre yapılan ihalelere yönelik başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür.

(2) Ancak, ilan ile ön yeterlik veya ihale dokümanına yönelik şikayetler, birinci fıkradaki süreleri aşmamak kaydıyla başvuru veya teklif sunulmadan önce en geç ihale veya son başvuru tarihinden üç iş günü öncesine kadar yapılabilir.

(3) Kuruma itirazen şikayet süresi; şikayet veya itirazen şikayet üzerine idare tarafından alınan iptal kararına karşı yapılacak başvurularda beş gün, diğer hallerde on gündür." şeklindeki hüküm gereğince 03.06.2010 tarihinden itibaren 10 gün içerisinde idareye şikayet başvurusunda bulunması gerekirken bu süre geçirildikten sonra 24.09.2010 tarihinde idareye şikayet başvurusunda bulunduğu anlaşılmış olup, başvuru sahibinin iddiası ile ilgili olarak başvuru süresinin geçirildiği, bu nedenle anılan Yönetmeliğin "Başvuru üzerine yapılacak işlemler" başlıklı 15 inci maddesinde yer alan; "(1) Kuruma yapılan başvurular, öncelikle 16 ncı madde çerçevesinde incelenir?" ve "Ön inceleme konuları ve ön inceleme üzerine yapılacak işlemler" başlıklı 16 ncı maddesinde yer alan; "(1) Başvurular öncelikle;

a) Başvuru konusunun Kurumun görev alanında bulunup bulunmadığı,
b) Başvuru ehliyeti,
c) Başvurunun süresinde yapılıp yapılmadığı,
ç) Başvuru sahibinin, varsa vekil ya da temsilcisinin; adı, soyadı, unvanı, adresi, imzası ile başvuruda bulunmaya yetkili olunduğuna dair belgelerin ve imza sirkülerinin aslı veya yetkili mercilerce onaylı örneğinin bulunup bulunmadığı,
d) İhaleyi yapan idarenin ve ihalenin adı veya ihale kayıt numarasının belirtilip belirtilmediği,
e) Başvuruya konu olan durumun farkına varıldığı veya bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,
f) İdareye başvuru tarihi ile varsa idarenin cevabının başvuru sahibine bildirildiği tarihin belirtilip belirtilmediği,
g) İdare tarafından şikayet üzerine alınan karar başvuru sahibine bildirilmiş ise bu kararın bir örneğinin eklenilip eklenilmediği,
ğ) Başvuru bedelinin, teminat alınacak hallerde ise başvuru teminatının yatırılıp yatırılmadığı,
h) Aynı kişi tarafından birden fazla ihaleye, birden fazla kişi tarafından aynı ihaleye veya birden fazla ihaleye tek dilekçe ile başvuruda bulunulup bulunulmadığı,
ı) Başvurunun konusu, sebepleri ve dayandığı delillerin belirtilip belirtilmediği,

yönlerinden sırasıyla incelenir.

(2) Başvuru dilekçesi ve ekinde yukarıda belirtilen ön inceleme konuları bakımından bir aykırılığın bulunmaması durumunda esasın incelenmesine geçilir.

(3) Birinci fıkrada yer alan bilgi ve belgeleri içermeyen ve henüz başvuru süresi dolmamış olan itirazen şikayet başvurularında, başvuru süresinin sonuna kadar söz konusu eksiklikler başvuru sahibi tarafından giderilebilir.

(4) Yapılan ön inceleme sonucunda, bir aykırılığın tespit edilmesi halinde bu hususa ilişkin ön inceleme raporu düzenlenir." hükmü ile "Ön inceleme konularına aykırılık üzerine alınacak kararlar " başlıklı 17 nci maddesinde yer alan; "(1) 16 ncı maddenin birinci fıkrası bakımından bir aykırılığın tespiti üzerine Kurul tarafından başvurunun reddine karar verilir." hükmü gereğince başvuru sahibinin ihale dokümanında Danıştay 13. Dairesi nin kararına aykırı düzenleme yapıldığı hususu ile ilgili iddiasının süre yönünden reddine karar verilmiştir.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Başvurunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.


