Şu an tarayıcınız Javascript kullanımını engelliyor ya da desteklemiyor.

Sitemizi verimli gezebilmeniz için tarayıcınızın Javascript özelliğini açmanız gerekmektedir.

KİK Kararları Mahkeme Kararları Hakkında Mahkeme Kararı Olan KiK Kararları Detaylı Arama
2010/4451 İhale Kayıt Numaralı "Yemek Hizmeti Alımı" İhalesi - Tarih: 23.03.2010 - No: 2010/UH.I-881
Toplantı No: 2010/023
Gündem No: 64
Karar Tarihi: 23.03.2010
Karar No: 2010/UH.I-881

Şikayetçi:
Serhat Tabl. Tem. Teks. Hayv. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti., İst Cd. Toplu İşhanı Katı K:1 No:17 MUŞ
İhaleyin Yapan İdare:
Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Dr. Yaşar Eryılmaz Cad. Hürriyet Mah.Caddesi AĞRI
Başvuru Tarih ve Sayısı:
10.03.2010 / 5015
Başvuruya Konu İhale:
2010/4451 İhale Kayıt Numaralı "Yemek Hizmeti Alımı" İhalesi

Kurumca Yapılan İnceleme ve Değerlendirme:
18.03.2010 tarih ve I.H.06.53.0182/2010-9E sayılı Esas İnceleme Raporunda;

Ağrı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Baştabipliği tarafından 10.02.2010 tarihinde açık ihale usulü ile yapılan "Yemek Hizmeti Alımı" ihalesine ilişkin olarak Serhat Tabl. Tem. Teks. Hayv. Gıda San. ve Dış Tic. Ltd. Şti. nin 25.02.2010 tarihinde yaptığı şikayet başvurusunun, idarenin 03.03.2010 tarihli yazısı ile reddi üzerine, başvuru sahibinin 10.03.2010 tarih ve 5015 sayı ile Kurum kayıtlarına alınan 08.03.2010 tarihli dilekçe ile itirazen şikayet başvurusunda bulunduğu,

İdare tarafından gönderilen bilgi ve belgelerin incelenmesinden;

4734 sayılı Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (a) bendi gereğince ihalenin iptaline,

Karar verilmesinin uygun olacağı hususlarına yer verilmiştir.

Karar:
Esas İnceleme Raporu ve ekleri incelendi:

İtirazen şikayet dilekçesinde özetle; ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin aşırı düşük teklif olmasına rağmen ihalenin aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan sonuçlandırılmasının mevzuata aykırı olduğu iddia edilmektedir.

Başvuru sahibinin iddialarının değerlendirilmesi sonucunda aşağıdaki hususlar tespit edilmiştir:

İdari şartnamenin "İhale konusu işe ilişkin bilgiler" başlıklı 2 nci maddesinde; "2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Yemek hizmeti alımı
b) Miktarı ve türü:

Sıra

Malın / işin adı

Birim

Miktar


1

Normal yemek (üç çeşit)

Adet

120.000


2

Kahvaltı (üç çeşit)

Adet

50.000


3

Diyet yemeği (üç çeşit)

Adet

5.000"

düzenlemesi yer almaktadır.

Teknik şartnamede ise örnek yemek menülerine yer verilmiştir.

4734 sayılı Kanunun "Aşırı Düşük Teklifler" başlıklı 38 inci maddesinde; "İhale komisyonu verilen teklifleri 37 nci maddeye göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister.

İhale komisyonu;
a) İmalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması,
b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar,
c) Teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü,

Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir." hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm çerçevesinde bir teklifin aşırı düşük teklif olup olmadığına idare tarafından gerek yaklaşık maliyete gerekse diğer tekliflere göre bir kıyas yapılarak karar verilir.

İdarenin yaklaşık maliyeti 602.852,50 TL dir.

Geçerli teklifler ise sırasıyla 421.500, 503.750 ve 547.500 TL dir.

İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin 421.500 TL olduğu, aşırı düşük teklif olmadığı, başvuru sahibinin iddiasının yerinde olmadığı anlaşılmıştır.

Açıklanan nedenlerle, 4734 sayılı Kanunun 65 inci maddesi uyarınca bu kararın tebliğ edildiği veya tebliğ edilmiş sayıldığı tarihi izleyen 60 gün içerisinde Ankara İdare Mahkemelerinde dava yolu açık olmak üzere;

Anılan Kanunun 54 üncü maddesinin onuncu fıkrasının (c) bendi gereğince itirazen şikayet başvurusunun reddine,

Oyçokluğu ile karar verildi.Karşı Oy:KARŞI OY

İncelemeye konu ihalede;
4734 sayılı Kanunun 38 inci maddesi ve Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.4 üncü maddelerinde yer alan açıklamalara göre, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet ve diğer tekliflerle kıyaslandığında aşırı düşük olarak belirlenen tekliflerin, reddedilmeden önce aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı, anılan mevzuat hükümleri uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, isteklilerden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama talebinde bulunulacağı ve bu açıklamalarını belgeye dayandıracakları, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak isteklilerce yapılan açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, ihale konusu işin yapılabilmesi çerçevesinde yeterli görülen isteklilerin tekliflerinin kabul edileceği, bu nedenle Kamu İhale Mevzuatının, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi konusunda, kamu hizmetinin idari ve mali gereklerine aykırı kullanılmamak koşuluyla idareye takdir yetkisi verdiği, ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı, anlaşılmaktadır.
İhale konusu işin adının; Yemek Hizmet Alımı olduğu, yaklaşık maliyet tutarının 602.852,50 TL olarak belirlendiği, anlaşılmıştır.

Öte yandan, söz konusu ihalede 14 adet ihale dokümanı satın alındığı ve 10 istekli tarafından teklif verildiği, idarece yedi isteklinin teklifinin değerlendirme dışı bırakıldığı, geriye geçerli 3 teklif kaldığı ve ihale üzerinde bırakılan isteklinin teklif tutarı 421.500,00 TL iken, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif olarak belirlenen başvuru sahibinin teklif tutarının 503.750,00 TL, diğer geçerli teklif sahibinin teklif bedelinin ise 547.500,00 TL olduğu anlaşılmıştır.

Yapılan incelemeden, idare tarafından aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırıldığı anlaşılmıştır.
İdare tarafından, ihale dokümanında teklif fiyata dahil edilmesi istenilen masraflar ve idarece hesaplanan yaklaşık maliyet ve ekonomik açıdan en avantajlı birinci ve ikinci teklif sahibi ile diğer geçerli teklif bedelleri dikkate alındığında, teklif edilen bedellerin yaklaşık maliyete göre % 70, % 83 ve % 90 oranında daha düşük olduğu anlaşıldığından istekliler tarafından teklif edilen bedeller ile ihale konusu işin yapılıp yapılamayacağı hususunda aşırı düşük teklif sorgulaması yapılmadan ihalenin sonuçlandırılmasında mevzuata uyarlık bulunmamaktadır.
Bu itibarla, istekliler tarafından teklif edilen bedeller ile yaklaşık maliyet arasında ciddi farkın oluştuğu, bu nedenle ihale dokümanında belirtilen teklif bileşenlerine ilişkin giderlerin karşılanıp karşılanamayacağı yönünden aşırı düşük teklif sorgulaması yapılarak ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; inceleme konusu ihalede, "düzeltici işlem belirlenmesine" karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, "itirazen şikâyet başvurusunun reddine" ilişkin karara katılmıyorum.Hakan GÜNAL
Kurul Üyesi

KARŞI OY

İncelemeye konu ihalede; teklif fiyatlarının yaklaşık maliyete göre sırasıyla %70, %83 ve %90 oranında daha düşük sunulduğu anlaşılmıştır.

4734 sayılı Kanun un 38. maddesi uyarınca; ihale komisyonunun verilen teklifleri anılan Kanun un 37. maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları tespit edeceği, bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak isteyeceği, sunulan açıklamaların imalat sürecinin, verilen hizmetin ve yapım yönteminin ekonomik olması, seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin mal ve hizmetlerin temini veya yapım işinin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar ve teklif edilen mal, hizmet veya yapım işinin özgünlüğü çerçevesinden değerlendireceği hüküm altına alınmıştır.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 79.13.maddesinde; personel çalıştırılmasına dayalı olmayan hizmet alımlarına ilişkin aşırı düşük teklif sorgulamasında, sözleşme giderleri ve genel giderlerin % 3 oranında hesaplanmasının söz konusu olmayacağı, sözleşme giderleri ilgili mevzuatına göre hesaplanmak suretiyle aşırı düşük teklif sorgulamasına cevap verileceği ve tekliflerin değerlendirileceği, 79.5.maddesinde ise; isteklilerce yapılacak aşırı düşük teklife ilişkin açıklamaların belgelere dayanacağı, belgelere dayanılmaksızın yapılan açıklamaların kabul edilmeyerek söz konusu tekliflerin reddedileceği açıklamasına yer verilmiştir.

Kamu İhale Genel Tebliğinin 78. maddesinin birinci ve ikinci fıkrasında; "Personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları; ağırlıklı olarak personel çalıştırılmasına dayanan, çalıştırılacak personel sayısının belirlendiği ve haftalık çalışma saatlerinin tamamının idare için kullanıldığı hizmetlerdir.
Malzemeli veya malzemesiz temizlik, malzemesiz yemek, özel güvenlik, sayaç okuma ve kesme-açma, hasta ve ziyaretçi yönlendirme, tıbbi sekreterlik, veri işleme ve otomasyon sisteminin işletimi hizmetleri gibi hizmetler personel çalıştırılmasına dayalı olup, bu tebliğde personel çalıştırılmasına dayalı olan/olmayan hizmetler arasında sayılmayan işlerin personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığı yukarıda yer verilen tanıma göre idarelerce değerlendirilecektir." açıklaması mevcuttur.

Anılan Kanun ve Tebliğ de yer alan açıklamadan, ihale komisyonu tarafından yaklaşık maliyet ve diğer tekliflerle kıyaslandığında aşırı düşük olarak belirlenen tekliflerin, reddedilmeden önce aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulacağı, anılan mevzuat hükümleri uyarınca aşırı düşük teklif sorgulamasına ilişkin olarak, isteklilerden teklif bileşenleri ile ilgili açıklama talebinde bulunulacağı ve bu açıklamalarını belgeye dayandıracakları, aşırı düşük teklif açıklamasına ilişkin olarak isteklilerce yapılan açıklamaların ihale komisyonunca değerlendirilmesi sonucunda, ihale konusu işin yapılabilmesi çerçevesinde yeterli görülen isteklilerin tekliflerinin kabul edileceği, bu nedenle Kamu İhale Mevzuatının, aşırı düşük tekliflerin değerlendirilmesi konusunda, kamu hizmetinin idari ve mali gereklerine aykırı kullanılmamak koşuluyla idareye takdir yetkisi verdiği, ancak bu yetkinin mutlak ve sınırsız olmadığı açıktır.

İdare tarafından diğer tekliflere veya yaklaşık maliyete göre teklifleri düşük olan isteklilerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması gerektiği açıktır.

İtirazen şikâyete konu ihalede; Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği hükmü uyarınca yüklenici kârı en fazla %20 olarak öngörüleceğinden, idarece yaklaşık maliyetin hesabında dikkate alınan kâr oranına göre kârsız yaklaşık maliyetin altında teklif veren ve diğer isteklilerin tekliflerine göre de düşük olan tekliflerin aşırı düşük teklif sorgulamasına tabi tutulması ve buna göre ihalenin sonuçlandırılması gerekmektedir.

Açıklanan nedenlerle; incelemeye konu ihalede, "düzeltici işlem belirlenmesine" karar verilmesi gerektiği yönündeki düşüncemle, "itirazen şikâyet başvurusunun reddine" ilişkin karara katılmıyorum.


Erkan DEMİRTAŞ
Kurul Üyesi
 
< Önceki   Sonraki >

İçerik İstatistiği

KiK Kararları: 9344
 - Bu Hafta (18.06-21.06): 0
 - Geçen Hafta(11.06-17.06): 8
 - Bu Ay (Haziran): 25
 - Geçen Ay (Mayıs): 40
Kategori: 151
Haberler: 406
Web Bağlantıları: 607

Abone İstatistiği

18 misafir ve 10 abone bağlı
Abone Sayısı: 7484
Abone Oranları:
  - Giriş (1 ay): % 3,44
  - Bronz (3 ay): % 1,88
  - Gümüş (6 ay): % 0,94
  - Altın (12 ay): % 38,13
  - Kamu Altın (12 ay): % 55,63
Ziyaretçi Sayısı: 7.884.104
Final Bilgi Hizmetleri
256-Bit GeoTrust SSL Sertifika
Ödeme Seçenekleri