Dr. Hasan GÜL
Başkan

Ali Kemal AKKOÇ
II. Başkan

Hicabi ECE
Kurul Üyesi

Ali KAYA
Kurul Üyesi

Bahattin IŞIK
Kurul Üyesi

Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi

Kazım ÖZKAN
Kurul Üyesi

Adem KAMALI
Kurul Üyesi

Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
Karşı Oy:
İncelemeye konu ihalede;

Tekliflerinin idarece elektrik tesisatı ile ilgili olarak 11 adet analiz fiyatının hesap cetveline yanlış aktarıldığı, (örn: 713.201, 718.104, 718.201, vs.) ve 1. sınıf asansör yerine 2. sınıf asansör teklif edildiği, ayrıca Kamu İhale Genel Tebliğinin 38.6 ncı maddesine göre mekanik imalatları ile ilgili 1 adet analizin eksik sunulduğu gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakıldığı, ancak tekliflerinin idarece değerlendirme dışı bırakılmasının tamamen hukuki dayanaktan yoksun olduğu, 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (b) bendinde ihaleye katılım için gerekli olan mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin hususlar 9 madde halinde sayılmış olup, bu sayılan belgeler arasında analizlerin bulunmadığı,

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 1 nci fıkrasının (ç) bendinde ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 38 nci maddesinde yer alan düzenlemelerden "isteklilerden teklifleri ekinde" sözcüklerinin iptali istemiyle açılan davada Danıştay 13. Dairesinin 09.01.2009 tarih ve 2006/731E., 2009/116 sayılı kararı ile düzenlemenin iptaline karar verildiği, ayrıca Kamu İhale Kurumu tarafından 26.06.2010 tarih ve 27623 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan düzenleme ile hesap cetvelleri ve analizlerin teklif alınması aşamasında istenmeyeceğine ilişkin değişiklik yapıldığı,

İdarelerin kendi görev alanlarına ilişkin Kanun ve Tüzüklerin uygulanmasına yönelik olarak yönetmelikler düzenleyebileceği ancak söz konusu düzenlemelerin Kanunda yer almayan hususların dahil edilmesi şeklinde olamayacağı, Kanunda belirtilmeyen ekonomik ve mali yeterlik ile mesleki ve teknik yeterlik kriterlerine ilişkin olarak Yönetmelik ve tebliğde düzenleme yapılamayacağı, teklifler değerlendirildikten sonra ancak aşırı düşük tekliflerin varlığı halinde Kanunun 38 nci maddesi hükmü gereğince analizlerin istenmesinin mümkün olduğu, ayrıca Yönetmelik hükmü uyarınca analizlerini sunmayan isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacağından ve sınır değer de geçerli teklifler üzerinden tespit edildiğinden, analiz verilmediği için değerlendirme dışı bırakılan isteklilerden dolayı sınır değerin de değişebileceği, bu nedenle Kanuna aykırı bir şekilde değerlendirme dışı bırakılan tekliflerinin değerlendirmeye alınması gerektiği,

İddialarına yer verilmiştir.

Anılan Kurul kararı ile; "?başvuru sahibinin ihale dokümanında Danıştay 13. Dairesi nin kararına aykırı düzenleme yapıldığı hususu ile ilgili iddiasının süre yönünden reddine karar verilmiştir. ?" denilerek, "başvurunun reddine" karar verilmiştir.

İhale ilan metninin 9. maddesinin; "?Teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli sunulacaktır. ?" şeklinde düzenlendiği belirlenmiştir.

İdari şartnamenin 7.1.ğ maddesinde; teklif bedelini oluşturan iş kalemleri ve/veya iş gruplarına ait miktarlar ve bunlara ait birim fiyatlar ile bu fiyatlara ilişkin idarenin tanımladığı yapım şartlarına uygun analizler ve teklif bedelini gösteren hesap cetveli istenilmiştir.

04.03.2009 tarih ve 27159 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 03.07.2009 tarih ve 27277 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Yönetmelik ile değişik 30. maddesinin 1. fıkrasının (ç) bendinde yer alan "?teklifleri ekinde?" ibaresinin iptali istemiyle açılan davada; Danıştay Onüçüncü Dairesinin 26.04.2010 tarih ve E: 2010/93 sayılı kararı ile, "? 4734 sayılı Yasa nın ihaleye katılım kurallarını düzenleyen bölümünde yer alan 10. Maddesinde ihaleye katılımda isteklilerden istenecek bilgi ve belgeler tek tek sayılmış olup, isteklilerin, tekliflerinin ekinde istenilen belgeleri vermemeleri halinde, ihale dışında bırakılmaları sonucu doğabileceğinden, Yasa da sayılmayan bir belgenin, yönetmelik hükmü ile istenebilecek belgeler kapsamına dahil edilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır. Bu itibarla teklifler değerlendirildikten sonra, ancak aşırı düşük tekliflerin varlığı halinde Yasa nın 38. Maddesi uyarınca istenmesi mümkün olan analizlerin, böyle bir durumun ortaya çıkıp çıkmayacağının belli olmadığı tekliflerin verilmesi aşamasında, bir ihaleye katılım şartı olarak istenilmesine olanak sağlayan Yönetmelik hükmünde yer alan "?teklifleri ekinde?" ibaresinde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Öte yandan, 4734 sayılı Kanun un 38. Maddesine 5812 sayılı Kanun un 12. Maddesiyle eklenen son fıkrasında "İhale komisyonu, aşırı düşük tekliflerin tespiti ve değerlendirilmesinde Kurum tarafından belirlenen kriterleri esas alır. Kurum, bu maddenin uygulanmasında aşırı düşük tekliflerin tespiti, değerlendirilmesi ve ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi amacıyla sınır değer, sorgulama kriterleri ya da ortalamalar belirleme belirlemeye yetkilidir." Hükmü bulunmakta olup, anılan hükmün ihaleye katılımda yeterlik kurallarını belirleyen 10. Maddedeki belgeler dışında teklif ekinde analizlerin istenmesine olanak sağlayacak bir hüküm içermediği, ihaleye katılma yeterliği olan isteklilerin tekliflerinin idarece aşırı düşük bulunması halinde yazılı açıklma istenmesi ve sorgulamanın yapılması aşamasını düzenlediği anlaşılmaktadır. ?" gerekçesiyle anılan düzenlemenin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir.
Yargı kararlarının (aralarında ayrım olmaksızın, iptal veya yürütmenin durdurulması) işlemleri tesis edildikleri tarihten itibaren ortadan kaldıracağı açıktır.
İncelemeye konu ihalede, ihale tarihinde yürürlükte olan Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 30. maddesi hükmü uyarınca, ihale komisyonunca tekliflerin değerlendirildiği ve bunun sonucunda ise teklif ekinde hiç analiz sunulmadığı ya da eksik analiz sunulduğu gerekçesiyle başvuru sahibinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.

İhale tarihinde yürürlükte olan ancak, Danıştay Onüçüncü Dairesinin anılan kararı ile hukuka aykırı olduğuna hükmedilen Yönetmelik hükmü uyarınca; isteklilerden teklif ekinde analiz istenmesi mümkün olmadığından, teklif ekinde analiz sunmayan ya da eksik analiz sunan ve sadece bu gerekçeyle teklifleri değerlendirme dışı bırakılan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınıp, sınır değer yeniden hesaplanarak ihale işlemlerine devam edilmesi gerektiğinden, bu gerekçeyle işin, "esasının incelemesine geçilmesine" karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemizle, "başvurunun reddine" ilişkin karara katılmıyoruz.Adem KAMALI Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi Kurul Üyesi
 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9270
 - Bu Hafta (23.04-24.04): 0
 - Geçen Hafta(16.04-22.04): 10
 - Bu Ay (Nisan): 44
 - Geçen Ay (Mart): 39
Kategori: 151
Haberler: 390
Web Bağlantıları: 607
Diğer İstatistikler

Abone İstatistiği

13 misafir ve 6 abone bağlı
Abone Sayısı: 7437
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,93
  - Bronz (3 ay): % 1,51
  - Gümüş (6 ay): % 3,02
  - Altın (12 ay): % 37,46
  - Kamu Altın (12 ay): % 54,08
Ziyaretçi Sayısı: 7.228.054
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri